Fresno City College
State Center Community College District

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่

 • ค่าเล่าเรียน

  $3000—$6000 ภาคการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ไม่ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ไม่ใช่

 • หลักสูตรเด่น

  ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป, การบริหารธุรกิจ

 • สถานที่ตั้ง

  เมือง

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  WASC

 • ประเภทของที่พัก

  อพาร์ทเมนท์

 • คะแนนสอบ

  การทดสอบ IELTS: Band 5+, TOEFL: 61+

 • สื่อสังคม
Fresno City College
State Center Community College District

Fresno City College
1101 E. University
Fresno CA 93741
P: 559-443-8256


Fresno City College
1101 E. University
Fresno CA 93741
P: 559-443-8657
วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี
 • การบัญชี
 • การโฆษณา
 • มานุษยวิทยา
 • การออกแบบเครื่องแต่งกายและลายผ้า
 • สถาปัตยกรรม
 • ประวัติศาสตร์ศิลป์วิทยา
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ศิลปะ/ค่ายดนตรี/หลักสูตรต่างๆ
 • เทคโนโลยียานยนต์
 • หลักสูตรสะพาน
 • บริหารธุรกิจ
 • การบริหารธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
 • เคมี
 • การพัฒนาเด็ก
 • การสื่อสาร
 • องค์ประกอบศิลป์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ความยุติธรรมทางอาญา
 • การทำครัว
 • ศิลปะการอัดเสียงดิจิตอล
 • วิทยาศาสตร์โลก
 • เศรษฐศาสตร์
 • ศึกษาศาสตร์
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • แฟชั่น
 • ภาพยนตร์ศึกษา
 • การเงิน
 • การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
 • วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
 • ภูมิศาสตร์
 • ธรณีวิทยา
 • โลกศึกษาด้านศิลปะและมนุษยศาสตร์
 • กราฟิก/มัลติมีเดียและการออกแบบเว็บ
 • สุขภาพและความงาม
 • ความร้อน/การทำความเย็น/การปรับอากาศ
 • ประวัติศาสตร์
 • ชีววิทยามนุษย์
 • การพัฒนาของมนุษย์และครอบครัวศึกษา
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มนุษยศาสตร์-หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Prelaw)
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การออกแบบตกแต่งภายใน
 • ฝึกงาน
 • วารสารศาสตร์
 • กฎหมาย
 • ศิลปศาสตร์
 • โลจิสติกส์
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • การตลาด
 • คณิตศาสตร์
 • การแพทย์/ทันตกรรม
 • จุลชีววิทยา
 • ดนตรี
 • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
 • การพยาบาล
 • วิทยาศาสตร์โภชนาการ
 • การศึกษาผ่านทางออนไลน์/การศึกษาทางไกล
 • ปรัชญา
 • ฟิสิกส์
 • สรีรวิทยา
 • รัฐศาสตร์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาล
 • จิตวิทยา
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมสงเคราะห์
 • สังคมวิทยา
 • การศึกษาพิเศษ
 • โรงเรียนสำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ/มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้
 • หลักสูตรพิเศษ
 • กีฬา
 • สถิติ
 • STEM
 • ศิลปะจากห้องวาด
 • ค่ายฤดูร้อน/หลักสูตรต่างๆ
 • การละคร
 • โอนย้ายมหาวิทยาลัย
 • อาชีวศึกษา
 • สตรีศึกษาและลิงค์ศึกษา
ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
 • การบัญชี
 • การโฆษณา
 • มานุษยวิทยา
 • สถาปัตยกรรม
 • ประวัติศาสตร์ศิลป์วิทยา
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • เทคโนโลยียานยนต์
 • บริหารธุรกิจ
 • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • เคมี
 • การพัฒนาเด็ก
 • การสื่อสาร
 • องค์ประกอบศิลป์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • กฎหมายอนุรักษ์
 • การบริหารงานก่อสร้าง
 • ความยุติธรรมทางอาญา
 • การทำครัว
 • ศิลปะการอัดเสียงดิจิตอล
 • วิทยาศาสตร์โลก
 • เศรษฐศาสตร์
 • ศึกษาศาสตร์
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • แฟชั่น
 • ภาพยนตร์ศึกษา
 • การเงิน
 • การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
 • วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ภูมิศาสตร์
 • ธรณีวิทยา
 • โลกศึกษาและภูมิภาคศึกษา
 • โลกศึกษาด้านศิลปะและมนุษยศาสตร์
 • กราฟิก/มัลติมีเดียและการออกแบบเว็บ
 • สุขภาพและความงาม
 • ประวัติศาสตร์
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มนุษยศาสตร์-หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Prelaw)
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ฝึกงาน
 • วารสารศาสตร์
 • กฎหมาย
 • ศิลปศาสตร์
 • โลจิสติกส์
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • การตลาด
 • คณิตศาสตร์
 • จุลชีววิทยา
 • ดนตรี
 • การประพันธ์ดนตรี
 • การพยาบาล
 • วิทยาศาสตร์โภชนาการ
 • การศึกษาผ่านทางออนไลน์/การศึกษาทางไกล
 • ปรัชญา
 • ฟิสิกส์
 • สรีรวิทยา
 • รัฐศาสตร์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาล
 • จิตวิทยา
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมสงเคราะห์
 • สังคมวิทยา
 • การศึกษาพิเศษ
 • โรงเรียนสำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ/มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้
 • กีฬา
 • สถิติ
 • STEM
 • ศิลปะจากห้องวาด
 • การสอนภาษาอังกฤษ
 • เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์
 • การละคร
 • อาชีวศึกษา
 • สตรีศึกษาและลิงค์ศึกษา
 • สัตววิทยา
ภาคฤดูร้อน
 • ประวัติศาสตร์ศิลป์วิทยา
 • ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ศิลปะ/ค่ายดนตรี/หลักสูตรต่างๆ
 • เคมี
 • การพัฒนาเด็ก
 • การสื่อสาร
 • วิทยาศาสตร์โลก
 • ภาพยนตร์ศึกษา
 • การเงิน
 • การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
 • วารสารศาสตร์
 • ศิลปศาสตร์
 • รัฐศาสตร์
 • สังคมวิทยา
 • สตรีศึกษาและลิงค์ศึกษา
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • หลักสูตรสะพาน
 • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
 • บริหารธุรกิจ
 • กราฟิก/มัลติมีเดียและการออกแบบเว็บ
 • ความร้อน/การทำความเย็น/การปรับอากาศ
 • หลักสูตรพิเศษ
 • อาชีวศึกษา