Engineering Management

ศึกษาหลักสูตรEngineering Managementที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในฐานะที่คุณเป็นนักศึกษาชาวต่างชาติ คุณสามารถเลือกทำการศึกษาในโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยชื่อดังที่เปิดสอนหลักสูตรEngineering Managementที่ดีที่สุดแห่งใดก็ได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา

กรุณาคลิกบนแผนที่ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่อยู่ข้างล่าง เพื่อค้นหาโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่คุณต้องการไปทำการศึกษา หรือทำการศึกษาพื้นที่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้เลย


North Dakota

North Dakota State University

มหาวิทยาลัย North Dakota State (NDSU) เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแบบ Land grant และมีเป้าหมายหลักอยู่ที่ตัวนักศึกษาทุกคน ซึ่งถือเป็นกลไกทางเศรษฐกิจที่จะให้ความรู้แก่นักเรียน ดำเนินการวิจัยขั้นปฐมภูมิ สร้างความรู้และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าใหม่ ๆ ...

  • ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
  • ระดับปริญญาโทหรือเอก
  • ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • Online

บริการต่างๆของนักศึกษา