Communication Disorders

ศึกษาหลักสูตรCommunication Disordersที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในฐานะที่คุณเป็นนักศึกษาชาวต่างชาติ คุณสามารถเลือกทำการศึกษาในโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยชื่อดังที่เปิดสอนหลักสูตรCommunication Disordersที่ดีที่สุดแห่งใดก็ได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา

กรุณาคลิกบนแผนที่ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่อยู่ข้างล่าง เพื่อค้นหาโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่คุณต้องการไปทำการศึกษา หรือทำการศึกษาพื้นที่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้เลย


Alabama

University of Alabama English Language Institute

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Alabama (UA) เป็นมหาวิทยาลัขนาดใหญ่ที่มีบรรยากาศภายในวิทยาเขตที่สวยงาม ตั้งอยู่ในเมือง Tuscaloosa ซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของรัฐ Alabama มีจำนวนนักศึกษาประมาณ 39,000 คน จาก 82 ประเทศ UA ถูกจัดอันดับใ ...

  • ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
  • ระดับปริญญาโทหรือเอก
  • ภาคฤดูร้อน
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษ

Wisconsin

University of Wisconsin, Whitewater

มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Wisconsin เมือง Whitewater (UWW) เป็นผู้นำด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษามาเป็นเวลานานกว่า 150 ปี ตั้งอยู่ไม่ไกลจากใจกลางเมืองใหญ่หลายเมือง (เช่น เมือง Chicago เมือง Milwaukee เมือง Madison และเมือง Rockford) โดยใช้เวลาข ...

  • ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
  • ระดับปริญญาโทหรือเอก
  • ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
  • ภาคฤดูร้อน
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี

บริการต่างๆของนักศึกษา