การเรียนด้านการศึกษาและการฝึกอบรมในสหรัฐอเมริกา

A study group collaborating on some work

Want to be matched with Education and Training programs?

Let us know what you're looking for so we can find the best school for you.

Call to action background image. Decorative.
Course Overview

การประกอบอาชีพด้านการศึกษาและการฝึกอบรมเป็นวิธีการลงทุนกับคนรุ่นใหม่ที่ยอดเยี่ยมด้วยการสอนและพัฒนา การศึกษาและการฝึกอบรมสามารถเชื่อมโยงกับสาขาต่าง ๆ ได้เนื่องจากแต่ละสาขาวิชาต้องการมีการสอนนักเรียนโดยคุณครู การศึกษาระดับสูงในสาขาวิชาเหล่านี้ต้องใช้ความอดทน ทัศนคติที่มีใจบริการ และการดูแลเอาใจใส่อย่างแท้จริงต่อการเติบโตของนักเรียนของตัวเอง

ปริญญาตรีด้านการศึกษาและการฝึกอบรมจะช่วยให้คุณทำงานในสาขาต่าง ๆ เช่น การให้คำปรึกษา เป็นที่ปรึกษา และอาชีพโดยทั่วไปก็คือ คุณครู หลังจากจบหลักสูตรด้านการศึกษาและการฝึกอบรมแล้ว คุณสามารถทำการสอนนักเรียนได้ตั้งแต่ประถมศึกษา จนถึงระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของคุณ การพัฒนาความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับสาขาวิชาอื่น ๆ และการรวมความรู้สาขาวิชานั้น ๆ เข้ากับสาขาวิชาการศึกษาและการฝึกอบรมนั้นถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยทั่วไป

วิชาที่คุณสามารถเลือกศึกษาในสาขาวิชาเหล่านี้ได้แก่:

  • จิตวิทยาและการพัฒนา
  • การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
  • จริยธรรม
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษา

ดูโรงเรียนเหล่านี้

โรงเรียนเด่น

Other Courses

Subscribe to get the latest from Study in the USA

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลา