มหาวิทยาลัย DePaul  - DePaul University - Study in the USA Chicago IL

DePaul University
English Language Academy
มหาวิทยาลัย DePaul 

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าเล่าเรียน

  $1,000—$5,000 ควอเตอร์

 • สมาชิกภาพ

  เอกชน

 • ประเภทของโรงเรียน

  มหาวิทยาลัย/หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  คาทอลิก

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ไม่ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • สถานที่ตั้ง

  เมือง

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  สมาชิกของ EnglishUSA

 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา

 • สื่อสังคม
DePaul University
English Language Academy

DePaul University English Language Academy
25 East Jackson Boulevard
Chicago IL 60604-2217
P: 312.362.6455
ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
 • การบัญชี
 • การแสดง (BFA)
 • Acting & Performing Arts
 • การโฆษณา
 • มานุษยวิทยา
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์
 • สถิติประยุกต์
 • ศิลปะ
 • ประวัติศาสตร์ศิลป์วิทยา
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ฟิสิกส์ดาราศาสตร์
 • ชีวเคมีและอณูชีววิทยา
 • ชีววิทยา
 • บริหารธุรกิจ
 • การบริหารธุรกิจ
 • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • เคมี
 • การพัฒนาเด็ก
 • การสื่อสาร
 • องค์ประกอบศิลป์
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • การเขียนเชิงสร้างสรรค์
 • Criminology
 • การป้องกันอันตรายในโลกออนไลน์
 • ศิลปะการอัดเสียงดิจิตอล
 • เศรษฐศาสตร์
 • ศึกษาศาสตร์
 • Thai
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • Exercise Science
 • ภาพยนตร์ศึกษา
 • การเงิน
 • การจัดการทั่วไป
 • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • ภูมิศาสตร์
 • โลกศึกษาและภูมิภาคศึกษา
 • โลกศึกษาด้านศิลปะและมนุษยศาสตร์
 • กราฟิก/มัลติมีเดียและการออกแบบเว็บ
 • ประวัติศาสตร์
 • สุขภาพและความงาม
 • การบริหารจัดการธุรกิจการโรงแรม
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มนุษยศาสตร์-หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Prelaw)
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • วารสารศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
 • ศิลปศาสตร์
 • การตลาด
 • การตลาดและการสื่อสาร
 • คณิตศาสตร์
 • สื่อมวลชนและสารสนเทศศึกษา
 • Multimedia Journalism
 • ดนตรี
 • การประพันธ์ดนตรี
 • ประสาทวิทยาศาสตร์
 • ปรัชญา
 • Physical Education
 • ฟิสิกส์
 • รัฐศาสตร์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาล
 • จิตวิทยา
 • การประชาสัมพันธ์
 • วิทยาศาสตร์
 • สัมพันธภาพทางสังคมและนโยบาย
 • Social Science
 • สังคมวิทยา
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • การศึกษาพิเศษ
 • Sports Management
 • STEM
 • ศิลปะจากห้องวาด
 • การจัดการสายโซ่อุปทาน
 • เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์
 • การละคร
 • การออกแบบวีดีโอเกมส์
 • สตรีศึกษาและลิงค์ศึกษา
 • World Languages and Culture
 • การเมืองโลก (ศศ.บ.)
ระดับปริญญาโทหรือเอก
 • การบัญชี
 • Acting & Performing Arts
 • การโฆษณา
 • Advertising and Marketing Communications
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์
 • สถิติประยุกต์
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • ชีววิทยา
 • บริหารธุรกิจ
 • การบริหารธุรกิจ
 • การวิเคราะห์ธุรกิจ
 • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • เคมี
 • การพัฒนาเด็ก
 • การสื่อสาร
 • องค์ประกอบศิลป์
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • การป้องกันอันตรายในโลกออนไลน์
 • Data Analytics
 • เศรษฐศาสตร์
 • ศึกษาศาสตร์
 • Thai
 • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ภาพยนตร์ศึกษา
 • การเงิน
 • การสอนภาษาต่างประเทศ
 • โลกศึกษาด้านศิลปะและมนุษยศาสตร์
 • ประวัติศาสตร์
 • การบริหารจัดการธุรกิจการโรงแรม
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • Interdisciplinary Studies
 • ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • สาธารณสุขศาสตร์ระหว่างประเทศ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • วารสารศาสตร์
 • กฎหมาย
 • ศิลปศาสตร์
 • Management and Leadership
 • การตลาด
 • การตลาดและการสื่อสาร
 • บริหารธุรกิจ
 • การประพันธ์ดนตรี
 • การพยาบาล
 • ปรัชญา
 • ฟิสิกส์
 • จิตวิทยา
 • สาธารณสุข
 • นโยบายสาธารณะ
 • การประชาสัมพันธ์
 • Real Estate
 • วิทยาศาสตร์
 • การออกแบบซีเรียสเกมส์ (Serious Game) และการวิจัย
 • สังคมสงเคราะห์
 • สังคมวิทยา
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • การศึกษาพิเศษ
 • โรงเรียนสำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ/มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้
 • การกีฬา
 • สถิติ
 • การจัดการสายโซ่อุปทาน
 • เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์
 • TESOL และการฝึกอบรมครูผู้สอน
 • การละคร
 • การออกแบบวีดีโอเกมส์
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • หลักสูตรสะพาน
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • Intensive English as a Second Language
 • Pathway Program
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
Online
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • Intensive English as a Second Language
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
ภาคฤดูร้อน
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน

Related Articles