การเรียนกฎหมายในสหรัฐอเมริกา

Smiling student sitting alone working on a laptop in a lecture theater

Want to be matched with Law programs?

Let us know what you're looking for so we can find the best school for you.

Call to action background image. Decorative.
Course Overview

อาชีพด้านกฎหมายเป็นอาชีพที่ต้องศึกษากฎ ระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองเพื่อให้เกิดความยุติธรรมสำหรับทุกคน นักศึกษากฎหมายเป็นคนที่มีความรักในความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่ง และอุทิศตนเพื่อส่งมอบความยุติธรรมและความเป็นกลางแก่ผู้คน การเรียนกฎหมายนั้นคุณจะต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับกฎระเบียบต่าง ๆ ที่คุณกำลังศึกษาอยู่ และคุณจะต้องมีความสามารถในการสื่อสารข้อมูลนั้นออกมาให้ได้อย่างมีประสิทธิผล

โลกจะกลายเป็นดินแดนรกร้างที่มีแต่จลาจลหากไร้ซึ่งคนที่ต้องการปฏิบัติตามกฎหมาย การมีกฎเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามและการมีผู้คนที่คอยสนับสนุนการปฏิบัติตามเหล่านั้นทำให้เรามาถึงจุดที่เราอยู่ในทุกวันนี้ได้ การศึกษากฎหมายในระดับปริญญาตรีและในระดับบัณฑิตศึกษาจะเป็นใบเบิกทางให้คุณมีอาชีพต่าง ๆ เหล่านี้ได้ ตั้งแต่ผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ทนายความ อัยการ นักวิเคราะห์ และอื่น ๆ อีกมากมาย

วิชาที่คุณสามารถเลือกศึกษาในสาขาเอกกฎหมายได้แก่:

  • กฎหมายอาญา
  • กฎหมายรัฐธรรมนูญ
  • กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  • ประวัติศาสตร์

ดูโรงเรียนเหล่านี้

โรงเรียนเด่น

Other Courses

Subscribe to get the latest from Study in the USA

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลา