Du học ngành Quản lý Dịch vụ Người khuyết tật tại Mỹ

Hình ảnh trang trí cho ngành Quản lý Dịch vụ Người khuyết tật

Bạn muốn được phù hợp với các chương trình Quản lý Dịch vụ Người khuyết tật?

Hãy cho chúng tôi biết bạn đang tìm kiếm điều gì để chúng tôi có thể tìm trường tốt nhất cho bạn.

Call to action background image. Decorative.
Disability Services Management là một lĩnh vực nghiên cứu và thực hành chuyên nghiệp tập trung vào việc cung cấp hỗ trợ và dịch vụ cho người khuyết tật. Điều này có thể liên quan đến việc quản lý các chương trình và dịch vụ giúp người khuyết tật sống độc lập, tiếp cận giáo dục, việc làm, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ khác.

Quản lý Dịch vụ Người khuyết tật cũng liên quan đến việc xác định các nhu cầu và thách thức mà người khuyết tật phải đối mặt và phát triển các chiến lược để giải quyết chúng. Điều này có thể liên quan đến việc làm việc với các cơ quan chính phủ, tổ chức cộng đồng và các bên liên quan khác để đảm bảo rằng các chính sách và chương trình mang tính toàn diện và dễ tiếp cận đối với người khuyết tật.

Lĩnh vực Quản lý Dịch vụ Người khuyết tật bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm công tác xã hội, tâm lý học, giáo dục, y tế công cộng và luật. Các chuyên gia trong lĩnh vực này có thể làm việc trong các cơ quan chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức chăm sóc sức khỏe, tổ chức giáo dục và doanh nghiệp tư nhân, trong số những tổ chức khác. Họ cũng có thể chuyên về các lĩnh vực như công nghệ hỗ trợ, phục hồi chức năng hoặc tiếp cận cộng đồng.

Nghiên cứu về Quản lý Dịch vụ Người khuyết tật bao gồm những gì?

Nghiên cứu về Quản lý Dịch vụ Người khuyết tật liên quan đến việc tìm hiểu về các khía cạnh khác nhau của tình trạng khuyết tật cũng như các dịch vụ và hỗ trợ dành cho người khuyết tật. Một số chủ đề có thể được đề cập trong lĩnh vực nghiên cứu này bao gồm:

 1. Quyền và chính sách của người khuyết tật: Điều này liên quan đến việc tìm hiểu về các luật và chính sách liên quan đến khuyết tật, chẳng hạn như Đạo luật về Người khuyết tật Hoa Kỳ (ADA) và Đạo luật Giáo dục Người khuyết tật (IDEA).
 2. Khả năng tiếp cận: Điều này bao gồm hiểu cách làm cho không gian vật lý, thông tin và công nghệ có thể tiếp cận được với người khuyết tật.
 3. Công nghệ hỗ trợ: Điều này liên quan đến việc tìm hiểu về các công cụ và công nghệ khác nhau có thể hỗ trợ người khuyết tật trong cuộc sống hàng ngày của họ, chẳng hạn như trình đọc màn hình, thiết bị di động và hỗ trợ giao tiếp.
 4. Hệ thống cung cấp dịch vụ: Điều này bao gồm hiểu biết về các hệ thống và tổ chức khác nhau cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật, chẳng hạn như cơ quan phục hồi nghề nghiệp, văn phòng dịch vụ khuyết tật và tổ chức bênh vực người khuyết tật.
 5. Đánh giá và quản lý chương trình: Điều này liên quan đến việc học cách đánh giá hiệu quả của các chương trình và dịch vụ dành cho người khuyết tật cũng như cách quản lý các nguồn lực để đảm bảo rằng các dịch vụ được cung cấp hiệu quả và hiệu quả.
 6. Cân nhắc về đạo đức: Điều này bao gồm việc hiểu các nguyên tắc đạo đức và các vấn đề liên quan đến làm việc với người khuyết tật, chẳng hạn như sự đồng ý có hiểu biết, tính bảo mật và năng lực văn hóa.

Nhìn chung, Quản lý Dịch vụ Người khuyết tật là một lĩnh vực liên ngành dựa trên nhiều nguyên tắc và kỹ năng, bao gồm phân tích chính sách, đánh giá chương trình, quản lý, tư vấn và vận động chính sách.

Lợi ích khi học ngành Quản lý Dịch vụ Người khuyết tật tại Mỹ là gì?

Học Quản lý Dịch vụ Người khuyết tật ở Hoa Kỳ có thể mang lại một số lợi ích, bao gồm:

 1. Cơ hội việc làm: Hoa Kỳ có ngành dịch vụ khuyết tật phát triển mạnh mẽ, với nhiều cơ hội việc làm có sẵn trong các cơ quan chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức chăm sóc sức khỏe, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp tư nhân. Học Quản lý Dịch vụ Người khuyết tật có thể giúp bạn chuẩn bị cho sự nghiệp trong lĩnh vực đang phát triển này.
 2. Các chính sách và thực hành hòa nhập: Hoa Kỳ có khung pháp lý quy định quyền tiếp cận và cơ hội bình đẳng cho người khuyết tật trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống, bao gồm giáo dục, việc làm và nhà ở công cộng. Nghiên cứu Quản lý Dịch vụ Người khuyết tật có thể giúp bạn hiểu các chính sách và thực tiễn này, đồng thời hướng tới việc tạo ra các môi trường hòa nhập và dễ tiếp cận hơn.
 3. Giáo dục chất lượng cao: Hoa Kỳ có một số trường đại học và cao đẳng tốt nhất trên thế giới, cung cấp giáo dục chất lượng cao về Quản lý Dịch vụ Người khuyết tật và các lĩnh vực liên quan.
 4. Tiếp cận các nguồn lực và mạng lưới: Nghiên cứu Quản lý Dịch vụ Người khuyết tật ở Hoa Kỳ có thể cung cấp khả năng tiếp cận nhiều nguồn lực, bao gồm các trung tâm nghiên cứu, tổ chức vận động chính sách và mạng lưới chuyên nghiệp. Những tài nguyên này có thể giúp bạn cập nhật những phát triển mới nhất trong lĩnh vực này và kết nối với các chuyên gia khác làm việc trong ngành dịch vụ khuyết tật.
 5. Phát triển cá nhân: Nghiên cứu về Quản lý Dịch vụ Người khuyết tật cũng có thể mang lại lợi ích cá nhân, vì nó liên quan đến việc tìm hiểu về những kinh nghiệm và quan điểm đa dạng cũng như phát triển các kỹ năng cần thiết để làm việc hiệu quả với người khuyết tật. Điều này có thể giúp bạn phát triển sự hiểu biết sâu sắc hơn về thế giới và góp phần tạo ra một xã hội công bằng và công bằng hơn.

Những trường cao đẳng và đại học nào ở Hoa Kỳ có các chương trình Quản lý Dịch vụ Người khuyết tật mạnh?

Có một số trường cao đẳng và đại học ở Hoa Kỳ có các chương trình Quản lý Dịch vụ Người khuyết tật mạnh mẽ. Dưới đây là một số ví dụ:

 1. Đại học Syracuse: Viện Burton Blatt tại Đại học Syracuse dẫn đầu về quyền và dịch vụ dành cho người khuyết tật, cung cấp các chương trình cấp bằng về Nghiên cứu về Người khuyết tật, Tư vấn Phục hồi chức năng và Giáo dục Hòa nhập.
 2. Đại học Illinois tại Urbana-Champaign: Khoa Khuyết tật và Phát triển Con người tại Đại học Illinois cung cấp các chương trình đại học và sau đại học về nghiên cứu khuyết tật, tư vấn phục hồi chức năng và giáo dục đặc biệt.
 3. Đại học Minnesota: Viện Hội nhập Cộng đồng tại Đại học Minnesota cung cấp nhiều chương trình và nguồn lực liên quan đến khuyết tật, bao gồm bằng Thạc sĩ Nghệ thuật về Lãnh đạo trong Dịch vụ Người khuyết tật.
 4. Đại học Bang San Francisco: Khoa Giáo dục Đặc biệt tại Đại học Bang San Francisco cung cấp bằng Thạc sĩ Nghệ thuật về Tư vấn Phục hồi chức năng, tập trung vào làm việc với người khuyết tật.
 5. Đại học Kansas: Khoa Giáo dục Đặc biệt tại Đại học Kansas cung cấp nhiều chương trình đại học và sau đại học về nghiên cứu khuyết tật, bao gồm bằng Tiến sĩ. chương trình Giáo dục Đặc biệt với trọng tâm là Chính sách Người khuyết tật.
 6. Đại học Western Washington: Chương trình Tư vấn Phục hồi chức năng tại Đại học Western Washington chuẩn bị cho sinh viên làm việc với người khuyết tật trong nhiều môi trường khác nhau.
 7. Đại học Công nghệ Texas: Chương trình Tư vấn Phục hồi chức năng tại Đại học Công nghệ Texas được Hội đồng Công nhận Tư vấn và các Chương trình Giáo dục Liên quan (CACREP) công nhận và chuẩn bị cho sinh viên chứng nhận là cố vấn phục hồi chức năng.

Đây chỉ là một vài ví dụ về các trường cao đẳng và đại học có chương trình Quản lý Dịch vụ Người khuyết tật mạnh ở Hoa Kỳ. Có nhiều tổ chức khác có các chương trình tương tự, và điều quan trọng là phải nghiên cứu và so sánh các chương trình để tìm ra chương trình phù hợp nhất với nhu cầu và sở thích của bạn.

Những trường cao đẳng cộng đồng nào có các chương trình Quản lý Dịch vụ Người khuyết tật mạnh mẽ?

Có một số trường cao đẳng cộng đồng ở Hoa Kỳ có các chương trình Quản lý Dịch vụ Người khuyết tật mạnh mẽ. Dưới đây là một số ví dụ:

 1. Cao đẳng Cộng đồng Portland: Khoa Dịch vụ Người khuyết tật tại Cao đẳng Cộng đồng Portland cung cấp nhiều dịch vụ và hỗ trợ cho sinh viên khuyết tật, cũng như cấp bằng Cao đẳng Khoa học Ứng dụng hai năm về Dịch vụ Người khuyết tật.
 2. Cao đẳng St. Petersburg: Cao đẳng St. Petersburg ở Florida cung cấp bằng Cao đẳng Khoa học về Dịch vụ Nhân sinh, tập trung vào Nghiên cứu về Người khuyết tật. Học sinh trong chương trình này có được kiến thức và kỹ năng làm việc với người khuyết tật trong nhiều môi trường khác nhau.
 3. Trường Cao đẳng Cộng đồng Pikes Peak: Trường Cao đẳng Cộng đồng Pikes Peak ở Colorado cung cấp chương trình chứng chỉ về Dịch vụ Người khuyết tật nhằm chuẩn bị cho sinh viên các vị trí mới bắt đầu trong ngành dịch vụ người khuyết tật.
 4. College of DuPage: Văn phòng Dịch vụ Người khuyết tật tại College of DuPage ở Illinois cung cấp chỗ ở và dịch vụ hỗ trợ cho sinh viên khuyết tật, cũng như chương trình cấp chứng chỉ về Dịch vụ Người khuyết tật.
 5. Cao đẳng North Seattle: Văn phòng Dịch vụ Người khuyết tật tại Cao đẳng North Seattle ở Washington cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho sinh viên khuyết tật, cũng như chương trình cấp chứng chỉ về Dịch vụ Người khuyết tật.
 6. Lone Star College: Văn phòng Dịch vụ Người khuyết tật tại Lone Star College ở Texas cung cấp chỗ ở và dịch vụ hỗ trợ cho sinh viên khuyết tật, cũng như chương trình cấp chứng chỉ về Dịch vụ Người khuyết tật.

Đây chỉ là một vài ví dụ về các trường cao đẳng cộng đồng có chương trình Quản lý Dịch vụ Người khuyết tật mạnh mẽ ở Hoa Kỳ. cao đẳng và đại học.

Tôi sẽ có những cơ hội nghề nghiệp nào sau khi học ngành Quản lý Dịch vụ Người khuyết tật tại Mỹ?

Học Quản lý Dịch vụ Người khuyết tật tại Hoa Kỳ có thể chuẩn bị cho bạn nhiều cơ hội nghề nghiệp trong ngành dịch vụ người khuyết tật. Dưới đây là một số ví dụ:

 1. Điều phối viên Dịch vụ Người khuyết tật: Điều phối viên Dịch vụ Người khuyết tật làm việc để đảm bảo rằng người khuyết tật có quyền tiếp cận bình đẳng với các chương trình, dịch vụ và cơ sở vật chất. Họ có thể làm việc trong các cơ sở giáo dục, cơ quan chính phủ hoặc các tổ chức phi lợi nhuận.
 2. Cố vấn phục hồi chức năng: Cố vấn phục hồi chức năng giúp người khuyết tật sống độc lập và đạt được mục tiêu của họ. Họ có thể làm việc trong lĩnh vực tư vấn phục hồi nghề nghiệp, sức khỏe tâm thần hoặc lạm dụng chất gây nghiện.
 3. Người bênh vực người khuyết tật: Người bênh vực người khuyết tật làm việc để thúc đẩy các quyền và nhu cầu của người khuyết tật, đồng thời loại bỏ các rào cản đối với việc tiếp cận và hòa nhập. Họ có thể làm việc cho các tổ chức vận động chính sách hoặc cơ quan chính phủ.
 4. Nhà phân tích chính sách về người khuyết tật: Nhà phân tích chính sách về người khuyết tật nghiên cứu và phân tích các chính sách và luật liên quan đến người khuyết tật, đồng thời đưa ra các khuyến nghị để cải thiện chúng. Họ có thể làm việc cho các cơ quan chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận hoặc viện nghiên cứu.
 5. Chuyên gia Công nghệ Hỗ trợ: Các Chuyên gia Công nghệ Hỗ trợ làm việc với người khuyết tật để xác định và sử dụng công nghệ có thể giúp họ đạt được mục tiêu và sống độc lập. Họ có thể làm việc trong các tổ chức chăm sóc sức khỏe, giáo dục hoặc phi lợi nhuận.
 6. Người quản lý Dịch vụ Người khuyết tật: Người quản lý Dịch vụ Người khuyết tật giám sát các chương trình và dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật. Họ có thể làm việc trong các cơ sở giáo dục, cơ quan chính phủ hoặc các tổ chức phi lợi nhuận.

Đây chỉ là một vài ví dụ về nhiều cơ hội nghề nghiệp có sẵn trong ngành Quản lý Dịch vụ Người khuyết tật ở Hoa Kỳ. Con đường sự nghiệp cụ thể mà bạn chọn sẽ phụ thuộc vào sở thích, kỹ năng và kinh nghiệm của bạn.Tìm Hiểu Các Trường

Golden West College

Golden West College

$5,000—$10,000 Năm

Chứng chỉ / Thời hạn ngắn hạn Chương trình Đại học Đại học (4 năm)
San Jose City College

San Jose City College

$10,000 — $15,000 Học kỳ dài

Chứng chỉ / Thời hạn ngắn hạn Chương trình Đại học Cao đẳng Cộng đồng 2 năm - Chương trình 2+2

Chương trình đào tạo

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.