Edmonds College

Office of International Programs

จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือ Edmonds College! หากคุณเริ่มต้นที่นี่ คุณจะมีโอกาสที่ไม่มีวันสิ้นสุด! เราเป็นวิทยาลัยของรัฐที่เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรสองปีสำหรับการโอนย้ายหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยชั้นนำ หลักสูตรป...

จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือ Edmonds College! หากคุณเริ่มต้นที่นี่ คุณจะมีโอกาสที่ไม่มีวันสิ้นสุด! เราเป็นวิทยาลัยของรัฐที่เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรสองปีสำหรับการโอนย้ายหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยชั้นนำ หลักสูตรปริญญาวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้นที่หลากหลาย และปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์สี่หลักสูตร เริ่มตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงปี 2024 เป็นต้นไป สถาบันภาษาอังกฤษ (ELI) แห่งใหม่ของเราจะเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษสี่ระดับที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการเตรียมความพร้อมทางวิชาการและวิชาชีพ! วิทยาเขตที่มีบรรยากาศของสวนสาธารณะอันงดงามของเราตั้งอยู่ในย่านที่พักอาศัยที่ปลอดภัย และอยู่ห่างจากเมืองซีแอตเทิลอันทันสมัยและคึกคักไปเพียง 30 นาทีเท่านั้น Edmonds มีบริการช่วยเหลือนักเรียนมากมายที่ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ เช่นการติวพิเศษ การให้คำปรึกษา การสำรวจอาชีพ โดยทั้งหมดนี้เป็นบริการจากคณาจารย์ที่คอยช่วยเหลือและเอาใจใส่ ซึ่งให้ความสำคัญกับการผลักดันให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในสหรัฐอเมริกา เราอยู่ใกล้กับบ้านเกิดของ Boeing Microsoft และAmazon และเรามีบริการช่วยให้นักศึกษาได้สัมผัสกับสายอาชีพเหล่านี้ด้วย Hazel Miller Hall ซึ่งเป็นอาคารการเรียนการสอน STEM ของเรา

อนุปริญญา

หลักสูตรระดับอนุปริญญาของเราเป็นหลักสูตรที่ใช้เวลาสองปีแรกเพื่อศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีสี่ปี คุณสามารถเลือกสาขาการเรียนด้วยโปรแกรม "2+2" ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปพร้อม ๆ กับขอรับบริการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีคุณภาพสูง ความช่วยเหลือด้านการศึกษา และทำกิจกรรมนอกหลักสูตรของสถาบันการศึกษา จำนวนนักเรียนในชั้นเรียนเฉลี่ยคือ 20 คนต่อผู้สอนหนึ่งท่าน ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้รับความใส่ใจเป็นรายบุคคล นอกจากนี้นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนนอกห้องเรียนตามเวลาที่กำหนดไว้ของอาจารย์ผู้สอน

วิทยาลัย Edmonds เตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนเพื่อเข้าเรียนในสาขาวิชาเอกต่าง ๆ รายการด้านล่างนี้คือสาขาวิชาปริญญาบางส่วนที่เปิดสอน:

อนุปริญญาตรีศิลปศาสตร์: การบัญชี ธุรกิจ มานุษยวิทยา ศิลปะ การสื่อสาร การศึกษา ภาษาอังกฤษ การศึกษาระหว่างประเทศ วารสารศาสตร์ ดนตรี รัฐศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปะการละคร การสื่อสารด้วยภาพ/มัลติมีเดีย และอื่น ๆ!

อนุปริญญาตรีวิทยาศาสตร์: ดาราศาสตร์ ชีววิทยา เคมี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณิตศาสตร์ เตรียมแพทย์ เตรียมพยาบาล โภชนาการ และอื่น ๆ!

หลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตรทางอาชีพ

วิทยาลัย Edmonds เปิดสอนหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับงานเฉพาะด้าน หรือเพื่อพัฒนาทักษะที่มีอยู่ นักเรียนสามารถเรียนหลักสูตรสองปีหรือประกาศนียบัตรการศึกษาซึ่งใช้เวลาหกถึงเก้าเดือน เมื่อสำเร็จหลักสูตรเหล่านี้แล้ว นักศึกษาที่มีสิทธิ์ตามกฎหมายจะมีสิทธิ์ได้รับการจ้างงานในสหรัฐอเมริกา

มัธยมปลายสู่มหาวิทยาลัย

หากคุณต้องการได้รับประกาศนียบัตรมัธยมปลายและเข้าเรียนในวิทยาลัยไปพร้อม ๆ กัน นี่คือโปรแกรมของคุณ นักเรียนที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไปสามารถเข้าร่วมโปรแกรมที่กำหนดเองนี้ได้ นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรมัธยมปลายของสหรัฐอเมริกาและได้รับหน่วยกิตจากวิทยาลัยซึ่งเทียบเท่าเวลาหนึ่งปี ซึ่งจะโอนไปยังมหาวิทยาลัยที่ใช้เวลาเรียนสี่ปีได้ หน่วยกิตที่ได้รับจากการเรียนในประเทศของคุณสามารถ หน่วยกิตที่ได้รับจากประเทศของคุณสามารถนำมาใช้เทียบกับโปรแกรมนี้ได้

ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ขณะนี้เราเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 4 หลักสูตร ที่นำเอาการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงมาใช้มากขึ้น เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะและความสามารถของตนเองโดยไม่ต้องเดินตามเส้นทางการศึกษาระดับปริญญาเทียบโอนโดยตรงแบบดั้งเดิม

 • วิศวกรรมการผลิตและวัสดุขั้นสูง
 • เด็ก เยาวชนและครอบครัวศึกษา
 • การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ วิทยาการหุ่นยนต์และ AI (ฤดูใบไม้ร่วง 2024)

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ

ปรับปรุงเส้นทางการเรียนภาษาอังกฤษของคุณให้เร็วขึ้นที่ Edmonds College! สถาบันภาษาอังกฤษแห่งใหม่ที่ Edmonds College (ELI) จะเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษสี่ระดับที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการเตรียมความพร้อมทางวิชาการและวิชาชีพ

โครงสร้างโปรแกรม

 • 4 ระดับ: Low Beginner, High Beginner, Low Intermediate และ High Intermediate
 • ชั้นเรียนขนาดเล็ก
 • ชั้นเรียน 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • หลังจากผ่านไป 3 เดือน นักเรียนจะเลื่อนขึ้นไปสู่ระดับถัดไป หรือข้ามระดับตามผลการเรียนของแต่ละคน

ตารางประจำสัปดาห์

 • หลักสูตรทักษะบูรณาการ 10 ชั่วโมง (การอ่าน การเขียน ไวยากรณ์)
 • หลักสูตรการพูดและการฟัง 5 ชั่วโมง
 • หลักสูตรสนับสนุนทักษะภาษาอังกฤษ 3 ชั่วโมง (เฉพาะระดับเริ่มต้นเท่านั้น) หรือหลักสูตรความสำเร็จในวิทยาลัยและอาชีพ (เฉพาะระดับสูงเท่านั้น)

ท็อป

เหตุใดจึงต้องเป็น Edmonds

หอพักนักเรียนและโฮมสเตย์

นักศึกษาสามารถเลือกพักอาศัยในหอพักนักศึกษา Rainier Place และ Triton Court ที่ทันสมัยในวิทยาเขตของเราได้ วิทยาลัย Edmonds ยังมีโปรแกรมโฮมสเตย์ที่ดำเนินมาอย่างยาวนาน พร้อมครอบครัวชาวอเมริกันที่ตั้งอยู่ในวิทยาเขตอย่างสะดวกสบาย

 • อพาร์ทเมนต์ในหอพักทั้งหมดเป็นแบบตกแต่งแล้วพร้อมเข้าอยู่ได้ทันที
 • มีห้องซักรีดให้บริการ
 • การรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
 • ความช่วยเหลือประจำหอพัก
 • โปรแกรมที่พักอาศัยและหอพักยาวนานกว่า 40 ปี

กิจกรรมนอกหลักสูตรต่าง ๆ

มหาวิทยาลัยมองหานักเรียนที่มีความสามารถรอบด้านที่ต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และเรามีโอกาสมากมายในวิทยาเขตของเรา!

 • ชมรมกว่า 30 ชมรม เช่น ชมรมบัญชี ชมรมวิศวกรรม ชมรมเฉพาะประเทศ เช่น สมาคมนักเรียนเวียดนาม ชมรมอินโด และอื่น ๆ
 • Center for Student Engagement Leadership (CSEL) จัดหางานในมหาวิทยาลัยผ่านการวางแผนกิจกรรมในมหาวิทยาลัย รัฐบาลนักศึกษา และการบริการการเรียนรู้ (อาสาสมัคร)
 • ทีมกีฬา Edmonds เป็นผู้ชนะในการแข่งขันชิงแชมป์ต่าง ๆ ได้แก่ เบสบอล บาสเก็ตบอล ฟุตบอล ซอฟต์บอล และวอลเลย์บอล
 • โปรแกรมสนทนาภาษาอังกฤษรายเดือน เช่น Group Gathering มีให้บริการทุกเดือน
 • ทัศนศึกษานอกมหาวิทยาลัยไปยังซีแอตเติล เทศกาลดอกทิวลิป การเดินป่า และอื่น ๆ อีกมากมายทุก ๆ ไตรมาส

ทุนการศึกษา

Edmonds ตระหนักถึงภาระทางการเงินของนักเรียนต่างชาติเมื่อเข้ามาศึกษาในสหรัฐอเมริกา Edmonds จึงมีทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติใหม่ รวมถึงนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนอยู่ในปัจจุบัน เรามอบทุนการศึกษามากกว่า $60,000 ทุกปีให้แก่นักเรียนต่างชาติ นักเรียนต่างชาติใหม่แต่ละคนที่มีวีซ่า F1 หรือ F2 ที่เข้าศึกษาหลักสูตรระดับมัธยมปลายหรือในระดับวิทยาลัย 12 หน่วยกิตขึ้นไปในวิทยาเขตหรือทางออนไลน์จะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียน $500 สูงสุด 2 ไตรมาสนับตั้งแต่ตอนนี้ ไปจนถึงฤดูใบไม้ผลิปี 2025 ซึ่งนักเรียนแต่ละคนสามารถประหยัดค่าเล่าเรียนไปได้ถึง $1,000

ส่วนลดค่าเล่าเรียนสำหรับนักเรียนภายในรัฐสำหรับภาคฤดูร้อนปี 2024 และภาคฤดูร้อนปี 2025

นักเรียนต่างชาติใหม่แต่ละคนที่ถือวีซ่า F1/F2 ซึ่งลงทะเบียนหน่วยกิตสำหรับโรงเรียนมัธยมหรือวิทยาลัย 12 หน่วยกิตขึ้นไปในวิทยาเขตหรือทางออนไลน์ จะได้รับอัตราค่าเล่าเรียนสำหรับนักเรียนในรัฐสำหรับไตรมาสของภาคฤดูร้อนปี 2024 หรือฤดูร้อนปี 2025 (ไม่สามารถใช้ส่วนลดกับทั้งสองอย่างได้)

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายที่ลดลงสำหรับภาคฤดูร้อนปี 2024:

 • ค่าเล่าเรียนปกติ: $3,524.30
 • ค่าเล่าเรียนภาคฤดูร้อน: $1,540.90 — ประหยัดได้ถึง 56% สำหรับไตรมาสนั้น ๆ!
 • ค่าธรรมเนียมบังคับต่อเครดิตไม่รวมอยู่ในส่วนลด

 

ติดต่อ Edmonds College ตอนนี้

ค่าเล่าเรียน

$1,000—$5,000 ควอเตอร์

ข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็ว

Afiiliation icon

สมาชิกภาพ

สาธารณะ

Top Programs icon

หลักสูตรเด่น

บริหารธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพและความงาม

Type of school icon

ประเภทของโรงเรียน

วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี • ขนาดของโรงเรียน

  Medium
 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  Co-ed
 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  No Affiliation
 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่
 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่
 • สถานที่ตั้ง

  นอกเมือง
 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  โรงเรียน AACC, NWCCU
 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา, โฮมสเตย์, อพาร์ทเมนท์, หอพักนักศึกษา

แบ่งปัน
Lynnwood WA
เยี่ยมชมเรา
20000 68th Avenue West Lynnwood, WA

สมัครรับข่าวสารล่าสุดจาก Study in the USA

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลา