Baldwin Wallace University
มหาวิทยาลัย Baldwin Wallace

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  เล็ก

 • ค่าเล่าเรียน

  $30,000—$35,000 ปีการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  เอกชน

 • ประเภทของโรงเรียน

  มหาวิทยาลัย

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • หลักสูตรเด่น

  บริหารธุรกิจ, ดนตรี, STEM

 • สถานที่ตั้ง

  นอกเมือง

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  CEA, HLC, NASM, NAICU, International Association of Language Centres

 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา, อพาร์ทเมนท์

 • คะแนนสอบ

  การทดสอบ IELTS: Band 6.5+, TOEFL: 79+

 • สื่อสังคม
Baldwin Wallace University

Baldwin Wallace University
275 Eastland Blvd.
Berea OH 44017
P: 440-826-2222
ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
 • การบัญชี
 • การแสดง (BFA)
 • Acting & Performing Arts
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์
 • ประวัติศาสตร์ศิลป์วิทยา
 • ชีววิทยา
 • บริหารธุรกิจ
 • การบริหารธุรกิจ
 • เคมี
 • การสื่อสาร
 • Communication Disorders
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • การเขียนเชิงสร้างสรรค์
 • ความยุติธรรมทางอาญา
 • การป้องกันอันตรายในโลกออนไลน์
 • เศรษฐศาสตร์
 • ศึกษาศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ภาพยนตร์ศึกษา
 • การเงิน
 • กราฟิก/มัลติมีเดียและการออกแบบเว็บ
 • สุขภาพและความงาม
 • ประวัติศาสตร์
 • สุขภาพและความงาม
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • ฝึกงาน
 • กฎหมาย
 • ศิลปศาสตร์
 • การตลาด
 • คณิตศาสตร์
 • ดนตรี
 • การประพันธ์ดนตรี
 • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
 • ประสาทวิทยาศาสตร์
 • ปรัชญา
 • Physical Therapy
 • ฟิสิกส์
 • รัฐศาสตร์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาทันตแพทย์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์
 • จิตวิทยา
 • สาธารณสุข
 • การประชาสัมพันธ์
 • ศาสนา
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมสงเคราะห์
 • สังคมวิทยา
 • กีฬา
 • STEM
 • ศิลปะจากห้องวาด
 • การละคร
ระดับปริญญาโทหรือเอก
 • ศึกษาศาสตร์
 • บริหารธุรกิจ
 • สาธารณสุข
โรงเรียนมัธยม / โรงเรียนกินนอน
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • โอนย้ายมหาวิทยาลัย
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
 • IELTS ในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ติวเข้มภาษอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • TOEFL และการเตรียมตัวสอบ