การทดสอบเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ | Study in the USA

การทดสอบเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ | Study in the USA

การทดสอบ IELTS สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา

ระบบการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระดับสากล (IELTS)

การทดสอบ IELTS คืออะไร?

การทดสอบ IELTS คือ ระบบการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระดับสากล เป็นการทดสอบที่ออกแบบมาเพื่อประเมินความสามารถทางภาษาของผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการสมัครเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาและวัตถุประสงค์อื่น ๆ การทดสอบ IELTS จะทดสอบทักษะทางภาษาทั้งสี่ด้านได้แก่ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด 

ใครควรทำการทดสอบ IELTS?

การทดสอบ IELTS มีสองแบบด้วยกันคือ เพื่อการศึกษาต่อ (Academic Module) สำหรับนักศึกษาผู้ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาซึ่งภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร และเพื่อการฝึกอบรม (General Training Module) ถูกออกแบบมาสำหรับนักศึกษาผู้ต้องการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรที่ไม่มีวุฒิให้ หรือการฝึกอบรมวิชาชีพ

การลงทะเบียนสอบ IELTS

http://takeielts.britishcouncil.org/book

การทดสอบ TOEFL

การทดสอบ TOEFL คืออะไร?

การทดสอบ TOEFL คือ การทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการนับถือมากที่สุดในโลก และเป็นที่รู้จักของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ มากกว่า 9,000 แห่ง การทดสอบ TOEFL iBT เป็นการทดสอบวัดความสามารถในการใช้และเข้าใจภาษาอังกฤษของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งความสามารถของนักศึกษาในการใช้ทักษะด้านการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียนร่วมกันเพื่อการทำงานด้านวิชาการ

ใครควรทำการทดสอบ TOEFL?

นักศึกษาผู้กำลังวางแผนที่จะศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาและออกจากหลักสูตรภาษาอังกฤษ ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาและผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ศึกษาภาษาอังกฤษที่ต้องการติดตามความคืบหน้าของตน และนักศึกษาและแรงงานที่กำลังยื่นขอวีซ่า

การลงทะเบียนสอบ TOEFL

https://www.ets.org/toefl/ibt/register/

การทดสอบ SAT

การทดสอบ SAT คืออะไร?

การทดสอบ SAT ประกอบด้วยคำถามแบบมีตัวเลือกตอบและแบบเขียนเรียงความ เพื่อวัดทักษะที่นักศึกษาได้รับจากการศึกษาที่โรงเรียนและความสามารถในการใช้ทักษะเหล่านั้น คะแนนการทดสอบ SAT จะเป็นตัวช่วยทางมหาวิทยาลัยในการพิจารณารับนักศึกษาเข้าศึกษา โดยการให้มีตัวบ่งชี้ความพร้อมทางด้านวิชาการของนักศึกษาในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย การทดสอบมีทั้งหมดสองประเภทประกอบด้วยการทดสอบ 3 ส่วนได้แก่ การอ่าน การเขียนเชิงคณิตศาสตร์ การเขียน (ภาษาอังกฤษ และการเขียนเรียงความ (ถ้ามี)) บางสถาบันการศึกษาอาจกำหนดให้นักศึกษาเขียนเรียงความส่ง ดังนั้นนักศึกษาควรสอบถามก่อนทำการทดสอบ SAT

ใครควรทำการทดสอบ SAT?

นักศึกษาผู้กำลังสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีสี่ปีที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาอาจต้องทำการทดสอบเข้าศึกษาเช่น การทดสอบ SAT

การลงทะเบียนสอบ SAT

https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/register

GRE การทดสอบทั่วไปและการทดสอบเฉพาะวิชาสาขา

การทดสอบ GRE คืออะไร?

GRE การทดสอบทั่วไป เป็นการทดสอบเพื่อวัดทักษะทางด้านความสามารถทางด้านภาษา (Verbal reasoning) การคำนวณ (Quantitative reasoning) ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical thinking) และการเขียนเชิงวิเคราะห์ (Analytical writing) ซึ่งเป็นทักษะที่ถูกพัฒนาขึ้นในระยะเวลาที่ยาวนานและเป็นทักษะที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเฉพาะแต่มีความสำคัญโดยรวม

GRE การทดสอบเฉพาะวิชาสาขา เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่วัดความรู้ของนักศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ

ใครควรทำการทดสอบ GRE?

ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและผู้สมัครเข้าศึกษาที่สถาบันสอนธุรกิจจากทั่วโลกผู้มีความสนใจที่จะทำการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท's ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (MBA) ปริญญาโทหลักสูตรพิเศษเฉพาะ'sสาขาธุรกิจ หรือในหลักสูตรปริญญาเอกควรทำการทดสอบ GRE การทดสอบทั่วไป

GRE การทดสอบเฉพาะวิชาสาขาเหมาะสำหรับนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือผู้มีพื้นฐานที่ดีของหนึ่งในหกสาขาวิชาดังต่อไปนี้ ชีววิทยา เคมี วรรณคดีอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และจิตวิทยา

การลงทะเบียนสอบ GRE การทดสอบทั่วไป

https://www.ets.org/gre/revised_general/register/

การลงทะเบียนสอบ GRE การทดสอบเฉพาะวิชาสาขา

https://www.ets.org/gre/subject/register/

การทดสอบ GMAT

การทดสอบ GMAT คืออะไร?

การทดสอบ GMAT (Graduate Management Admission Test) เป็นแบบทดสอบมาตรฐานที่ใช้ทั่วโลกเพื่อวัดศักยภาพทางวิชาการสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาธุรกิจและการจัดการ การทดสอบ GMAT มีทั้งหมดสี่ส่วนด้วยกันได้แก่ การเขียน (Analytical Writing Assessmen) การวิเคราะห์ข้อมูล ( Integrated Reasoning) คณิตศาสตร์ (Quantitative) และภาษาอังกฤษ (Verbal)

ใครควรทำการทดสอบ GMAT?

นักศึกษาผู้ที่กำลังสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการหรือสาขาธุรกิจสามารถเข้าทำการทดสอบ GMAT ได้ การทดสอบ GMAT ถูกนำมาใช้ในการพิจารณารับเข้าศึกษาโดยสถาบันสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาการจัดการมากกว่า 5,300 สถาบันทั่วโลก

การลงทะเบียนสอบ GMAT

http://www.mba.com/us/the-gmat-exam/register.aspx

Show More

SUSA_img_200x55.jpg
ดาวน์โหลดนิตยสาร Study in the USA®