NC-SARA


Massachusetts

Regis College

Trong hơn 90 năm, Regis đã mạnh dạn trao quyền cho các thế hệ lãnh đạo thay đổi cuộc sống và trở thành tác động tích cực cho thế giới. Là trường đại học Công giáo, đào tạo cả sinh viên nam và nữ, được thành lập bởi các Nữ Tu St. Josep ...

  • Đại học (4 năm)
  • Sau đại học
  • Các Chương trình tiếng Anh
  • Online

Dịch vụ cho sinh viên