เริ่มต้นการศึกษาระดับปริญญาตรีของท่านที่วิทยาลัยชุมชนใน หลักสูตร 2+2

เริ่มต้นการศึกษาระดับปริญญาตรีของท่านที่วิทยาลัยชุมชนใน หลักสูตร 2+2

2 ปีที่วิทยาลัยชุมชน + 2 ปีที่มหาวิทยาลัย = 4 ปี (ปริญญาตรี)

ในประเทศสหรัฐอเมริกามีนักศึกษาชาวอเมริกันจำนวนมากและนักศึกษาชาวต่างชาติกว่า 90,000 คน เลือกทำการศึกษาที่วิทยาลัยชุมชนในสองปีการศึกษาแรก และทำการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอีกสองปีจนจบการศึกษา เนื่องจากประเทศนี้มีวิทยาลัยชุมชนเป็นจำนวนเกือบ 1,200 แห่งทั่วประเทศ จึงทำให้การศึกษาในรูปแบบนี้มีข้อดีหลายอย่างเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยสี่ปี วิทยาลัยชุมชนเสนอค่าเล่าเรียนที่ต่ำกว่าเป็นอย่างมาก มีชั้นเรียนขนาดเล็ก และให้การสนับสนุนแก่นักศึกษาอย่างเต็มที่ บ่อยครั้งที่วิทยาลัยชุมชนช่วยเป็นหนทางสู่มหาวิทยาลัยสี่ปีแก่นักศึกษา

ข้อดีของการศึกษาในระดับสูงที่ประเทศสหรัฐอเมริกาคือ นักศึกษาสามารถทำการโอนย้ายการศึกษาจากวิทยาลัยไปที่มหาวิทยาลัยหรือในทางกลับกันได้อย่างง่ายดาย นักศึกษาที่ต้องการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสามารถทำการโอนย้ายจากวิทยาลัยชุมชนไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยสองปีการศึกษาสุดท้ายได้อย่างง่ายดาย โดยที่นักศึกษาจะต้องสำเร็จหลักสูตรวิชาการศึกษาทั่วไปที่กำหนดไว้ก่อนแล้วจึงสามารถทำการโอนย้ายได้ ที่มหาวิทยาลัยนักศึกษาจะได้ศึกษาในหลักสูตรวิชาที่สูงกว่าเพื่อสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี รูปแบบการศึกษานี้เรียกว่า “2+2” แต่ในบางครั้งนักศึกษาอาจต้องทำการศึกษามากกว่าสี่ปีเพื่อสำเร็จหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ในปัจจุบัน อาจารย์ที่ปรึกษาแนะแนวของมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้แนะนำให้นักศึกษาทำการศึกษาในหลักสูตร “เพื่อการโอนย้าย” ที่วิทยาลัยชุมชนก่อนแล้วค่อยโอนย้ายหน่วยกิตไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอีกสองปีสุดท้าย ตัวอย่างเช่น นักศึกษาของวิทยาลัยชุมชน Santa Monica ได้ทำการโอนย้ายไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย UCLA ในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี

ข้อแตกต่างมีอะไรบ้าง?

ข้อแตกต่างระหว่างวิทยาลัยชุมชนกับมหาวิทยาลัยสี่ปีมีดังต่อไปนี้:

  • กระบวนการสมัครเข้าศึกษาที่ง่ายกว่า วิทยาลัยชุมชนมีเกณฑ์กำหนดคะแนน TOEFL (Test of English as a Foreign Language) และข้อกำหนดต่าง ๆ ทางด้านวิชาการที่ต่ำกว่ามหาวิทยาลัยสี่ปี นอกจากนี้วิทยาลัยชุมชนหลายแห่งยังได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ หรือที่เรียกว่า ESL (English as a Second Language) หรือหลักสูตรคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษาที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อช่วยนักศึกษาให้เร่ิมต้นการศึกษาของเขาได้อย่างทันที 
  • ค่าเล่าเรียนที่ต่ำกว่า วิทยาลัยชุมชนมีค่าเล่าเรียนที่ต่ำกว่าวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสี่ปีตั้งแต่ 20 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยประหยัดเงินได้อย่างมากในช่วงสองปีแรกของการศึกษาในระดับปริญญาตรี
  • จำนวนนักศึกษาในชั้นเรียนหรือในสถาบันมีน้อยกว่าที่มหาวิทยาลัยสี่ปี ช่วยให้อาจารย์ผู้สอนดูแลนักศึกษาทุกคนได้อย่างทั่วถึง มีนักศึกษาทั้งชาวอเมริกันและชาวต่างชาติจำนวนมากกล่าวว่าการที่พวกเขาเข้าทำการศึกษาในสถาบันขนาดเล็กสองปีแรกก่อนช่วยให้การย้ายไปทำการศึกษาต่อที่สถาบันสี่ปีที่มีขนาดใหญ่สองปีการศึกษาสุดท้ายเป็นไปอย่างง่ายและราบรื่น 
  • บรรยากาศภายในห้องเรียนที่เอื้อหนุน ในระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกานักศึกษาส่วนใหญ่มักจะทำการแข่งขันกัน ซึ่งทำให้นักศึกษาชาวต่างชาติผู้พูดภาษาอังกฤษไม่คล่องเสียเปรียบเป็นอย่างมาก พวกเขาจะรู้สึกดีกว่าเมื่อทำการศึกษาอยู่ในชั้นเรียนขนาดเล็กที่มีการแข่งขันที่น้อยกว่า นอกจากนี้วิทยาลัยชุมชนส่วนใหญ่ยังเสนอบริการติวหนังสือฟรีให้แก่นักศึกษาเพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาประสบความสำเร็จ
  • ช่วยให้การปรับตัวง่ายขึ้น วิทยาลัยชุมชนคอยบริการและช่วยเหลือนักศึกษาชาวต่างชาติในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมชาวอเมริกันและระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ทำการโอนย้ายให้เป็นเรื่องง่าย

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้ทำข้อตกลงพิเศษที่เรียกกันว่า “Articulation Agreements” หรือ Transfer Admission Guarantee (TAG)  โดยการร่วมมือกับสถาบันอื่น เพื่อเป็นการรับประกันว่านักศึกษาจะสามารถทำการโอนย้ายหน่วยกิตของหลักสูตรวิชาที่ได้จากการศึกษาที่วิทยาลัยชุมชนไปที่สถาบันที่เข้าร่วมโครงการได้อย่างง่ายดายโดยใช้หน่วยกิตเพียงไม่กี่หน่วยหรือไม่ต้องใช้เลยได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น วิทยาลัยชุมชน Maricopa ที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง Phoenix รัฐ Arizona ได้ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Arizona มหาวิทยาลัย Arizona State และมหาวิทยาลัย Northern Arizona  อย่างใกล้ชิดเพื่อความมั่นใจว่าหน่วยกิตที่ได้จากการศึกษาหลักสูตรวิชาของวิทยาลัยชุมชน Maricopa จะสามารถโอนย้ายได้

มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม Transfer Admission Guarantee (TAG) จะรับประกันการสมัครเข้าศึกษาของนักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนโดยที่นักศึกษาจะต้องทำการศึกษาผ่านเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ได้แก่ เกรดเฉลี่ย หลักสูตรวิชา และคะแนน TOEFL นักศึกษาไม่สามารถทำการโอนย้ายบางสาขาวิชาได้ เช่น สาขาวิชาบริหารธุรกิจไม่ได้อยู่ในข้อตกลงของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ California เมือง Irvine ดังนั้นนักศึกษาจึงไม่สามารถทำการโอนย้ายไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในสาขาวิชานี้ได้

ข้อตกลง Articulation และ TAG ส่วนใหญ่จะเป็นข้อตกลงกันระหว่างวิทยาลัยชุมชนกับมหาวิทยาลัยสี่ปีที่ตั้งอยู่ในรัฐเดียวกัน แต่ก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้เสมอไป ตัวอย่างเช่น วิทยาลัยชุมชนของรัฐ California ทั้งหมด 115 แห่ง ได้ทำข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย California State (CSU) และมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ California (UC) ทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่น ถ้านักศึกษาของวิทยาลัย Santa Monica ได้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั่วไปตามเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัย California State และมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ California กำหนดไว้ นักศึกษาท่านนี้สามารถทำการโอนย้ายไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยที่ใดที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ California ได้และทำการศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

การทำงานร่วมกันของวิทยาลัยชุมชนกับมหาวิทยาลัยนี้ช่วยให้นักศึกษาประหยัดค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่วิทยาลัยชุมชน และยังสามารถโอนย้ายไปทำการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงได้อีกด้วย

ไม่ว่านักศึกษาจะเลือกศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ขึ้นอยู่กับวิชา ”หลัก” ที่เลือก ในสองปีการศึกษาแรกนั้นนักศึกษาจะต้องทำการศึกษาเป็นวงกว้างในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติไปพร้อมกับหลักสูตรพื้นฐานต่าง ๆ ก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการศึกษาในวิชาหลักของพวกเขา

อย่ายอมให้อุปสรรคในการโอนย้ายหยุดยั้งท่านไว้ ถ้าท่านทำการวางแผนไว้ล่วงหน้า การโอนย้ายการศึกษาสามารถเป็นหนทางสู่เป้าหมายทางการศึกษาที่ดีเยี่ยมของท่านและเพิ่มพูนประสบการณ์ทางการศึกษาในระดับสูงของท่านอีกด้วย เหมือนกับการเปลี่ยนเกียร์ในรถยนต์เป็นการเพิ่มพลังและเพิ่มความเร็วของรถยนต์ การโอนย้ายการศึกษาจากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยไปสถาบันการศึกษาอื่นก็สามารถนำท่านไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้

 

Student Experience

Dusan Djokic จากประเทศ Serbia กำลังทำการศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยชุมชน Edmonds รัฐ Washington เขาวางแผนที่จะทำการโอนย้ายไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ผมเลือกศึกษาที่วิทยาลัยชุมชน Edmonds เพราะผมสามารถทำการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปพร้อมกับเริ่มต้นการศึกษาในสาขาวิชาศิลปศาสตร์ได้ มันเป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมเพราะผมสามารถสำเร็จการศึกษาสองหลักสูตรได้ภายในสองปีการศึกษา ตอนนี้ผมเรียนแซงเพื่อน ๆ ของผมที่อยู่ประเทศ Serbia ไปหนึ่งปีแล้วครับ ผมวางแผนไว้ว่าจะทำงานผ่านการฝึกอบรมภาคปฏิบัติเสริม (OPT) ก่อนแล้วค่อยโอนย้ายไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยครับ และผมคิดไว้ว่าจะย้ายไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย California State เมือง Northridge หรือไม่ก็ที่มหาวิทยาลัย City University of New York ครับ

การมาประเทศอเมริกาและเลือกทำการศึกษาที่วิทยาลัยชุมชน Edmonds เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยตัดสินใจมา ผมเข้าใจแล้วว่าการยึดติดอยู่กับเป้าหมายและไม่ยอมเลิกล้มมันสำคัญเป็นอย่างมาก มีโอกาสดี ๆ หลายอย่างภายในวิทยาเขต เช่น กิจกรรมต่าง ๆ  สโมสร และงานสำหรับนักศึกษา การตั้งใจศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัยจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จและไปถึงฝันของคุณ

Edmonds Community College International Student Services 

 

 

งานแฟร์การโอนย้ายการศึกษา

วิทยาลัยชุมชนหลายแห่งจัด “งานแฟร์การโอนย้ายการศึกษา” เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการได้รับปริญญาที่มหาวิทยาลัยสี่ปี งานแฟร์เหล่านี้มักจะถูกจัดในหอประชุมนักศึกษาภายในวิทยาเขต นักศึกษาจะมีโอกาสได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่รับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ

ตัวอย่างเช่น นักศึกษาชาวต่างชาติของวิทยาลัยชุมชนแห่งหนึ่งในเมือง Seattle อาจทำการโอนย้ายไปศึกษาต่อนอกรัฐ Washington  ได้ เช่น รัฐ California หรือรัฐ New York เจ้าหน้าที่รับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยแห่งอื่นทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาจะมาเข้าร่วมงานแฟร์เหล่านี้เพื่อชักชวนนักศึกษาชาวต่างชาติให้ทำการโอนย้ายไปศึกษาต่อในปีที่สามและสี่ที่มหาวิทยาลัยของตน

ในบางครั้งวิทยาลัยชุมชนแห่งอื่นในภูมิภาคก็มาเข้าร่วมงานด้วยเหมือนกัน งานแฟร์การโอนย้ายการศึกษานี้ถูกจัดขึ้นหลายวันจึงสามารถดึงดูดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหลายแห่งให้มาเข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม

 

Show More

SUSA_img_200x55.jpg
ดาวน์โหลดนิตยสาร Study in the USA®

Related Schools