iTTTi Vancouver
iTTTi 温哥华语言学院

信息速览

 • 学校规模

  小型

 • 学费

  $1,000—$5,000 期

 • 隶属机构

  私营

 • 学校类型

  Intensive & Semi-Intensive English Program

 • 学生

  男女混合

 • 宗教信仰

  没有宗教信仰

 • 为国际学生设立的奖学金

 • 提供有条件录取

 • 环境

  城市

 • 住宿类型

  家庭寄宿

 • 社交媒体
iTTTi Vancouver

iTTTi Vancouver
605 Robson Street
3rd Floor
Vancouver BC V6B 5J3
P: +1 604 681 5550
英语课程
 • 商务英语
 • 学术英语
 • 特定用途英语课程
 • 英语课程(ESL)
 • 普通英语课程
 • 雅思在美国
 • Intensive English as a Second Language
 • 暑期英语强化课程