Olympic College
International Student Programs
วิทยาลัย Olympic

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าเล่าเรียน

  $5,000—$10,000 ควอเตอร์

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ไม่ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • สถานที่ตั้ง

  เมือง, เล็ก/เมืองวิทยาลัย

 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา, โฮมสเตย์, อพาร์ทเมนท์

 • สื่อสังคม
Olympic College
International Student Programs
1600 Chester Avenue
Bremerton WA 98337
P: 360.475.7412
ภาคฤดูร้อน
 • การบัญชี
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์
 • ประวัติศาสตร์ศิลป์วิทยา
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ชีววิทยา
 • หลักสูตรสะพาน
 • บริหารธุรกิจ
 • เคมี
 • วิศวกรรมโยธา
 • การสื่อสาร
 • องค์ประกอบศิลป์
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ความยุติธรรมทางอาญา
 • การทำครัว
 • การป้องกันอันตรายในโลกออนไลน์
 • วิทยาศาสตร์โลก
 • เศรษฐศาสตร์
 • ศึกษาศาสตร์
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • ภาพยนตร์ศึกษา
 • การจัดการทั่วไป
 • ภูมิศาสตร์
 • กราฟิก/มัลติมีเดียและการออกแบบเว็บ
 • สุขภาพและความงาม
 • หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • หลักสูตรโฮมสเตย์
 • สุขภาพและความงาม
 • การบริหารจัดการธุรกิจการโรงแรม
 • ชีววิทยามนุษย์
 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • วิทยาศาสตร์ทางทะเล
 • การตลาด
 • การตลาดและการสื่อสาร
 • คณิตศาสตร์
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • จุลชีววิทยา
 • ดนตรี
 • การประพันธ์ดนตรี
 • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
 • การพยาบาล
 • วิทยาศาสตร์โภชนาการ
 • กิจกรรมบำบัด
 • การศึกษาผ่านทางออนไลน์/การศึกษาทางไกล
 • ฟิสิกส์
 • รัฐศาสตร์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาทันตแพทย์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาล
 • จิตวิทยา
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมวิทยา
 • ค่ายฤดูร้อน/หลักสูตรต่างๆ
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • โอนย้ายมหาวิทยาลัย
วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี
 • การบัญชี
 • มานุษยวิทยา
 • วิศวกรรมศาสตร์เชิงวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • ประวัติศาสตร์ศิลป์วิทยา
 • ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ชีวเคมีและอณูชีววิทยา
 • บริหารธุรกิจ
 • การบริหารธุรกิจ
 • วิศวกรรมเคมี
 • เคมี
 • การพัฒนาเด็ก
 • วิศวกรรมโยธา
 • การสื่อสาร
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ความยุติธรรมทางอาญา
 • การทำครัว
 • เศรษฐศาสตร์
 • ศึกษาศาสตร์
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ภาพยนตร์ศึกษา
 • การจัดการทั่วไป
 • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • ภูมิศาสตร์
 • ธรณีวิทยา
 • สุขภาพและความงาม
 • หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประวัติศาสตร์
 • ชีววิทยามนุษย์
 • ฝึกงาน
 • วารสารศาสตร์
 • ศิลปศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์ทางทะเล
 • การตลาด
 • การตลาดและการสื่อสาร
 • คณิตศาสตร์
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • ผู้ช่วยทางการแพทย์
 • จุลชีววิทยา
 • ดนตรี
 • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
 • การพยาบาล
 • การศึกษาผ่านทางออนไลน์/การศึกษาทางไกล
 • ปรัชญา
 • ฟิสิกส์
 • รัฐศาสตร์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาล
 • จิตวิทยา
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมสงเคราะห์
 • สังคมวิทยา
 • กีฬา
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • การละคร
 • โอนย้ายมหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
 • การบัญชี
 • มานุษยวิทยา
 • วิศวกรรมศาสตร์เชิงวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • ประวัติศาสตร์ศิลป์วิทยา
 • ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ชีวเคมีและอณูชีววิทยา
 • บริหารธุรกิจ
 • วิศวกรรมเคมี
 • เคมี
 • การพัฒนาเด็ก
 • วิศวกรรมโยธา
 • การสื่อสาร
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ความยุติธรรมทางอาญา
 • การทำครัว
 • เศรษฐศาสตร์
 • ศึกษาศาสตร์
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ภาพยนตร์ศึกษา
 • การจัดการทั่วไป
 • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • ภูมิศาสตร์
 • ธรณีวิทยา
 • สุขภาพและความงาม
 • ประวัติศาสตร์
 • ชีววิทยามนุษย์
 • ฝึกงาน
 • วารสารศาสตร์
 • ศิลปศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์ทางทะเล
 • การตลาด
 • การตลาดและการสื่อสาร
 • คณิตศาสตร์
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • จุลชีววิทยา
 • ดนตรี
 • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
 • การพยาบาล
 • การศึกษาผ่านทางออนไลน์/การศึกษาทางไกล
 • ปรัชญา
 • ฟิสิกส์
 • รัฐศาสตร์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาล
 • จิตวิทยา
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมสงเคราะห์
 • สังคมวิทยา
 • กีฬา
 • การละคร
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • หลักสูตรสะพาน
 • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • Intensive English as a Second Language
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • TOEFL and University Preparation
โรงเรียนมัธยม / โรงเรียนกินนอน
 • หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย