St. Cloud State University
มหาวิทยาลัย St. Cloud State 

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าเล่าเรียน

  $1,000—$5,000 ภาคการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  มหาวิทยาลัย/หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • หลักสูตรเด่น

  บริหารธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์, TESOL และการฝึกอบรมครูผู้สอน

 • สถานที่ตั้ง

  เล็ก/เมืองวิทยาลัย

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  สมาชิกของ EnglishUSA

 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา, อพาร์ทเมนท์, หอพักนักศึกษา

 • สื่อสังคม
St. Cloud State University

Department of English
Building 51 Room 107
720 4th Ave. S
St. Cloud MN 56301-4498
P: 320.308.3062
ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
 • การบัญชี
 • การโฆษณา
 • มานุษยวิทยา
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์
 • สถิติประยุกต์
 • ประวัติศาสตร์ศิลป์วิทยา
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ฟิสิกส์ดาราศาสตร์และดาราศาสตร์
 • ชีวเคมีและอณูชีววิทยา
 • วิศวกรรมศาสตร์เชิงชีวภาพ
 • บริหารธุรกิจ
 • การวิเคราะห์ธุรกิจ
 • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • วิศวกรรมเคมี
 • เคมี
 • การสื่อสาร
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ความยุติธรรมทางอาญา
 • วิทยาศาสตร์โลก
 • เศรษฐศาสตร์
 • ศึกษาศาสตร์
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • กลศาสตร์วิศวกรรม
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • สิ่งแวดล้อม/การพัฒนา
 • ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม/จุลชีววิทยา
 • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ภาพยนตร์ศึกษา
 • การเงิน
 • นิติวิทยาศาสตร์
 • การจัดการทั่วไป
 • ธรณีวิทยา
 • โลกศึกษาและภูมิภาคศึกษา
 • โลกศึกษาด้านศิลปะและมนุษยศาสตร์
 • สุขภาพและความงาม
 • ประวัติศาสตร์
 • ชีววิทยามนุษย์
 • มนุษยศาสตร์-หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Prelaw)
 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
 • ศิลปศาสตร์
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • การตลาด
 • การตลาดและการสื่อสาร
 • คณิตศาสตร์
 • ดนตรี
 • การประพันธ์ดนตรี
 • การพยาบาล
 • ปรัชญา
 • ฟิสิกส์
 • รัฐศาสตร์
 • จิตวิทยา
 • นโยบายสาธารณะ
 • การประชาสัมพันธ์
 • วิทยาศาสตร์
 • สัมพันธภาพทางสังคมและนโยบาย
 • สังคมสงเคราะห์
 • โรงเรียนสำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ/มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้
 • กีฬา
 • สถิติ
 • ศิลปะจากห้องวาด
 • การสอนภาษาอังกฤษ
 • เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์
 • โทรคมนาคมและสื่อมวลชน
 • สตรีศึกษาและลิงค์ศึกษา
ระดับปริญญาโทหรือเอก
 • มานุษยวิทยา
 • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • เซลล์และอณูชีววิทยา
 • การพัฒนาเด็ก
 • การสื่อสาร
 • องค์ประกอบศิลป์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ความยุติธรรมทางอาญา
 • การป้องกันอันตรายในโลกออนไลน์
 • เศรษฐศาสตร์
 • ศึกษาศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • กลศาสตร์วิศวกรรม
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • การสอนภาษาต่างประเทศ
 • การจัดการทั่วไป
 • ภูมิศาสตร์
 • ประวัติศาสตร์
 • ชีววิทยามนุษย์
 • ฝึกงาน
 • กฎหมาย
 • โลจิสติกส์
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • การตลาด
 • บริหารธุรกิจ
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • สื่อมวลชนและสารสนเทศศึกษา
 • นโยบายสาธารณะ
 • สังคมสงเคราะห์
 • สังคมวิทยา
 • การศึกษาพิเศษ
 • โรงเรียนสำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ/มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้
 • กีฬา
 • การสอนภาษาอังกฤษ
 • TESOL และการฝึกอบรมครูผู้สอน
 • การวางแผนภาคและเมือง
 • สตรีศึกษาและลิงค์ศึกษา
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
 • ติวเข้มภาษอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • TESOL และการฝึกอบรมครูผู้สอน
 • TOEFL และการเตรียมตัวสอบ
ภาคฤดูร้อน
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
 • ทำการศึกษาไปพร้อมกับการท่องเที่ยว
 • โอนย้ายมหาวิทยาลัย