DePaul University
มหาวิทยาลัย DePaul 

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าเล่าเรียน

  $1,000—$5,000 ควอเตอร์

 • สมาชิกภาพ

  เอกชน

 • ประเภทของโรงเรียน

  มหาวิทยาลัย/หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  คาทอลิก

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ไม่ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • สถานที่ตั้ง

  เมือง

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  CEA, สมาชิกของ EnglishUSA, สมาชิกของ UCIEP

 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา

 • สื่อสังคม

English Language Academy (ELA) ของ DePaul University เริ่มเปิดสอนเมื่อปี 1996 เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองแบบเร่งรัดเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายและมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของอเมริกา หลักสูตร ELA เน้นการสอนภาษาสี่ด้านด้วยกันคือ การพัฒนาการอ่านและคำศัพท์ การเขียน (การเขียนความเรียง & การเขียนเชิงโวหาร รวมไปถึงการประมวลผลคำ) ไวยากรณ์ และการฟังและพูด (การออกเสียง เ้น้นทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ) เข้าชั้นเรียนสัปดาห์ละห้าวัน โดยทั่วไปจะเริ่มเวลา 9:00 น. ถึง 3:00 น. เฉลี่ยประมาณ 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หลักสูตรมีห้าระดับด้วยกันคือ Foundation, Intermediate, High-intermediate, Advanced และ University Bridge นักศึกษาจะต้องทำแบบทดสอบเพื่อวัดระดับที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษาแต่ละคน นักศึกษาที่สอบผ่านจะได้เลื่อนระดับในแต่ละภาคเรียน นอกจากนี้ ELA ยังเปิดสอนหลักสูตรพิเศษเพื่อเตรียมตัวสอบ TOEFL ที่เรียกว่า TOEFL Intensive Program (TIP) อีกด้วย

DePaul University ก่อตั้งเมื่อปี 1898 และเป็นมหาวิทยาลัยคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา โดยมีนัำำกศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกว่า 25,000 คน หลักสูตรที่เปิดสอนมีหลากหลายทั้งหลักสูตรเพื่อการศึกษาและหลักสูตรวิชาชีพในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

ชิคาโก ซึ่งใหญ่เป็นอันดับสามของสหรัฐอเมริกา เป็นเมืองศูนย์กลางด้านวัฒนธรรมและธุรกิจที่สำคัญ โดยมีแหล่งทรัพยากร แหล่งท่องเที่ยว งานกิจกรรมและแหล่งบันเทิงต่างๆ มากมาย

CEA EnglishUSA Member UCIEP Member
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: DePaul University

Show More

DePaul University

DePaul University English Language Academy
25 East Jackson Boulevard
Chicago IL 60604-2217
P: 312.362.6455
ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
 • การบัญชี
 • มานุษยวิทยา
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์
 • สถิติประยุกต์
 • ประวัติศาสตร์ศิลป์วิทยา
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • บริหารธุรกิจ
 • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • เคมี
 • การพัฒนาเด็ก
 • การสื่อสาร
 • องค์ประกอบศิลป์
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ความยุติธรรมทางอาญา
 • การป้องกันอันตรายในโลกออนไลน์
 • ศิลปะการอัดเสียงดิจิตอล
 • เศรษฐศาสตร์
 • ศึกษาศาสตร์
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ภาพยนตร์ศึกษา
 • การเงิน
 • โลกศึกษาและภูมิภาคศึกษา
 • โลกศึกษาด้านศิลปะและมนุษยศาสตร์
 • กราฟิก/มัลติมีเดียและการออกแบบเว็บ
 • ประวัติศาสตร์
 • สุขภาพและความงาม
 • การบริหารจัดการธุรกิจการโรงแรม
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มนุษยศาสตร์-หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Prelaw)
 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • วารสารศาสตร์
 • ศิลปศาสตร์
 • การตลาด
 • คณิตศาสตร์
 • สื่อมวลชนและสารสนเทศศึกษา
 • ดนตรี
 • การประพันธ์ดนตรี
 • ฟิสิกส์
 • รัฐศาสตร์
 • การประชาสัมพันธ์
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมวิทยา
 • การศึกษาพิเศษ
 • ศิลปะจากห้องวาด
 • การจัดการสายโซ่อุปทาน
 • การละคร
 • การออกแบบวีดีโอเกมส์
 • สตรีศึกษาและลิงค์ศึกษา
 • การเมืองโลก (BA)
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • ติวเข้มภาษอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • TOEFL และการเตรียมตัวสอบ
ระดับปริญญาโทหรือเอก
 • บริหารธุรกิจ