Santa Monica College

Santa Monica College (SMC) ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2472 เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐแคลิฟอร์เนียที่ได้รับการรับรองในระดับภูมิภาคจาก Western Association of Schools and Colleges (WASC)  เSMCป็นหนึ่งในวิทยาลัยชุมชนที่ดีที่สุดในมลรัฐแคลิฟอร์เนียแล...

ข้อมูล

Santa Monica College (SMC) ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2472 เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐแคลิฟอร์เนียที่ได้รับการรับรองในระดับภูมิภาคจาก Western Association of Schools and Colleges (WASC)  เSMCป็นหนึ่งในวิทยาลัยชุมชนที่ดีที่สุดในมลรัฐแคลิฟอร์เนียและในประเทศ  เปิดสอนหลักสูตรสองชั้นปีแรกของระดับมหาวิทยาลัยของอเมริกา วิทยาลัยแห่งนี้เป็นที่รู้จักในฐานะวิทยาลัยอันดับหนึ่งที่มีการโอนย้ายหน่วยกิตเพื่อไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย UCLA และมหาวิทยาลัย USC  จากจำนวนนักศึกษาโดยรวม 34,000คน  ประมาณ 9 เปอร์เซ็นตเป็นนักศึกษาต่างชาติจากกว่า 100 ประเทศ

ชีวิตในสถานศึกษา

วิทยาเขตแห่งนี้อยู่ในเขตพื้นที่ชุมขนของซานตาโมนิก้า ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรราว 100,000 คน มีทำเลที่ตั้งห่างจากมหาสมุทรแปซิฟิกในรัฐแคลิฟอร์เนียตอนใต้เป็นระยะทาง 2 ไมล์ สภาพอากาศแบบสบายๆไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปตลอดทั้งปี ชีวิตในทุกๆวันโอบล้อมด้วยลมทะเล ภายใต้อุณหภูมิ 24 องศาเซลเซียส จากวิทยาลัยสามารถเดินทางได้อย่างง่ายดายไปยังโรงภาพยนต์สถานที่จัดแสดงดนตรี พิพิธภัณฑ์ ตลอดจนสถานสันทนาการสนุกสนาน เช่น Disneyland Magic Mountain และ Universal Studios  มหาวิทยาลัยที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้แก่มหาวิทยาลัยUCLA   มหาวิทยาลัยUSC และ มหาวิทยาลัยLoyola Marymount University เป็นต้น

ชีวิตในสถานศึกษาเต็มไปด้วยความสนุกสนานและกิจกรรมมากมาย! นักศึกษาต่างชาติที่เข้าใหม่จะได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมชมรมใดชมรมหนึ่งจาก 50 ชมรมของวิทยาลัย ซึ่งเปิดโอกาสให้พวกเขาได้สังสรรค์เป็นประจำกับเพื่อนใหม่ทั้งจากสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคอื่นๆของโลก นอกจากนี้ ทางวิทยาลัยยังมีการจัดงานให้ข้อมูงการโอนย้ายสถาบันการศึกษาขึ้นเป็นประจำทุกปีในภาคฤดูใบไม้ร่วงและภาคฤดูใบไม้ผลิ สถาบันการศึกษาชั้นนำที่เข้าร่วมงานได้แก่ มหาวิทยาลัยUCLA  มหาวิทยาลัยUSC มหาวิทยาลัยBrown มหาวิทยาลัยColumbia และ มหาวิทยาลัยCornell

สาขาการศึกษา

Santa Monica College เปิดสอนหลักสูตรในสาขาวิชาหลักๆมากมายที่สามารถโอนย้ายไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้ ได้แก่ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ฟิสิกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร ศิลปะภาพพิมพ์ เคมีวิทยา ชีววิทยา และวิศวกรรม อีกทั้งยังเปิดสอนระดับอนุปริญญาในหลักสูตรปริญญาด้านศิลปศาสตร์ ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรการสำเร็จการศึกษาของภาควิชา ภารกิจอันดับหนึ่งของทางวิทยาลัยคือมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเพื่อโอนย้ายไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ นักศึกษาที่จบการศึกษาในระดับสองชั้นปีแรกตามข้อกำหนดของระดับปริญญาตรีจะได้รับอนุปริญญาด้านศิลปศาสตร์ ก่อนที่จะโอนย้ายหน่วยกิตไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยแบบเรียนสี่ปี เพื่อจะได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยทั่วไปแล้ว ชั้นเรียนของเรามีขนาดเล็กกว่าชั้นเรียนของมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ และมุ่งเน้นที่การเตรียมความพร้อมสำหรับหลักสูตรในระดับที่สูงขึ้นของแผนกวิชาในระดับมหาวิทยาลัย นักศึกษามีโอกาสที่จะไช้ ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์และสตูดิโอโดยไม่ต้องแก่งแย่งกับเพื่อนร่วมชั้นหรือนักศึกษาชั้นสูงกว่า

ศูนย์การศึกษานานาชาติ

ศูนย์การศึกษานานาชาติของ Santa Monica College จัดให้มีบริการและโครงการต่าง ๆ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ได้แก่ บริการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรนานาชาติ ศูนย์ที่ปรึกษาแนะแนวด้านการเรียน  และศูนย์ที่ปรึกษา ศูนย์การศึกษานานาชาติให้ความช่วยเหลือเรื่องการรับสมัครเข้าและการลงทะเบียน ให้คำปรึกษาด้านการเรียน การดูแลสุขภาพ ที่พักอาศัย เรื่องวีซ่าสำหรับนักศึกษาต่างชาติ และการปรับตัวของนักศึกษา นอกจากนี้ ศูนย์การศึกษานานาชาติยังจัดให้มีหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด (โดยไม่จำเป็นต้องสอบ TOEFL หรือ IELTS) การศึกษาแลกเปลี่ยนทํ้งในต่างประเทศ และภาคเรียนที่SMC

การรับสมัครนักศึกษา

ปฏิทินปีการศึกษาของวิทยาลัยแบ่งเป็น ภาคฤดูใบไม้ร่วง ภาคฤดูหนาว ภาคฤดูใบไม้ผลิ และภาคฤดูร้อน การรับสมัครเรียนจะดำเนินไปเรื่อยๆ ก่อนเปิดภาคเรียนแต่ละภาค กรุณาดูประกาศวันปิดรับสมัครและวันเปิดรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ของวิทยาลัย  นักศึกษาต่างชาติ (วีซ้าF-1) ต้องมีคะแนน TOEFLขั้นต่ำ 450 คะแนน (133 คะแนน สำหรับการทดสอบบนคอมพิวเตอร์ หรือ 45-46 คะแนนสำหรับการทดสอบบนอินเทอร์เน็ต) คะแนน  iTEP 3 คะแนน หรือคะแนนIELTS ขั้นต่ำ 5.0 คะแนน    สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีคะแนนทดสอบความสามารถด้านภาษาตามที่กำหนด สามารถสมัครเข้าเรียนได้โดยมาเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด (IEP)ก่อน  หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดนี้เป็นหลักสูตรที่ไม่มีหน่วยกิตและใช้เวลาเรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นักศึกษาที่ต้องการสมัครเรียนหลักสูตร IEP ต้องยื่นเอกสารทั้งหมดตามข้อกำหนดสำหรับการรับสมัครนักศึกษาทั่วไป ยกเว้นแต่คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ นักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตร IEP (ภาคการศึกษา/ภาคเรียน 1-3)จะได้รับการรับรองให้เริ่มต้นศึกษาในระดับอนุปริญญาที่SMC โดยไม่ต้องใช้คะแนน TOEFL/IELTS หรือคะแนนทดสอบอื่นๆ

สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ

วิทยาลัยมีห้องสมุดที่ทันสมัยพร้อมห้องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ตลอดไปจนถึงศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีอุปกรณ์ครบครัน มีห้องพักผ่อนสำหรับนักศึกษา โรงอาหาร และร้านหนังสือ พร้อมให้บริการแก่นักศึกษา อีกทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกของสนามกีฬา ได้แก่ สระว่ายน้ำ สนามกรีฑาแบบโอลิมปิก ศูนย์ยิมนาสติกและศูนย์ออกกำลัง ทางวิทยาเขตได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ๆไว้มากมาย เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนในด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมวิทยา วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ การดนตรี และหลักสูตรพยาบาล ทั้งยังมีโรงละครศิลปะการแสดงสร้างใหม่ หอฟังดนตรี และหอศิลป์ ซึ่งใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดแสดงละครดนตรีซิมโฟนี และนิทรรศการภาพถ่ายของนักศึกษา

พอดแคสต์นักศึกษานานาชาติ!

“เส้นทางการส่งต่อความดี” (A Journey to Pay it Forward) - ตอนที่ 5 กับ Duc Pham (ส่วนที่ 1)

“ค้นหาเส้นทางการเรียนต่อในฝันของคุณ” (Finding Your Ideal Path in Higher Ed) - ตอนที่ 6 กับ Duc Pham (ส่วนที่ 2)

 

นี่คือสิ่งที่นักเรียนต่างชาติและศิษย์เก่าของเราต่างพูดถึง:

 

ติดต่อ Santa Monica College ตอนนี้

ค่าเล่าเรียน

$5,000—$10,000 ปีการศึกษา

ข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็ว

Afiiliation icon

สมาชิกภาพ

สาธารณะ

Top Programs icon

หลักสูตรเด่น

บริหารธุรกิจ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, ศิลปะและการออกแบบ

Type of school icon

ประเภทของโรงเรียน

วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี • ขนาดของโรงเรียน

  Medium
 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  Co-ed
 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  No Affiliation
 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่
 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ไม่ใช่
 • สถานที่ตั้ง

  เมือง
 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  โรงเรียน AACC
 • ประเภทของที่พัก

  โฮมสเตย์, อพาร์ทเมนท์
 • คะแนนสอบ

  การทดสอบ IELTS: Band 5+

แบ่งปัน
Santa Monica CA
เยี่ยมชมเรา
1900 Pico Blvd. Santa Monica, CA

เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดที่Santa Monica College

Brochure

View Our Online Brochure

View our online brochure for more information, at your desk or on the go!สมัครรับข่าวสารล่าสุดจาก Study in the USA

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลา