University of Tennessee Chattanooga
มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Tennessee เมือง Chattanooga

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าเล่าเรียน

  S20,000—$25,000 ปีการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  มหาวิทยาลัย

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • หลักสูตรเด่น

  บริหารธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์, กราฟิก/มัลติมีเดียและการออกแบบเว็บ

 • สถานที่ตั้ง

  เมือง

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  SACS

 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา, อพาร์ทเมนท์

 • คะแนนสอบ

  TOEFL: 60+, การทดสอบ IELTS: Band 6+

 • สื่อสังคม

มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Tennessee เมือง Chattanooga เป็นสถาบันการศึกษาตัวอย่างระดับประเทศให้แก่มหาวิทยาลัยหลาย ๆ แห่งที่ตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ เราทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานในภูมิภาคของเราเพื่อเสนอประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้แก่นักศึกษาโดยเสนอการศึกษาที่มีความโดดเด่นในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก

หากคุณมองไปรอบ ๆ วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Tennessee เมือง Chattanooga คุณจะเห็นว่าโครงสร้างของเราเป็นเหมือนกับข้อความที่ถูกแกะสลักไว้บนหินตลอดกาล คำว่า Faciemus  เป็นภาษาละตินแปลว่า "เราจะบรรลุ" ความมุ่งมั่นที่แรงกล้านี้จะนำทางเราในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำ และบอกให้โลกรู้ถึงสิ่งที่สามารถคาดหวังจากมหาวิทยาลัยของเราได้ ที่ UTC เราบรรลุแล้วและคุณก็จะบรรลุเช่นกัน

มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Tennessee เมือง Chattanooga เสนออุปกรณ์การเรียนรู้ ศูนย์ทำการวิจัยที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงและอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ—ไม่ใช่ครูฝึกสอน ผ่านการฝึกงาน งานที่ได้มอบหมายให้ทำ และโอกาสในการเรียนรู้จากประสบการณ์ต่าง ๆ นักศึกษาของเราจะได้ทำการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการที่มีขนาดใหญ่

นักศึกษาจะได้รับโอกาสมากมายในการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในวิทยาเขตของ UTC และ UTC ยังเสนอหลักสูตรการศึกษา กิจกรรม โอกาสในการเป็นผู้นำ และการเข้าถึงองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมทำในขณะที่อยู่ในมหาวิทยาลัย และไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่คุณในเวลาที่คุณต้องการ การเปิดโอกาสให้คุณมีส่วนร่วมทางสังคม หรือการหาวิธีการส่งเสริมทางด้านการศึกษาให้แก่คุณ สำนักงานและหน่วยงานต่าง ๆ ของแผนกจะคอยอยู่เคียงข้างคุณเพื่อช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์สูงสุดในการศึกษากับเรา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: University of Tennessee Chattanooga

Show More

University of Tennessee Chattanooga

Office of International Student Services
615 McCallie Ave
Dept. 1751
Chattanooga TN 37403
P: 423-425-4735
ระดับปริญญาโทหรือเอก
 • การบัญชี
 • ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
 • บริหารธุรกิจ
 • การวิเคราะห์ธุรกิจ
 • วิศวกรรมเคมี
 • วิศวกรรมโยธา
 • ห้องปฏิบัติการทางคลินิกด้านวิทยาศาสตร์
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • การบริหารงานก่อสร้าง
 • ความยุติธรรมทางอาญา
 • วิทยาศาสตร์โลก
 • ศึกษาศาสตร์
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • กลศาสตร์วิศวกรรม
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • สุขภาพและความงาม
 • การออกแบบตกแต่งภายใน
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • การตลาด
 • การตลาดและการสื่อสาร
 • คณิตศาสตร์
 • บริหารธุรกิจ
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • ดนตรี
 • การพยาบาล
 • กิจกรรมบำบัด
 • จิตวิทยา
 • นโยบายสาธารณะ
 • การประชาสัมพันธ์
 • กีฬา
 • การวางแผนภาคและเมือง
ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
 • การบัญชี
 • มานุษยวิทยา
 • ประวัติศาสตร์ศิลป์วิทยา
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • ชีวเคมีและอณูชีววิทยา
 • บริหารธุรกิจ
 • การบริหารธุรกิจ
 • เซลล์และอณูชีววิทยา
 • วิศวกรรมเคมี
 • เคมี
 • การพัฒนาเด็ก
 • วิศวกรรมโยธา
 • การสื่อสาร
 • องค์ประกอบศิลป์
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • การบริหารงานก่อสร้าง
 • ความยุติธรรมทางอาญา
 • วิทยาศาสตร์โลก
 • เศรษฐศาสตร์
 • ศึกษาศาสตร์
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • กลศาสตร์วิศวกรรม
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • สิ่งแวดล้อม/การพัฒนา
 • ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม/จุลชีววิทยา
 • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • แฟชั่น
 • ภาพยนตร์ศึกษา
 • การเงิน
 • การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
 • การสอนภาษาต่างประเทศ
 • การจัดการทั่วไป
 • ภูมิศาสตร์
 • ธรณีวิทยา
 • โลกศึกษาและภูมิภาคศึกษา
 • โลกศึกษาด้านศิลปะและมนุษยศาสตร์
 • ประวัติศาสตร์
 • ชีววิทยามนุษย์
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • การออกแบบตกแต่งภายใน
 • การวางแผนการศึกษานานาชาติ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • การตลาด
 • คณิตศาสตร์
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • ดนตรี
 • การประพันธ์ดนตรี
 • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
 • การพยาบาล
 • กิจกรรมบำบัด
 • ปรัชญา
 • ฟิสิกส์
 • ชีววิทยาพืช
 • รัฐศาสตร์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาล
 • จิตวิทยา
 • นโยบายสาธารณะ
 • การประชาสัมพันธ์
 • วิทยาศาสตร์
 • สัมพันธภาพทางสังคมและนโยบาย
 • สังคมสงเคราะห์
 • สังคมวิทยา
 • การศึกษาพิเศษ
 • กีฬา
 • ศิลปะจากห้องวาด
 • การละคร
 • สตรีศึกษาและลิงค์ศึกษา
ภาคฤดูร้อน
 • การบัญชี
 • มานุษยวิทยา
 • ประวัติศาสตร์ศิลป์วิทยา
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • ชีวเคมีและอณูชีววิทยา
 • บริหารธุรกิจ
 • เซลล์และอณูชีววิทยา
 • วิศวกรรมเคมี
 • เคมี
 • การพัฒนาเด็ก
 • วิศวกรรมโยธา
 • การสื่อสาร
 • องค์ประกอบศิลป์
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • การบริหารงานก่อสร้าง
 • ความยุติธรรมทางอาญา
 • วิทยาศาสตร์โลก
 • เศรษฐศาสตร์
 • ศึกษาศาสตร์
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • กลศาสตร์วิศวกรรม
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • สิ่งแวดล้อม/การพัฒนา
 • ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม/จุลชีววิทยา
 • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • แฟชั่น
 • ภาพยนตร์ศึกษา
 • การเงิน
 • การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
 • การสอนภาษาต่างประเทศ
 • การจัดการทั่วไป
 • ภูมิศาสตร์
 • ธรณีวิทยา
 • โลกศึกษาและภูมิภาคศึกษา
 • โลกศึกษาด้านศิลปะและมนุษยศาสตร์
 • ประวัติศาสตร์
 • ชีววิทยามนุษย์
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • การออกแบบตกแต่งภายใน
 • การวางแผนการศึกษานานาชาติ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • การตลาด
 • คณิตศาสตร์
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • ดนตรี
 • การประพันธ์ดนตรี
 • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
 • การพยาบาล
 • กิจกรรมบำบัด
 • ปรัชญา
 • ฟิสิกส์
 • ชีววิทยาพืช
 • รัฐศาสตร์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาล
 • จิตวิทยา
 • นโยบายสาธารณะ
 • การประชาสัมพันธ์
 • วิทยาศาสตร์
 • สัมพันธภาพทางสังคมและนโยบาย
 • สังคมสงเคราะห์
 • สังคมวิทยา
 • การศึกษาพิเศษ
 • กีฬา
 • ศิลปะจากห้องวาด
 • การละคร
 • สตรีศึกษาและลิงค์ศึกษา
ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
 • ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
 • IELTS ในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • โลจิสติกส์
 • การจัดการสายโซ่อุปทาน
 • TOEFL และการเตรียมตัวสอบ
 • โอนย้ายมหาวิทยาลัย
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาในระดับปริญญาโท
 • ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง
 • ภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน (อายุ 10-17 ปี)
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
 • IELTS ในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ติวเข้มภาษอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน