การเรียนวิศวกรรมศาสตร์ในสหรัฐอเมริกา

Woman in hard hat with a clipboard

Want to be matched with Engineering programs?

Let us know what you're looking for so we can find the best school for you.

Call to action background image. Decorative.
Course Overview

วิศวกรรมศาสตร์นั้นอยู่คู่กับโลกแห่งการสร้างสรรค์ โดยมักจะได้รับการแบ่งออกเป็นสาขาวิชาย่อยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อวิธีที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับโลกในปัจจุบันนี้ แม้ว่าวิศวกรรมศาสตร์นั้นจะแบ่งเป็นสาขาวิชาเฉพาะอีกมากมาย แต่สาขาวิชาที่มีมากที่สุดคือ งานโยธา เคมี ไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหกรรม และซอฟต์แวร์

ปริญญาด้านวิศวกรรมศาสตร์นั้นมักถูกจัดหมวดหมู่ตามชื่อ ตัวอย่างเช่น เราจะเรียกวิศวกรที่ผู้สร้างซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ว่าวิศวกรซอฟต์แวร์ ตามหลักสูตรเฉพาะที่จัดทำขึ้นสำหรับสาขาย่อยนั้นโดยเฉพาะ ประเภทของปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ที่คุณเลือกเรียนจะนำคุณเข้าสู่งานในสาขาเฉพาะนั้น ๆ เนื่องจากทักษะหลายอย่างในสาขาวิชาย่อยต่างก็มีเอกลักษณ์เฉพาะเป็นของตนเอง

หลักสูตรที่คุณพบอาจจะแตกต่างกันไปตามสาขาย่อยที่คุณเลือก แต่ชั้นเรียนทั่วไปในสาขาทั่ว ๆ ได้แก่:

  • แคลคูลัส
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรม
  • ฟิสิกส์

ดูโรงเรียนเหล่านี้

โรงเรียนเด่น

Valencia College

Typical cost per Semester: $1,000—$5,000

Bachelor Degree English Programs 2yr/Community College - 2+2 Programs
Other Courses

Subscribe to get the latest from Study in the USA

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลา