การทดสอบเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ | Study in the USA

การทดสอบเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ | Study in the USA

November 16th, 2017

การทดสอบ IELTS สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา

ระบบการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระดับสากล (IELTS)

การทดสอบ IELTS คืออะไร?

การทดสอบ IELTS คือ ระบบการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระดับสากล เป็นการทดสอบที่ออกแบบมาเพื่อประเมินความสามารถทางภาษาของผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการสมัครเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาและวัตถุประสงค์อื่น ๆ การทดสอบ IELTS จะทดสอบทักษะทางภาษาทั้งสี่ด้านได้แก่ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด 

ใครควรทำการทดสอบ IELTS?

การทดสอบ IELTS มีสองแบบด้วยกันคือ เพื่อการศึกษาต่อ (Academic Module) สำหรับนักศึกษาผู้ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาซึ่งภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร และเพื่อการฝึกอบรม (General Training Module) ถูกออกแบบมาสำหรับนักศึกษาผู้ต้องการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรที่ไม่มีวุฒิให้ หรือการฝึกอบรมวิชาชีพ

การลงทะเบียนสอบ IELTS

http://takeielts.britishcouncil.org/book

การทดสอบ TOEFL

การทดสอบ TOEFL คืออะไร?

การทดสอบ TOEFL คือ การทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการนับถือมากที่สุดในโลก และเป็นที่รู้จักของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ มากกว่า 9,000 แห่ง การทดสอบ TOEFL iBT เป็นการทดสอบวัดความสามารถในการใช้และเข้าใจภาษาอังกฤษของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งความสามารถของนักศึกษาในการใช้ทักษะด้านการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียนร่วมกันเพื่อการทำงานด้านวิชาการ

ใครควรทำการทดสอบ TOEFL?

นักศึกษาผู้กำลังวางแผนที่จะศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาและออกจากหลักสูตรภาษาอังกฤษ ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาและผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ศึกษาภาษาอังกฤษที่ต้องการติดตามความคืบหน้าของตน และนักศึกษาและแรงงานที่กำลังยื่นขอวีซ่า

การลงทะเบียนสอบ TOEFL

https://www.ets.org/toefl/ibt/register/

การทดสอบ SAT

การทดสอบ SAT คืออะไร?

การทดสอบ SAT ประกอบด้วยคำถามแบบมีตัวเลือกตอบและแบบเขียนเรียงความ เพื่อวัดทักษะที่นักศึกษาได้รับจากการศึกษาที่โรงเรียนและความสามารถในการใช้ทักษะเหล่านั้น คะแนนการทดสอบ SAT จะเป็นตัวช่วยทางมหาวิทยาลัยในการพิจารณารับนักศึกษาเข้าศึกษา โดยการให้มีตัวบ่งชี้ความพร้อมทางด้านวิชาการของนักศึกษาในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย การทดสอบมีทั้งหมดสองประเภทประกอบด้วยการทดสอบ 3 ส่วนได้แก่ การอ่าน การเขียนเชิงคณิตศาสตร์ การเขียน (ภาษาอังกฤษ และการเขียนเรียงความ (ถ้ามี)) บางสถาบันการศึกษาอาจกำหนดให้นักศึกษาเขียนเรียงความส่ง ดังนั้นนักศึกษาควรสอบถามก่อนทำการทดสอบ SAT

ใครควรทำการทดสอบ SAT?

นักศึกษาผู้กำลังสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีสี่ปีที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาอาจต้องทำการทดสอบเข้าศึกษาเช่น การทดสอบ SAT

การลงทะเบียนสอบ SAT

https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/register

GRE การทดสอบทั่วไปและการทดสอบเฉพาะวิชาสาขา

การทดสอบ GRE คืออะไร?

GRE การทดสอบทั่วไป เป็นการทดสอบเพื่อวัดทักษะทางด้านความสามารถทางด้านภาษา (Verbal reasoning) การคำนวณ (Quantitative reasoning) ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical thinking) และการเขียนเชิงวิเคราะห์ (Analytical writing) ซึ่งเป็นทักษะที่ถูกพัฒนาขึ้นในระยะเวลาที่ยาวนานและเป็นทักษะที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเฉพาะแต่มีความสำคัญโดยรวม

GRE การทดสอบเฉพาะวิชาสาขา เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่วัดความรู้ของนักศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ

ใครควรทำการทดสอบ GRE?

ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและผู้สมัครเข้าศึกษาที่สถาบันสอนธุรกิจจากทั่วโลกผู้มีความสนใจที่จะทำการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท's ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (MBA) ปริญญาโทหลักสูตรพิเศษเฉพาะ'sสาขาธุรกิจ หรือในหลักสูตรปริญญาเอกควรทำการทดสอบ GRE การทดสอบทั่วไป

GRE การทดสอบเฉพาะวิชาสาขาเหมาะสำหรับนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือผู้มีพื้นฐานที่ดีของหนึ่งในหกสาขาวิชาดังต่อไปนี้ ชีววิทยา เคมี วรรณคดีอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และจิตวิทยา

การลงทะเบียนสอบ GRE การทดสอบทั่วไป

https://www.ets.org/gre/revised_general/register/

การลงทะเบียนสอบ GRE การทดสอบเฉพาะวิชาสาขา

https://www.ets.org/gre/subject/register/

การทดสอบ GMAT

การทดสอบ GMAT คืออะไร?

การทดสอบ GMAT (Graduate Management Admission Test) เป็นแบบทดสอบมาตรฐานที่ใช้ทั่วโลกเพื่อวัดศักยภาพทางวิชาการสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาธุรกิจและการจัดการ การทดสอบ GMAT มีทั้งหมดสี่ส่วนด้วยกันได้แก่ การเขียน (Analytical Writing Assessmen) การวิเคราะห์ข้อมูล ( Integrated Reasoning) คณิตศาสตร์ (Quantitative) และภาษาอังกฤษ (Verbal)

ใครควรทำการทดสอบ GMAT?

นักศึกษาผู้ที่กำลังสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการหรือสาขาธุรกิจสามารถเข้าทำการทดสอบ GMAT ได้ การทดสอบ GMAT ถูกนำมาใช้ในการพิจารณารับเข้าศึกษาโดยสถาบันสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาการจัดการมากกว่า 5,300 สถาบันทั่วโลก

การลงทะเบียนสอบ GMAT

http://www.mba.com/us/the-gmat-exam/register.aspx

Share:
Written by

Jennifer Privette

จับคู่กับหลักสูตรการศึกษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Let us know what you're looking for so we can find the best school for you.

Call to action background image. Decorative.

Start your U.S. adventure with Study in the USA

What's your dream? We can guide, advise, and connect you with your perfect U.S. school. We can also help you with the application process.
Partner Services

Learn About U.S. education financing, housing, and more

คำรับรอง

Quotation mark.

Subscribe to get the latest from Study in the USA

You can unsubscribe at any time.