Du Học về Luật tại Mỹ

Smiling student sitting alone working on a laptop in a lecture theater

Want to be matched with Law programs?

Let us know what you're looking for so we can find the best school for you.

Call to action background image. Decorative.
Course Overview

Nghề Luật nghiên cứu các quy tắc, quy định và quy chế của các cơ quan quản lý nhằm đảm bảo công lý cho tất cả mọi người. Sinh viên Luật có ý thức mạnh mẽ về công lý và coi điều này như lẽ sống để họ để thực thi pháp luật công bằng và khách quan đến người dân và khách hàng. Theo đuổi ngành luật sẽ đòi hỏi sự hiểu biết thấu đáo về lĩnh vực mà bạn đang thực hành luật cùng khả năng truyền đạt thông tin một cách hiệu quả.

Thế giới sẽ thiếu đi trật tự và ổn định nếu không có nỗ lực từ các cá nhân sẵn sàng theo đuổi ngành Luật. Việc có luật pháp và mọi người tôn trọng, chấp hành pháp luật là nền tảng đưa thế giới đến ngày hôm nay. Nghiên cứu về Luật tại đại học và cao học là nền tảng để bạn theo đuổi sự nghiệp thẩm phán, nhân viên thực thi pháp luật, luật sư, người biện hộ, nhà phân tích và nhiều công việc liên quan khác.

  • Luật Hình sá»±
  • Luật Hiến pháp
  • Tố tụng Dân sá»±
  • Lịch sá»­

Các môn bạn có thể học trong một chuyên ngành Luật bao gồm:

Tìm Hiểu Các Trường

Các trường nổi bật

Subscribe to get the latest from Study in the USA

You can unsubscribe at any time.