มหาวิทยาลัย Southern Illinois เมือง Carbondale - Southern Illinois University at Carbondale - Study in the USA Carbondale IL

Southern Illinois University at Carbondale
มหาวิทยาลัย Southern Illinois เมือง Carbondale

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าเล่าเรียน

  $35,000—$40,000 ปีการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  มหาวิทยาลัย/หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • หลักสูตรเด่น

  บริหารธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์, บัณฑิตศึกษา

 • สถานที่ตั้ง

  เล็ก/เมืองวิทยาลัย

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  CEA, สมาชิกของ EnglishUSA, สมาชิกของ UCIEP, HLC

 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา, อพาร์ทเมนท์, หอพักนักศึกษา

 • คะแนนสอบ

  TOEFL: 60+, การทดสอบ IELTS: Band 6+

 • สื่อสังคม

สถานที่ตั้ง

เมือง Carbondale ตั้งอยู่ทางตะวันตกกลาง (Midwest) ถ้าขับรถจะใช้เวลาประมาณ:

 • ห้าชั่วโมงไปถึงตอนใต้ของเมือง Chicago
 • สองชั่วโมงไปถึงฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของเมือง St. Louis
 • สี่ชั่วโมงไปถึงฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง Nashville รัฐ Tennessee
 • 10 นาทีไปถึงป่าสงวนแห่งชาติ Shawnee

หลักสูตรวิชาการศึกษา

ในสาขาวิชาการเกษตร, วิทยาศาสตร์ประยุกต์และศิลปะ, สถาปัตยกรรมศาสตร์, การบิน, ธุรกิจและการบริหาร, การศึกษา, วิศวกรรมศาสตร์, ศิลปศาสตร์, วิจิตรศิลป์, การสื่อสารมวลชนและสื่อศิลปะ, วิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ อีกมากมายในหลักสูตรด้านกฎหมาย นอกจากนี้ SIU ยังเสนอมากกว่า:

 • 200 สาขาวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี, หลักสูตรวิชาเฉพาะ และหลักสูตรวิชาโท
 • 70 สาขาวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาโท
 • 30 สาขาวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก

ข้อกำหนดในการรับสมัคร

นักศึกษาสามารถทำการสมัครเข้าศึกษาได้ทุกสาขาวิชาผ่านทางออนไลน์

ข้อกำหนดการรับสมัครสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรี

มีอย่างน้อยดังรายการต่อไปนี้:

 • มีเกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 2.0 ขึ้นไปจากการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและสำหรับนักศึกษาที่ทำการโอนย้าย
 • หลักฐานทางการเงิน
 • ใบสมัครผ่านทางออนไลน์
 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร 40 เหรียญ ดอลล่าร์สหรัฐ
 • ใบแสดงผลความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (อย่างน้อยหนึ่งอย่างจากรายการดังต่อไปนี้):
  • TOEFL IBT – 68 คะแนน
  • TOEFL PBT – 520 คะแนน
  • IELTS – 6.0 คะแนน
  • ITEP – 4.0 คะแนน
  • หลักสูตรการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไขจากศูนย์สอนภาษาอังกฤษของเรา

ข้อกำหนดการรับสมัครสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมีเงื่อนไขอย่างน้อยดังรายการต่อไปนี้:

 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร 50 เหรียญ ดอลล่าร์สหรัฐ
 • ใบสมัครผ่านทางออนไลน์
 • ใบหลักฐานทางการเงิน
 • ใบแสดงผลการศึกษาตัวจริง
 • ใบแสดงผลความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (อย่างน้อยหนึ่งอย่างจากรายการดังต่อไปนี้):
  • TOEFL IBT – 80 คะแนน
  • IETLS – 6.5 คะแนน
  • ITEP – 5.0 คะแนน
  • ท่านอาจต้องแสดงผลคะแนนความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษที่สูงกว่าคะแนนข้างต้นหรือ ได้รับการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไขในบางคณะ
 • นอกจากนี้ท่านต้องแสดงเอกสารสนับสนุนอื่น ๆ แล้วแต่ที่ทางคณะกำหนด เช่น GRE/GMAT, จดหมายแนะนำ และหลักฐานอื่น ๆ เพื่อแสดงคุณสมบัติของนักศึกษา

วันสิ้นสุดการรับสมัครและข้อกำหนดการรับสมัครของแต่ละคณะจะแตกต่างกันออกไป กรุณาติดต่อทางคณะโดยตรงเพื่อขอรับทราบข้อมูลที่ชัดเจน

ค่าใช้จ่าย

 • ระดับปริญญาตรี – 40,000 เหรียญ ดอลลาร์สหรัฐ (สามารถขอทุนการศึกษา High Achievers Tuition Scholarship ได้บางส่วน)
 • ระดับบัณฑิตศึกษา – 42,500 เหรียญ ดอลลาร์สหรัฐ (สามารถขอทุนการศึกษา High Achievers Tuition Scholarship ได้)
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ – 5,050 เหรียญ ดอลล่าร์สหรัฐ/หนึ่งภาคการศึกษา (แปดสัปดาห์) (ไม่สามารถขอทุนการศึกษาได้) ศูนย์เรียนภาษาอังกฤษ (CESL)

ศูนย์เรียนภาษาอังกฤษ (CESL)

เราเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งหลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยซึ่งได้รับการรับรองการศึกษาจาก Commission on Intensive English Accreditation เรามีคณาจารย์ผู้มีทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิเป็นผู้ทำการสอน เจ้าหน้าที่ของหลักสูตรผู้มีประสบการณ์ในอาชีพ เราเสนอชั้นเรียนขนาดเล็กซึ่งมีจำนวนนักศึกษาประมาณ 15 ท่าน และชั้นเรียนที่เน้นทักษะทางด้านวิชาการ ภาษา และวัฒนธรรม

รายละเอียดของหลักสูตรมีดังต่อไปนี้:

 • มีสี่ภาคการศึกษา (แปดสัปดาห์ต่อหนึ่งภาคการศึกษา) ในระหว่างกลางเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม และหนึ่งภาคการศึกษาในช่วงฤดูร้อน นักศึกษาสามารถเริ่มทำการสมัครได้ในเดือนมกราคม เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนสิงหาคม หรือเดือนตุลาคม
 • มีทั้งหมดเจ็ดระดับ ใช้เวลาทำการศึกษา 18 ถึง 25 ชั่วโมงต่อหนึ่งสัปดาห์
 • การเรียนการสอนแบบเต็มรูปแบบเพื่อช่วยฝึกทักษะทางด้านการอ่าน การเขียน การพูด การฟัง และไวยากรณ์ให้แก่นักศึกษา
 • เน้นการสอนทักษะทางด้านวิชาการ ภาษาและวัฒนธรรม
 • เสนอหลักสูตรพิเศษต่าง ๆ และหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและสำหรับผู้ช่วยสอนระดับบัณฑิตศึกษา

ค่าธรรมเนียมการสมัคร 50 เหรียญ ดอลล่าร์สหรัฐ (ไม่สามารถขอรับคืนได้) นักศึกษาผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปหรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถทำการสมัครได้ เราเปิดรับสมัครตลอดปีการศึกษา นักศึกษาของ CESL สามารถเข้าพักอาศัยภายในวิทยาเขตและใช้บริการเครื่องอำนวยความสะดวกทั้งหมดที่มีอยู่ภายในวิทยาเขตได้ นอกจากนี้ CESL ยังเสนอหลักสูตรเฉพาะพิเศษสำหรับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐบาลอีกด้วย

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษาของ SIU โดยปกติประกอบด้วยสองภาคการศึกษา (16 สัปดาห์ต่อหนึ่งภาค) ได้แก่:

 • ภาคฤดูใบไม้ร่วง (เดือนสิงหาคม-เดือนธันวาคม)
 • ภาคฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมกราคม-เดือนพฤษภาคม)
 • ภาคฤดูร้อน

นักศึกษาและคณาจารย์

อาจารย์ผู้สอนของ SIU ทุ่มเทชีวิตให้กับการสอน ทุกท่านมีประสบการณ์ทางการสอนและมีความรู้ที่ก้าวหน้าในหลายสาขาทั้งทางด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ

หลายท่านเป็นที่รู้จักกันอย่างดีทั้งในระดับประเทศและระดับโลกทางด้านการทำงานวิจัยในสาขาที่แตกต่างกันออกไป SIU มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 18,000 คน โดย 20 เปอร์เซ็นต์เป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และ 80 เปอร์เซ็นต์เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี SIU เริ่มต้นรับนักศึกษาชาวต่างชาติเข้ามาทำการศึกษาในปี ค.ศ. 1947 และประสบความสำเร็จและได้รับชื่อเสียงที่ดีทางด้านการต้อนรับที่อบอุ่นและการให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่แก่นักศึกษาชาวต่างชาติจากนั้นเป็นต้นมา ในปัจจุบันมีนักศึกษาชาวต่างชาติทั้งหมด 7 ถึง 10 เปอร์เซ็นต์จากจำนวนนักศึกษาโดยรวมทั้งหมดผู้มาจากมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก

กิจกรรมทางสังคม

International Friends Club เป็นองค์กรอาสาของชุมชนทำงานร่วมกับศูนย์การศึกษานานาชาติของ SIU เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือนักศึกษาในการปรับตัวและใช้ชีวิตอยู่ในเมือง Carbondale อีกทั้งช่วยนักศึกษาในการทำความเข้าใจกับวัฒนธรรมและภาษาอื่น ๆ ผ่านการมีสัมพันธมิตรภายในวิทยาเขตและชุมชนทางตอนใต้ของรัฐ Illinois ทั้งหมด

ที่พักอาศัย

นักศึกษาจะได้รับการช่วยเหลือในเรื่องการหาที่พักเมื่อเดินทางมาถึงแล้ว SIU มีที่พักสำหรับนักศึกษาทั้งที่มีสถานะโสดและที่แต่งงานแล้วและมีคู่ครองมาด้วยที่ตั้งอยู่ภายในวิทยาเขต

นักศึกษาใหม่ที่มีอายุ 20 ปีหรือต่ำกว่านั้นจะต้องพักอาศัยอยู่ในหอพักนักศึกษาที่ตั้งอยู่ภายในวิทยาเขต

นอกจากนี้ยังมีสถานที่พักที่ตั้งอยู่ภายนอกวิทยาเขตที่อยู่ใกล้เคียงอีกด้วย เช่น อพาร์ทเม้นต์ และบ้านพัก

การนันทนาการ

เราเสนอการนันทนาการที่หลากหลายให้แก่นักศึกษา เช่น สนามเทนนิส สถานที่เล่น ทะเลสาปที่มีหาดทรายและท่าเรือ อีกทั้งมีสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐานโอลิมปิก ลู่วิ่งในร่ม สนามเล่นแฮนด์บอล/แร็กเก็ต ห้องยกน้ำหนัก สนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอล อุปกรณ์ออกกำลังกาย และอุปกรณ์แคมป์ปิ้งในศูนย์นันทนาการนักศึกษาของ SIU (Student Recreation Center) นอกจากนี้ภายในศูนย์นักศึกษา (Student Center) ยังมีร้านขายหนังสือ ร้านอาหารหลายประเภท สนามโบว์ลิง และห้องเล่นบิลเลียด มีสมาคมนักศึกษาของ SIU ในนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 450 สมาคม มีการจัดงานอีเว้นท์ต่าง ๆ ตลอดปี เช่น งานคอนเสิร์ต เทศกาลต่างๆ การเชิญนักพูดมาบรรยาย และงานแสดงดนตรีต่าง ๆ

การคมนาคม

นักศึกษาของ SIU สามารถใช้บริการรสบัสภายในสถาบันได้ฟรี นอกจากนี้นักศึกษาสามารถเลือกบินลงที่สนามบิน St. Louis’ international airport ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย มีสถานีรถไฟ Amtrak ที่ไปเมือง Chicago ทุกวัน และเมือง Carbondale ยังมีบริการรสบัส Greyhound อีกด้วย

CEA EnglishUSA Member UCIEP Member
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: Southern Illinois University at Carbondale

Show More

Southern Illinois University at Carbondale

Center for International Education
Southern Illinois University
425 Clocktower Dr., MC 4333
Carbondale IL 62901
P: 618-453-5774
ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
 • การบัญชี
 • การโฆษณา
 • เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 • สัตวศาสตร์
 • มานุษยวิทยา
 • การออกแบบเครื่องแต่งกายและลายผ้า
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์
 • ประวัติศาสตร์ศิลป์วิทยา
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • การบิน
 • ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
 • หลักสูตรสะพาน
 • บริหารธุรกิจ
 • เซลล์และอณูชีววิทยา
 • เคมี
 • การพัฒนาเด็ก
 • วิศวกรรมโยธา
 • การสื่อสาร
 • องค์ประกอบศิลป์
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • การบริหารงานก่อสร้าง
 • ความยุติธรรมทางอาญา
 • วิทยาศาสตร์พืชและดิน
 • วิทยาศาสตร์โลก
 • เศรษฐศาสตร์
 • ศึกษาศาสตร์
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • กลศาสตร์วิศวกรรม
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • สิ่งแวดล้อม/การพัฒนา
 • ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม/จุลชีววิทยา
 • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ภาพยนตร์ศึกษา
 • การเงิน
 • การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
 • วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • การสอนภาษาต่างประเทศ
 • นิติวิทยาศาสตร์
 • การป่าไม้
 • การจัดการทั่วไป
 • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • ภูมิศาสตร์
 • ธรณีวิทยา
 • โลกศึกษาและภูมิภาคศึกษา
 • โลกศึกษาด้านศิลปะและมนุษยศาสตร์
 • สุขภาพและความงาม
 • ประวัติศาสตร์
 • พืชสวน
 • สุขภาพและความงาม
 • การบริหารจัดการธุรกิจการโรงแรม
 • ชีววิทยามนุษย์
 • โภชนาการของมนุษย์
 • มนุษยศาสตร์-หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Prelaw)
 • การออกแบบตกแต่งภายใน
 • การวางแผนการศึกษานานาชาติ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • ฝึกงาน
 • วารสารศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
 • ศิลปศาสตร์
 • โลจิสติกส์
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • การตลาด
 • การตลาดและการสื่อสาร
 • คณิตศาสตร์
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • สื่อมวลชนและสารสนเทศศึกษา
 • จุลชีววิทยา
 • ดนตรี
 • การประพันธ์ดนตรี
 • วิทยาศาสตร์โภชนาการ
 • ปรัชญา
 • ฟิสิกส์
 • สรีรวิทยา
 • ชีววิทยาพืช
 • รัฐศาสตร์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาทันตแพทย์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาล
 • จิตวิทยา
 • สาธารณสุข
 • นโยบายสาธารณะ
 • การประชาสัมพันธ์
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมสงเคราะห์
 • สังคมวิทยา
 • การศึกษาพิเศษ
 • โรงเรียนสำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ/มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้
 • กีฬา
 • สถิติ
 • ศิลปะจากห้องวาด
 • การจัดการสายโซ่อุปทาน
 • การสอนภาษาอังกฤษ
 • เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์
 • การละคร
 • การเมืองโลก (BA)
 • สัตววิทยา
ระดับปริญญาโทหรือเอก
 • การบัญชี
 • เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 • สัตวศาสตร์
 • มานุษยวิทยา
 • วิศวกรรมศาสตร์เชิงวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์
 • ประวัติศาสตร์ศิลป์วิทยา
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • ชีวเคมีและอณูชีววิทยา
 • ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
 • บริหารธุรกิจ
 • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • เซลล์และอณูชีววิทยา
 • เคมี
 • วิศวกรรมโยธา
 • การสื่อสาร
 • องค์ประกอบศิลป์
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ความยุติธรรมทางอาญา
 • วิทยาศาสตร์พืชและดิน
 • วิทยาศาสตร์โลก
 • เศรษฐศาสตร์
 • ศึกษาศาสตร์
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • สิ่งแวดล้อม/การพัฒนา
 • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • การเงิน
 • วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • การสอนภาษาต่างประเทศ
 • การป่าไม้
 • การจัดการทั่วไป
 • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • ภูมิศาสตร์
 • ธรณีวิทยา
 • โลกศึกษาและภูมิภาคศึกษา
 • โลกศึกษาด้านศิลปะและมนุษยศาสตร์
 • สุขภาพและความงาม
 • ประวัติศาสตร์
 • สุขภาพและความงาม
 • การบริหารจัดการธุรกิจการโรงแรม
 • โภชนาการของมนุษย์
 • ฝึกงาน
 • วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
 • กฎหมาย
 • ศิลปศาสตร์
 • โลจิสติกส์
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • การตลาด
 • การตลาดและการสื่อสาร
 • คณิตศาสตร์
 • บริหารธุรกิจ
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • สื่อมวลชนและสารสนเทศศึกษา
 • จุลชีววิทยา
 • จุลชีววิทยาและอณูพันธุศาสตร์
 • ดนตรี
 • ประสาทวิทยาศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์โภชนาการ
 • เภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 • ปรัชญา
 • ฟิสิกส์
 • สรีรวิทยา
 • ชีววิทยาพืช
 • รัฐศาสตร์
 • จิตวิทยา
 • สาธารณสุข
 • นโยบายสาธารณะ
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมสงเคราะห์
 • สังคมวิทยา
 • การศึกษาพิเศษ
 • โรงเรียนสำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ/มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้
 • การสอนภาษาอังกฤษ
 • เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์
 • TESOL และการฝึกอบรมครูผู้สอน
 • การละคร
 • สตรีศึกษาและลิงค์ศึกษา
 • การเมืองโลก (BA)
 • สัตววิทยา
ภาคฤดูร้อน
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • ศิลปะ/ค่ายดนตรี/หลักสูตรต่างๆ
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • โรงเรียนสำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ/มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้
 • หลักสูตรพิเศษ
 • ศิลปะจากห้องวาด
 • ทำการศึกษาไปพร้อมกับการท่องเที่ยว
 • ค่ายฤดูร้อน/หลักสูตรต่างๆ
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยภาคฤดูร้อน
 • โอนย้ายมหาวิทยาลัย
โรงเรียนมัธยม / โรงเรียนกินนอน
 • ศิลปะ/ค่ายดนตรี/หลักสูตรต่างๆ
 • หลักสูตรสะพาน
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • โรงเรียนสำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ/มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้
 • ค่ายฤดูร้อน/หลักสูตรต่างๆ
 • โอนย้ายมหาวิทยาลัย
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
 • IELTS ในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • TESOL และการฝึกอบรมครูผู้สอน
 • TOEFL and University Preparation
ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
 • วิทยาศาสตร์โลก
 • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • สตรีศึกษาและลิงค์ศึกษา

Related Articles