สถาบันสอนภาษาอังกฤษ (ELI) ของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Delaware - University of Delaware (ELI) - Study in the USA Newark DE

University of Delaware (ELI)
English Language Institute
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ (ELI) ของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Delaware

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่

 • ค่าเล่าเรียน

  $1,000—$5,000 เซสชั่น

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • สถานที่ตั้ง

  เล็ก/เมืองวิทยาลัย, นอกเมือง, Online

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  CEA, สมาชิกของ EnglishUSA, สมาชิกของ UCIEP

 • ประเภทของที่พัก

  โฮมสเตย์, อพาร์ทเมนท์, หอพักนักศึกษา

 • สื่อสังคม
University of Delaware (ELI)
English Language Institute
189 West Main Street
Newark DE 19716-2588
P: 302.831.2674
ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
 • การบัญชี
 • เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 • สัตวศาสตร์
 • มานุษยวิทยา
 • การออกแบบเครื่องแต่งกายและลายผ้า
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์
 • ศิลปะ
 • ประวัติศาสตร์ศิลป์วิทยา
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ฟิสิกส์ดาราศาสตร์และดาราศาสตร์
 • ชีวเคมีและอณูชีววิทยา
 • หลักสูตรสะพาน
 • บริหารธุรกิจ
 • วิศวกรรมเคมี
 • เคมี
 • การพัฒนาเด็ก
 • วิศวกรรมโยธา
 • การสื่อสาร
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ความยุติธรรมทางอาญา
 • วิทยาศาสตร์พืชและดิน
 • การป้องกันอันตรายในโลกออนไลน์
 • วิทยาศาสตร์โลก
 • เศรษฐศาสตร์
 • ศึกษาศาสตร์
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • สิ่งแวดล้อม/การพัฒนา
 • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • การเงิน
 • วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • การสอนภาษาต่างประเทศ
 • การจัดการทั่วไป
 • ภูมิศาสตร์
 • ธรณีวิทยา
 • สุขภาพและความงาม
 • ประวัติศาสตร์
 • สุขภาพและความงาม
 • การบริหารจัดการธุรกิจการโรงแรม
 • ชีววิทยามนุษย์
 • การพัฒนาของมนุษย์และครอบครัวศึกษา
 • โภชนาการของมนุษย์
 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • ศิลปศาสตร์
 • โลจิสติกส์
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • วิทยาศาสตร์ทางทะเล
 • การตลาด
 • การตลาดและการสื่อสาร
 • คณิตศาสตร์
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • สื่อมวลชนและสารสนเทศศึกษา
 • ดนตรี
 • การประพันธ์ดนตรี
 • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
 • ประสาทวิทยาศาสตร์
 • การพยาบาล
 • วิทยาศาสตร์โภชนาการ
 • กิจกรรมบำบัด
 • การศึกษาผ่านทางออนไลน์/การศึกษาทางไกล
 • เภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 • ปรัชญา
 • ฟิสิกส์
 • สรีรวิทยา
 • ชีววิทยาพืช
 • รัฐศาสตร์
 • สาธารณสุข
 • นโยบายสาธารณะ
 • การประชาสัมพันธ์
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมวิทยา
 • การศึกษาพิเศษ
 • โรงเรียนสำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ/มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้
 • การกีฬา
 • สถิติ
 • ศิลปะจากห้องวาด
 • การสอนภาษาอังกฤษ
 • เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์
 • โทรคมนาคมและสื่อมวลชน
 • การละคร
 • การวางแผนภาคและเมือง
 • สตรีศึกษาและลิงค์ศึกษา
 • การเมืองโลก (ศศ.บ.)
ระดับปริญญาโทหรือเอก
 • การบัญชี
 • Agricultural Studies
 • เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 • สัตวศาสตร์
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์
 • ประวัติศาสตร์ศิลป์วิทยา
 • ชีวเคมีและอณูชีววิทยา
 • ชีววิทยา
 • บริหารธุรกิจ
 • การวิเคราะห์ธุรกิจ
 • วิศวกรรมเคมี
 • เคมี
 • วิศวกรรมโยธา
 • การสื่อสาร
 • Communication Disorders
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • Criminology
 • วิทยาศาสตร์พืชและดิน
 • การป้องกันอันตรายในโลกออนไลน์
 • Data Science
 • Dietetics
 • เศรษฐศาสตร์
 • ศึกษาศาสตร์
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • Emergency & Disaster Management
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • Thai
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • กีฏวิทยา
 • Exercise Science
 • แฟชั่น
 • การเงิน
 • วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • การสอนภาษาต่างประเทศ
 • ภูมิศาสตร์
 • ธรณีวิทยา
 • สุขภาพและความงาม
 • ประวัติศาสตร์
 • การบริหารจัดการธุรกิจการโรงแรม
 • การพัฒนาของมนุษย์และครอบครัวศึกษา
 • โภชนาการของมนุษย์
 • ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • ศิลปศาสตร์
 • โลจิสติกส์
 • วิทยาศาสตร์ทางทะเล
 • คณิตศาสตร์
 • บริหารธุรกิจ
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • จุลชีววิทยา
 • ดนตรี
 • ประสาทวิทยาศาสตร์
 • การพยาบาล
 • การศึกษาผ่านทางออนไลน์/การศึกษาทางไกล
 • Physical Therapy
 • ฟิสิกส์
 • สรีรวิทยา
 • Plant and Soil Science
 • รัฐศาสตร์
 • จิตวิทยา
 • นโยบายสาธารณะ
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมวิทยา
 • การศึกษาพิเศษ
 • โรงเรียนสำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ/มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้
 • สถิติ
 • Strategic Communications
 • การสอนภาษาอังกฤษ
 • เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์
 • TESOL และการฝึกอบรมครูผู้สอน
ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
 • Acting & Performing Arts
 • การวิเคราะห์ธุรกิจ
 • การป้องกันอันตรายในโลกออนไลน์
 • Entrepreneurship and Innovation
 • แฟชั่น
 • การเงิน
 • โลจิสติกส์
 • สถิติ
Online
 • สถิติประยุกต์
 • การป้องกันอันตรายในโลกออนไลน์
 • ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • สถิติ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาในระดับปริญญาโท
 • ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง
 • ภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน (อายุ 10-17 ปี)
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
 • Intensive English as a Second Language
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • TESOL และการฝึกอบรมครูผู้สอน
 • TOEFL and University Preparation
ภาคฤดูร้อน
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL

Related Articles