University of Missouri Columbia
มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Missouri เมือง Columbia

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่

 • ค่าเล่าเรียน

  $1,000—$5,000 ภาคการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  มหาวิทยาลัย/หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • สถานที่ตั้ง

  เมือง

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  CEA, สมาชิกของ EnglishUSA, สมาชิกของ UCIEP

 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา, อพาร์ทเมนท์, หอพักนักศึกษา

 • สื่อสังคม
University of Missouri Columbia
Intensive English Program (IEP) 208 McReynolds Hall
Columbia MO 65211
P: 573.882.7523
ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
 • การบัญชี
 • การแสดง (BFA)
 • Acting & Performing Arts
 • การโฆษณา
 • Agricultural Business
 • Agricultural Studies
 • เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 • สัตวศาสตร์
 • มานุษยวิทยา
 • การออกแบบเครื่องแต่งกายและลายผ้า
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์
 • สถิติประยุกต์
 • สถาปัตยกรรม
 • ศิลปะ
 • ประวัติศาสตร์ศิลป์วิทยา
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ฟิสิกส์ดาราศาสตร์และดาราศาสตร์
 • ชีวเคมีและอณูชีววิทยา
 • ชีววิทยา
 • วิศวกรรมศาสตร์เชิงชีวภาพ
 • Biotechnology
 • บริหารธุรกิจ
 • การบริหารธุรกิจ
 • วิศวกรรมเคมี
 • เคมี
 • การพัฒนาเด็ก
 • วิศวกรรมโยธา
 • ห้องปฏิบัติการทางคลินิกด้านวิทยาศาสตร์
 • การสื่อสาร
 • Communication Disorders
 • องค์ประกอบศิลป์
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • Creative Media
 • การเขียนเชิงสร้างสรรค์
 • วิทยาศาสตร์พืชและดิน
 • Dietetics
 • ศิลปะการอัดเสียงดิจิตอล
 • วิทยาศาสตร์โลก
 • เศรษฐศาสตร์
 • ศึกษาศาสตร์
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • Thai
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม/จุลชีววิทยา
 • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • Exercise Science
 • แฟชั่น
 • ภาพยนตร์ศึกษา
 • การเงิน
 • การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
 • วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • การสอนภาษาต่างประเทศ
 • การป่าไม้
 • การจัดการทั่วไป
 • General Studies
 • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • ภูมิศาสตร์
 • ธรณีวิทยา
 • โลกศึกษาและภูมิภาคศึกษา
 • โลกศึกษาด้านศิลปะและมนุษยศาสตร์
 • กราฟิก/มัลติมีเดียและการออกแบบเว็บ
 • สุขภาพและความงาม
 • ประวัติศาสตร์
 • พืชสวน
 • สุขภาพและความงาม
 • การบริหารจัดการธุรกิจการโรงแรม
 • ชีววิทยามนุษย์
 • การพัฒนาของมนุษย์และครอบครัวศึกษา
 • โภชนาการของมนุษย์
 • มนุษยศาสตร์-หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Prelaw)
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • Interdisciplinary Studies
 • การออกแบบตกแต่งภายใน
 • ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • ฝึกงาน
 • วารสารศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
 • ศิลปศาสตร์
 • โลจิสติกส์
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • การตลาด
 • การตลาดและการสื่อสาร
 • Mass Communications
 • คณิตศาสตร์
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • สื่อมวลชนและสารสนเทศศึกษา
 • จุลชีววิทยา
 • Multimedia Journalism
 • ดนตรี
 • การประพันธ์ดนตรี
 • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
 • การพยาบาล
 • วิทยาศาสตร์โภชนาการ
 • ปรัชญา
 • Physical Education
 • ฟิสิกส์
 • สรีรวิทยา
 • Plant and Soil Science
 • ชีววิทยาพืช
 • รัฐศาสตร์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาทันตแพทย์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาล
 • จิตวิทยา
 • สาธารณสุข
 • การประชาสัมพันธ์
 • Radiologic Sciences
 • ศาสนา
 • วิทยาศาสตร์
 • สัมพันธภาพทางสังคมและนโยบาย
 • Social Science
 • สังคมสงเคราะห์
 • สังคมวิทยา
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • การศึกษาพิเศษ
 • โรงเรียนสำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ/มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้
 • กีฬา
 • Sports Administration
 • Sports Management
 • สถิติ
 • STEM
 • Strategic Communications
 • ศิลปะจากห้องวาด
 • การจัดการสายโซ่อุปทาน
 • โทรคมนาคมและสื่อมวลชน
 • การละคร
 • การวางแผนภาคและเมือง
 • Wildlife, Fisheries, and Conservation
 • สตรีศึกษาและลิงค์ศึกษา
 • World Languages and Culture
 • การเมืองโลก (BA)
 • การพัฒนาเยาวชน
ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
 • การบัญชี
 • เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 • การป้องกันอันตรายในโลกออนไลน์
 • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • การเงิน
 • วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • การป่าไม้
 • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • กราฟิก/มัลติมีเดียและการออกแบบเว็บ
 • การพัฒนาของมนุษย์และครอบครัวศึกษา
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • สาธารณสุขศาสตร์ระหว่างประเทศ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • การวิจัยการตลาด
 • ดนตรี
 • ประสาทวิทยาศาสตร์
 • การพยาบาล
 • Online Certificate Program
 • การศึกษาผ่านทางออนไลน์/การศึกษาทางไกล
 • การบริหารโครงการ
 • จิตวิทยา
 • สาธารณสุข
 • นโยบายสาธารณะ
 • สังคมสงเคราะห์
 • กีฬา
 • ค่ายฤดูร้อน/หลักสูตรต่างๆ
 • การจัดการสายโซ่อุปทาน
 • การสอนภาษาอังกฤษ
 • เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์
 • โทรคมนาคมและสื่อมวลชน
 • TESOL และการฝึกอบรมครูผู้สอน
 • การพัฒนาเยาวชน
ระดับปริญญาโทหรือเอก
 • การบัญชี
 • Acting & Performing Arts
 • การโฆษณา
 • Advertising and Marketing Communications
 • Agricultural Business
 • Agricultural Studies
 • เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 • สัตวศาสตร์
 • มานุษยวิทยา
 • การออกแบบเครื่องแต่งกายและลายผ้า
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์
 • สถิติประยุกต์
 • ศิลปะ
 • ประวัติศาสตร์ศิลป์วิทยา
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ฟิสิกส์ดาราศาสตร์และดาราศาสตร์
 • ชีวเคมีและอณูชีววิทยา
 • ชีววิทยา
 • ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
 • วิศวกรรมศาสตร์เชิงชีวภาพ
 • บริหารธุรกิจ
 • การบริหารธุรกิจ
 • เซลล์และอณูชีววิทยา
 • วิศวกรรมเคมี
 • การพัฒนาเด็ก
 • วิศวกรรมโยธา
 • การสื่อสาร
 • Communication Disorders
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • Creative Media
 • การเขียนเชิงสร้างสรรค์
 • วิทยาศาสตร์พืชและดิน
 • Data Analytics
 • Dietetics
 • เศรษฐศาสตร์
 • ศึกษาศาสตร์
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • กลศาสตร์วิศวกรรม
 • Thai
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • กีฏวิทยา
 • ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม/จุลชีววิทยา
 • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
 • Exercise Science
 • การเงิน
 • การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
 • วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • การสอนภาษาต่างประเทศ
 • การป่าไม้
 • ภูมิศาสตร์
 • ธรณีวิทยา
 • กราฟิก/มัลติมีเดียและการออกแบบเว็บ
 • สุขภาพและความงาม
 • ประวัติศาสตร์
 • พืชสวน
 • สุขภาพและความงาม
 • การบริหารจัดการธุรกิจการโรงแรม
 • ชีววิทยามนุษย์
 • การพัฒนาของมนุษย์และครอบครัวศึกษา
 • โภชนาการของมนุษย์
 • วารสารศาสตร์
 • กฎหมาย
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • การตลาด
 • การตลาดและการสื่อสาร
 • Mass Communications
 • Master of Science in Agriculture
 • คณิตศาสตร์
 • บริหารธุรกิจ
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • สื่อมวลชนและสารสนเทศศึกษา
 • จุลชีววิทยา
 • จุลชีววิทยาและอณูพันธุศาสตร์
 • Multimedia Journalism
 • ดนตรี
 • การประพันธ์ดนตรี
 • ประสาทวิทยาศาสตร์
 • การพยาบาล
 • วิทยาศาสตร์โภชนาการ
 • กิจกรรมบำบัด
 • การศึกษาผ่านทางออนไลน์/การศึกษาทางไกล
 • เภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 • ปรัชญา
 • ฟิสิกส์
 • สรีรวิทยา
 • Plant and Soil Science
 • ชีววิทยาพืช
 • รัฐศาสตร์
 • จิตวิทยา
 • สาธารณสุข
 • นโยบายสาธารณะ
 • การประชาสัมพันธ์
 • ศาสนา
 • วิทยาศาสตร์
 • สัมพันธภาพทางสังคมและนโยบาย
 • สังคมสงเคราะห์
 • สังคมวิทยา
 • การศึกษาพิเศษ
 • โรงเรียนสำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ/มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้
 • สถิติ
 • Strategic Communications
 • ศิลปะจากห้องวาด
 • การสอนภาษาอังกฤษ
 • เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์
 • โทรคมนาคมและสื่อมวลชน
 • การละคร
 • Wildlife, Fisheries, and Conservation
 • World Languages and Culture
 • การพัฒนาเยาวชน
Online
 • การบัญชี
 • Agricultural Studies
 • เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 • สถาปัตยกรรม
 • ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
 • วิศวกรรมศาสตร์เชิงชีวภาพ
 • การบริหารธุรกิจ
 • การพัฒนาเด็ก
 • การสื่อสาร
 • เศรษฐศาสตร์
 • ศึกษาศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • Thai
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
 • การเงิน
 • การป่าไม้
 • General Studies
 • สุขภาพและความงาม
 • การบริหารจัดการธุรกิจการโรงแรม
 • การพัฒนาของมนุษย์และครอบครัวศึกษา
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • Interdisciplinary Studies
 • สื่อมวลชนและสารสนเทศศึกษา
 • การพยาบาล
 • การศึกษาผ่านทางออนไลน์/การศึกษาทางไกล
 • จิตวิทยา
 • สาธารณสุข
 • Radiologic Sciences
 • สังคมสงเคราะห์
 • สังคมวิทยา
 • Strategic Communications
 • การสอนภาษาอังกฤษ
 • โทรคมนาคมและสื่อมวลชน
 • การพัฒนาเยาวชน
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • Intensive English as a Second Language
 • Pathway Program
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • TOEFL and University Preparation
ภาคฤดูร้อน
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน