Santa Monica College

Santa Monica College (SMC) ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2472 เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐแคลิฟอร์เนียที่ได้รับการรับรองในระดับภูมิภาคจาก Western Association of Schools and Colleges (WASC)  เSMCป็นหนึ่งในวิทยาลัยชุมชนที่ดีที่สุดในมลรัฐแคลิฟอร์เนียแล...

ข้อมูล

Santa Monica College (SMC) ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2472 เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐแคลิฟอร์เนียที่ได้รับการรับรองในระดับภูมิภาคจาก Western Association of Schools and Colleges (WASC)  เSMCป็นหนึ่งในวิทยาลัยชุมชนที่ดีที่สุดในมลรัฐแคลิฟอร์เนียและในประเทศ  เปิดสอนหลักสูตรสองชั้นปีแรกของระดับมหาวิทยาลัยของอเมริกา วิทยาลัยแห่งนี้เป็นที่รู้จักในฐานะวิทยาลัยอันดับหนึ่งที่มีการโอนย้ายหน่วยกิตเพื่อไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย UCLA และมหาวิทยาลัย USC  จากจำนวนนักศึกษาโดยรวม 34,000คน  ประมาณ 9 เปอร์เซ็นตเป็นนักศึกษาต่างชาติจากกว่า 100 ประเทศ

ชีวิตในสถานศึกษา

วิทยาเขตแห่งนี้อยู่ในเขตพื้นที่ชุมขนของซานตาโมนิก้า ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรราว 100,000 คน มีทำเลที่ตั้งห่างจากมหาสมุทรแปซิฟิกในรัฐแคลิฟอร์เนียตอนใต้เป็นระยะทาง 2 ไมล์ สภาพอากาศแบบสบายๆไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปตลอดทั้งปี ชีวิตในทุกๆวันโอบล้อมด้วยลมทะเล ภายใต้อุณหภูมิ 24 องศาเซลเซียส จากวิทยาลัยสามารถเดินทางได้อย่างง่ายดายไปยังโรงภาพยนต์สถานที่จัดแสดงดนตรี พิพิธภัณฑ์ ตลอดจนสถานสันทนาการสนุกสนาน เช่น Disneyland Magic Mountain และ Universal Studios  มหาวิทยาลัยที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้แก่มหาวิทยาลัยUCLA   มหาวิทยาลัยUSC และ มหาวิทยาลัยLoyola Marymount University เป็นต้น

ชีวิตในสถานศึกษาเต็มไปด้วยความสนุกสนานและกิจกรรมมากมาย! นักศึกษาต่างชาติที่เข้าใหม่จะได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมชมรมใดชมรมหนึ่งจาก 50 ชมรมของวิทยาลัย ซึ่งเปิดโอกาสให้พวกเขาได้สังสรรค์เป็นประจำกับเพื่อนใหม่ทั้งจากสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคอื่นๆของโลก นอกจากนี้ ทางวิทยาลัยยังมีการจัดงานให้ข้อมูงการโอนย้ายสถาบันการศึกษาขึ้นเป็นประจำทุกปีในภาคฤดูใบไม้ร่วงและภาคฤดูใบไม้ผลิ สถาบันการศึกษาชั้นนำที่เข้าร่วมงานได้แก่ มหาวิทยาลัยUCLA  มหาวิทยาลัยUSC มหาวิทยาลัยBrown มหาวิทยาลัยColumbia และ มหาวิทยาลัยCornell

สาขาการศึกษา

Santa Monica College เปิดสอนหลักสูตรในสาขาวิชาหลักๆมากมายที่สามารถโอนย้ายไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้ ได้แก่ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ฟิสิกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร ศิลปะภาพพิมพ์ เคมีวิทยา ชีววิทยา และวิศวกรรม อีกทั้งยังเปิดสอนระดับอนุปริญญาในหลักสูตรปริญญาด้านศิลปศาสตร์ ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรการสำเร็จการศึกษาของภาควิชา ภารกิจอันดับหนึ่งของทางวิทยาลัยคือมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเพื่อโอนย้ายไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ นักศึกษาที่จบการศึกษาในระดับสองชั้นปีแรกตามข้อกำหนดของระดับปริญญาตรีจะได้รับอนุปริญญาด้านศิลปศาสตร์ ก่อนที่จะโอนย้ายหน่วยกิตไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยแบบเรียนสี่ปี เพื่อจะได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยทั่วไปแล้ว ชั้นเรียนของเรามีขนาดเล็กกว่าชั้นเรียนของมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ และมุ่งเน้นที่การเตรียมความพร้อมสำหรับหลักสูตรในระดับที่สูงขึ้นของแผนกวิชาในระดับมหาวิทยาลัย นักศึกษามีโอกาสที่จะไช้ ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์และสตูดิโอโดยไม่ต้องแก่งแย่งกับเพื่อนร่วมชั้นหรือนักศึกษาชั้นสูงกว่า

ศูนย์การศึกษานานาชาติ

ศูนย์การศึกษานานาชาติของ Santa Monica College จัดให้มีบริการและโครงการต่าง ๆ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ได้แก่ บริการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรนานาชาติ ศูนย์ที่ปรึกษาแนะแนวด้านการเรียน  และศูนย์ที่ปรึกษา ศูนย์การศึกษานานาชาติให้ความช่วยเหลือเรื่องการรับสมัครเข้าและการลงทะเบียน ให้คำปรึกษาด้านการเรียน การดูแลสุขภาพ ที่พักอาศัย เรื่องวีซ่าสำหรับนักศึกษาต่างชาติ และการปรับตัวของนักศึกษา นอกจากนี้ ศูนย์การศึกษานานาชาติยังจัดให้มีหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด (โดยไม่จำเป็นต้องสอบ TOEFL หรือ IELTS) การศึกษาแลกเปลี่ยนทํ้งในต่างประเทศ และภาคเรียนที่SMC

การรับสมัครนักศึกษา

ปฏิทินปีการศึกษาของวิทยาลัยแบ่งเป็น ภาคฤดูใบไม้ร่วง ภาคฤดูหนาว ภาคฤดูใบไม้ผลิ และภาคฤดูร้อน การรับสมัครเรียนจะดำเนินไปเรื่อยๆ ก่อนเปิดภาคเรียนแต่ละภาค กรุณาดูประกาศวันปิดรับสมัครและวันเปิดรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ของวิทยาลัย  นักศึกษาต่างชาติ (วีซ้าF-1) ต้องมีคะแนน TOEFLขั้นต่ำ 450 คะแนน (133 คะแนน สำหรับการทดสอบบนคอมพิวเตอร์ หรือ 45-46 คะแนนสำหรับการทดสอบบนอินเทอร์เน็ต) คะแนน  iTEP 3 คะแนน หรือคะแนนIELTS ขั้นต่ำ 5.0 คะแนน    สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีคะแนนทดสอบความสามารถด้านภาษาตามที่กำหนด สามารถสมัครเข้าเรียนได้โดยมาเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด (IEP)ก่อน  หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดนี้เป็นหลักสูตรที่ไม่มีหน่วยกิตและใช้เวลาเรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นักศึกษาที่ต้องการสมัครเรียนหลักสูตร IEP ต้องยื่นเอกสารทั้งหมดตามข้อกำหนดสำหรับการรับสมัครนักศึกษาทั่วไป ยกเว้นแต่คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ นักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตร IEP (ภาคการศึกษา/ภาคเรียน 1-3)จะได้รับการรับรองให้เริ่มต้นศึกษาในระดับอนุปริญญาที่SMC โดยไม่ต้องใช้คะแนน TOEFL/IELTS หรือคะแนนทดสอบอื่นๆ

สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ

วิทยาลัยมีห้องสมุดที่ทันสมัยพร้อมห้องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ตลอดไปจนถึงศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีอุปกรณ์ครบครัน มีห้องพักผ่อนสำหรับนักศึกษา โรงอาหาร และร้านหนังสือ พร้อมให้บริการแก่นักศึกษา อีกทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกของสนามกีฬา ได้แก่ สระว่ายน้ำ สนามกรีฑาแบบโอลิมปิก ศูนย์ยิมนาสติกและศูนย์ออกกำลัง ทางวิทยาเขตได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ๆไว้มากมาย เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนในด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมวิทยา วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ การดนตรี และหลักสูตรพยาบาล ทั้งยังมีโรงละครศิลปะการแสดงสร้างใหม่ หอฟังดนตรี และหอศิลป์ ซึ่งใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดแสดงละครดนตรีซิมโฟนี และนิทรรศการภาพถ่ายของนักศึกษา

พอดแคสต์นักศึกษานานาชาติ!

“เส้นทางการส่งต่อความดี” (A Journey to Pay it Forward) - ตอนที่ 5 กับ Duc Pham (ส่วนที่ 1)

“ค้นหาเส้นทางการเรียนต่อในฝันของคุณ” (Finding Your Ideal Path in Higher Ed) - ตอนที่ 6 กับ Duc Pham (ส่วนที่ 2)

 

นี่คือสิ่งที่นักเรียนต่างชาติและศิษย์เก่าของเราต่างพูดถึง:

 

ติดต่อ Santa Monica College ตอนนี้

ค่าเล่าเรียน

$5,000—$10,000 ปีการศึกษา

ข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็ว

Afiiliation icon

สมาชิกภาพ

สาธารณะ

Top Programs icon

หลักสูตรเด่น

บริหารธุรกิจ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, ศิลปะและการออกแบบ

Type of school icon

ประเภทของโรงเรียน

วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี • ขนาดของโรงเรียน

  Medium
 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  Co-ed
 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  No Affiliation
 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่
 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่
 • สถานที่ตั้ง

  เมือง, ออนไลน์
 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  WASC
 • ประเภทของที่พัก

  โฮมสเตย์, อพาร์ทเมนท์
 • คะแนนสอบ

  การทดสอบ IELTS: Band 5+, TOEFL: 45+, iTEP: 3.4, ปตท.วิชาการ: 40+, พวกเขา: Level 109, Duolingo: 80+, สเต็ปไอเคน: 2

แบ่งปัน
Santa Monica CA
เยี่ยมชมเรา
1900 Pico Blvd. Santa Monica, CA

เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดที่Santa Monica College

Brochure

สมัครรับข่าวสารล่าสุดจาก Study in the USA

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลา