College of Lake County
วิทยาลัย Lake County

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าเล่าเรียน

  $10,000 — $15,000 ปีการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • หลักสูตรเด่น

  บริหารธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์, ภาษาอังกฤษ/ ESL

 • สถานที่ตั้ง

  นอกเมือง

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  โรงเรียน AACC, สมาชิกของ EnglishUSA

 • ประเภทของที่พัก

  โฮมสเตย์, อพาร์ทเมนท์

 • สื่อสังคม
College of Lake County

Center for International Education
19351 West Washington Street
Grayslake IL 60030
P: +1-847-543-2399
วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี
 • การบัญชี
 • เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 • สัตวศาสตร์
 • มานุษยวิทยา
 • สถาปัตยกรรม
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • เทคโนโลยียานยนต์
 • ชีววิทยา
 • หลักสูตรสะพาน
 • บริหารธุรกิจ
 • การบริหารธุรกิจ
 • เคมี
 • การพัฒนาเด็ก
 • การสื่อสาร
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ความยุติธรรมทางอาญา
 • การทำครัว
 • วิทยาศาสตร์โลก
 • เศรษฐศาสตร์
 • ศึกษาศาสตร์
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • กลศาสตร์วิศวกรรม
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • การสอนภาษาต่างประเทศ
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
 • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • ภูมิศาสตร์
 • สุขภาพและความงาม
 • ความร้อน/การทำความเย็น/การปรับอากาศ
 • ประวัติศาสตร์
 • พืชสวน
 • สุขภาพและความงาม
 • การบริหารจัดการธุรกิจการโรงแรม
 • ชีววิทยามนุษย์
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • ภูมิสถาปัตยกรรม
 • ศิลปศาสตร์
 • คณิตศาสตร์
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • ดนตรี
 • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
 • ปรัชญา
 • ฟิสิกส์
 • ชีววิทยาพืช
 • รัฐศาสตร์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์
 • จิตวิทยา
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมวิทยา
 • การศึกษาพิเศษ
 • โรงเรียนสำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ/มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้
 • หลักสูตรพิเศษ
 • STEM
 • ทำการศึกษาไปพร้อมกับการท่องเที่ยว
 • การสอนภาษาอังกฤษ
 • TESOL และการฝึกอบรมครูผู้สอน
 • การละคร
 • โอนย้ายมหาวิทยาลัย
 • สตรีศึกษาและลิงค์ศึกษา
 • สัตววิทยา
ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
 • ติวเข้มภาษอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • TESOL และการฝึกอบรมครูผู้สอน
 • TOEFL และการเตรียมตัวสอบ