Tacoma Community College
塔科马社区学院

信息速览

 • 学校规模

  中型

 • 学费

  $5,000—$10,000 年

 • 隶属机构

  公共

 • 学校类型

  社区学院/两年制

 • 学生

  男女混合

 • 宗教信仰

  没有宗教信仰

 • 为国际学生设立的奖学金

 • 提供有条件录取

 • 顶尖课程

  商务, 工程学, 护理

 • 环境

  市郊

 • 鉴定和认证

  NWCCU

 • 住宿类型

  家庭寄宿

 • 社交媒体
Tacoma Community College

Tacoma, Washington
6501 S. 19th Street
Tacoma WA 98466
P: 253.566.5190
本科生院/四年制
 • 会计
 • 航空工程
 • 人类学
 • 艺术
 • 艺术和人文
 • 天体物理学和天文学
 • 生物学
 • 生物系统工程
 • 商务
 • 化学工程
 • 化学
 • 土木工程
 • 计算机工程
 • 计算机科学
 • 跨系地球科学
 • 教育
 • 电气工程
 • 工程学
 • 英国文学
 • 环境生物/微生物
 • 卫生与健康
 • 历史
 • 英语文学
 • 机械工程
 • 音乐
 • 护理
 • 物理学
 • 政治学
 • 护理预科
 • 心理学
 • 社会学
社区学院/两年制
 • 会计
 • 航空工程
 • 人类学
 • 建筑学
 • 艺术与设计
 • 艺术和人文
 • 生物学
 • 生物系统工程
 • 商务
 • 化学工程
 • 化学
 • 土木工程
 • 计算机工程
 • 计算机科学
 • 网络安全
 • 跨系地球科学
 • 教育
 • 电气工程
 • 工程学
 • 特定用途英语课程
 • 英语课程(ESL)
 • 英国文学
 • 环境研究和可持续发展
 • 普通英语课程
 • 艺术与人文全球研究
 • 卫生与健康
 • 高中结业
 • 历史
 • 人文-法律预科
 • 英语文学
 • 海洋科学
 • 机械工程
 • 医科/牙科
 • 音乐
 • 护理
 • 物理学
 • 政治学
 • 护理预科
 • 心理学
 • 科学
 • 社会学
 • 大学转学课程
 • 女性和性别研究
短期课程/证书课程
 • 会计
 • 商务
 • 网络安全
 • 教育
 • 特定用途英语课程
 • 英语课程(ESL)
 • 卫生与健康
 • 高中结业
 • 人力资源管理
 • 人文-法律预科
 • 物流学
 • 医学助理
 • 护理
 • 大学转学课程
英语课程
 • 学术英语
 • 英语课程(ESL)