Du Học về Kinh doanh và Quản trị học tại Mỹ

Student raising her hand in a business class

Want to be matched with Business and Management programs?

Let us know what you're looking for so we can find the best school for you.

Call to action background image. Decorative.
Course Overview

Chuyên ngành Kinh doanh và Quản trị học cần thiết cho mọi lĩnh vực và đóng vai trò là tiên quyết cho việc ra quyết định trong tất cả các doanh nghiệp. Trở thành một nhà lãnh đạo đồng nghĩa với việc bạn phải đối mặt trực tiếp với những thách thức, tìm ra những cách sáng tạo để giải quyết vấn đề và trở thành trụ cột mà các thành viên trong nhóm của bạn có thể tin tưởng.

Là một sinh viên Kinh doanh và Quản trị học, bạn sẽ học các lý thuyết về quản trị, cơ cấu tổ chức, tiếp thị, kỹ năng giao tiếp và nhiều vấn đề khác. Nhiều trường đại học tạo ra nhiều cơ hội để mở rộng trải nghiệm thực tế cho sinh viên trên giảng đường. Các chương trình giảng dạy về Kinh doanh ở Mỹ là cơ sở để bạn làm việc trong lĩnh vực tiếp thị, tài chính, quản trị, bán hàng, dịch vụ khách hàng, nhân sự, và nhiều ngành khác.

  • Kinh doanh Quốc tế
  • Quản trị và Tổ chức
  • Kế toán
  • Tiếp thị
  • Tài chính
  • Nguồn Nhân lá»±c
  • Đạo đức Kinh doanh

Các môn học trong chương trình cử nhân's bao gồm:

Tìm Hiểu Các Trường

Các trường nổi bật

Subscribe to get the latest from Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.