การเรียน STEM ในสหรัฐอเมริกา

Three students examining a technical model object

Want to be matched with STEM programs?

Let us know what you're looking for so we can find the best school for you.

Call to action background image. Decorative.
Course Overview

คุณต้องการการศึกษาที่ยืดหยุ่นที่จะเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับงานในหลากหลายวงการอุตสาหกรรมหรือเปล่า? สาขาวิชาเอก STEM จะทำให้คุณมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นชุดทักษะที่เป็นต้องการของตลาดงานที่หลากหลายในปัจจุบัน การศึกษาด้าน STEM ในอเมริกาจะทำให้คุณมีความเข้าใจโลกรอบตัวคุณ ด้วยการใช้ทักษะการแก้ปัญหาที่หลากหลายเพื่อสร้างโซลูชันที่จะสร้างสรรค์โลกใบนี้

โปรแกรมการเรียน STEM ในสหรัฐอเมริกาเหมาะสำหรับนักแก้ปัญหา นักคิดเชิงวิพากษ์ และผู้ที่ฝันถึงการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน งานของคุณจะสะท้อนถึงการศึกษาสาขาวิชา STEM ที่คุณเลือก การศึกษา STEM จะเป็นใบเบิกทางให้คุณทำงานในด้านต่าง ๆ เหล่านี้ได้ ทั้งงานด้านชีววิทยา วิศวกรรม การพัฒนาซอฟต์แวร์ ฟิสิกส์ และอื่น ๆ

วิชาที่คุณสามารถเลือกศึกษาในสาขาวิชาเหล่านี้ได้แก่:

  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
  • คณิตศาสตร์
  • วิศวกรรม

ดูโรงเรียนเหล่านี้

โรงเรียนเด่น

Other Courses

Subscribe to get the latest from Study in the USA

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลา