The MacDuffie School

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  เล็ก

 • ค่าเล่าเรียน

  $50,000—$60,000 ปีการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  เอกชน

 • ประเภทของโรงเรียน

  โรงเรียนมัธยม / โรงเรียนกินนอน

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ไม่ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ไม่ใช่

 • หลักสูตรยอดฮิต

  University Preparation, Leadership, Advanced Placement Courses

 • สถานที่ตั้ง

  นอกเมือง

 • ประเภทของที่พัก

  โฮมสเตย์, หอพักนักศึกษา

 • สื่อสังคม
The MacDuffie School

The MacDuffie School
66 School Street
Granby MA 01033
P: 413-255-0000
โรงเรียนมัธยม / โรงเรียนกินนอน
 • Advanced Placement Courses
 • Anatomy and Physiology
 • ศิลปะ
 • ชีววิทยา
 • บริหารธุรกิจ
 • เคมี
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • ประวัติศาสตร์
 • หลักสูตรโฮมสเตย์
 • Leadership
 • คณิตศาสตร์
 • Physical Education
 • ฟิสิกส์
 • STEM
 • World Languages and Culture