DePaul University
มหาวิทยาลัย DePaul 

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าเล่าเรียน

  $1,000—$5,000 ควอเตอร์

 • สมาชิกภาพ

  เอกชน

 • ประเภทของโรงเรียน

  มหาวิทยาลัย/หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  คาทอลิก

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ไม่ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • สถานที่ตั้ง

  เมือง

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  สมาชิกของ EnglishUSA

 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา

 • สื่อสังคม

<mrk mid="1" mtype="seg">สถาบันสอนภาษาอังกฤษ (ELA - English Language Academy) ของมหาวิทยาลัย DePaul ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1996 เป็นโปรแกรมหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองแบบเร่งรัดที่เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมปลายและในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอเมริกัน</mrk> <mrk mid="2" mtype="seg">หลักสูตรของ ELA มุ่งเน้นไปที่การสอนภาษาในสี่ด้านใหญ่ ๆ ซึ่งได้แก่ การอ่าน&amp;การพัฒนาคำศัพท์ การเขียน (องค์ประกอบการเขียน&amp;สำนวนโวหาร รวมถึงการประมวลผลคำ) ไวยากรณ์ และการฟัง&amp;การพูด (การออกเสียง ทักษะการฟังเฉพาะด้าน และการพูดภาษาอังกฤษ)</mrk> <mrk mid="3" mtype="seg">ชั้นเรียนจะมีห้าวันต่อสัปดาห์ โดยทั่วไปแล้วจะเริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. โดยเฉลี่ย 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์</mrk>

<mrk mid="4" mtype="seg">หลักสูตรที่เปิดสอนมีห้าระดับได้แก่ ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง ระดับกลาง-สูง ระดับสูง และระดับมหาวิทยาลัย</mrk> <mrk mid="5" mtype="seg">การทดสอบวัดระดับจะกำหนดระดับที่เหมาะสมให้แก่นักเรียนแต่ละคน</mrk> <mrk mid="6" mtype="seg">ในแต่ละเทอม นักเรียนที่ประสบความสำเร็จในการเรียนจะก้าวขึ้นไปสู่อีกระดับหนึ่ง</mrk> <mrk mid="7" mtype="seg">นอกจากนี้ สถาบัน ELA ยังมีโปรแกรมพิเศษสำหรับการเตรียมสอบ TOEFL และโปรแกรม TOEFL แบบเร่งรัด (TIP - TOEFL Intensive Program) อีกด้วย</mrk>

<mrk mid="8" mtype="seg">มหาวิทยาลัย DePaul ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1898 เป็นมหาวิทยาลัยคาธอลิกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา โดยมีจำนวนนักศึกษามากกว่า 25,000 คน</mrk> <mrk mid="9" mtype="seg">มหาวิทยาลัยแห่งนี้เปิดสอนหลักสูตรทางวิชาการและวิชาชีพที่หลากหลาย ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา</mrk>

ชิคาโกเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามในสหรัฐอเมริกา และเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและธุรกิจที่สำคัญ มีทรัพยากร สถานที่ท่องเที่ยว ทั้งยังเป็นสถานที่จัดงานอีเวนต์และมีสถานบันเทิงมากมาย

EnglishUSA Member
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: DePaul University

Show More

DePaul University

DePaul University English Language Academy
25 East Jackson Boulevard
Chicago IL 60604-2217
P: 312.362.6455
ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
 • การบัญชี
 • การแสดง (BFA)
 • Acting & Performing Arts
 • การโฆษณา
 • มานุษยวิทยา
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์
 • สถิติประยุกต์
 • ศิลปะ
 • ประวัติศาสตร์ศิลป์วิทยา
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ฟิสิกส์ดาราศาสตร์
 • บริหารธุรกิจ
 • การบริหารธุรกิจ
 • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • เคมี
 • การพัฒนาเด็ก
 • การสื่อสาร
 • องค์ประกอบศิลป์
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • Criminology
 • การป้องกันอันตรายในโลกออนไลน์
 • ศิลปะการอัดเสียงดิจิตอล
 • เศรษฐศาสตร์
 • ศึกษาศาสตร์
 • Thai
 • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • Exercise Science
 • ภาพยนตร์ศึกษา
 • การเงิน
 • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • ภูมิศาสตร์
 • โลกศึกษาและภูมิภาคศึกษา
 • โลกศึกษาด้านศิลปะและมนุษยศาสตร์
 • กราฟิก/มัลติมีเดียและการออกแบบเว็บ
 • ประวัติศาสตร์
 • สุขภาพและความงาม
 • การบริหารจัดการธุรกิจการโรงแรม
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มนุษยศาสตร์-หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Prelaw)
 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • วารสารศาสตร์
 • ศิลปศาสตร์
 • การตลาด
 • คณิตศาสตร์
 • สื่อมวลชนและสารสนเทศศึกษา
 • ดนตรี
 • การประพันธ์ดนตรี
 • ประสาทวิทยาศาสตร์
 • ปรัชญา
 • Physical Education
 • ฟิสิกส์
 • รัฐศาสตร์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาล
 • จิตวิทยา
 • การประชาสัมพันธ์
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมวิทยา
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • การศึกษาพิเศษ
 • Sports Management
 • ศิลปะจากห้องวาด
 • การจัดการสายโซ่อุปทาน
 • การละคร
 • การออกแบบวีดีโอเกมส์
 • สตรีศึกษาและลิงค์ศึกษา
 • World Languages and Culture
 • การเมืองโลก (BA)
ระดับปริญญาโทหรือเอก
 • การบัญชี
 • Acting & Performing Arts
 • การโฆษณา
 • Advertising and Marketing Communications
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์
 • สถิติประยุกต์
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • ชีววิทยา
 • บริหารธุรกิจ
 • การบริหารธุรกิจ
 • การวิเคราะห์ธุรกิจ
 • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • เคมี
 • การพัฒนาเด็ก
 • การสื่อสาร
 • องค์ประกอบศิลป์
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • การป้องกันอันตรายในโลกออนไลน์
 • Data Analytics
 • เศรษฐศาสตร์
 • ศึกษาศาสตร์
 • Thai
 • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ภาพยนตร์ศึกษา
 • การเงิน
 • การสอนภาษาต่างประเทศ
 • โลกศึกษาด้านศิลปะและมนุษยศาสตร์
 • ประวัติศาสตร์
 • การบริหารจัดการธุรกิจการโรงแรม
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • Interdisciplinary Studies
 • ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • สาธารณสุขศาสตร์ระหว่างประเทศ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • วารสารศาสตร์
 • กฎหมาย
 • ศิลปศาสตร์
 • Management and Leadership
 • การตลาด
 • การตลาดและการสื่อสาร
 • บริหารธุรกิจ
 • การประพันธ์ดนตรี
 • การพยาบาล
 • ปรัชญา
 • ฟิสิกส์
 • จิตวิทยา
 • สาธารณสุข
 • นโยบายสาธารณะ
 • การประชาสัมพันธ์
 • Real Estate
 • วิทยาศาสตร์
 • การออกแบบซีเรียสเกมส์ (Serious Game) และการวิจัย
 • สังคมสงเคราะห์
 • สังคมวิทยา
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • การศึกษาพิเศษ
 • โรงเรียนสำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ/มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้
 • กีฬา
 • สถิติ
 • การจัดการสายโซ่อุปทาน
 • เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์
 • TESOL และการฝึกอบรมครูผู้สอน
 • การละคร
 • การออกแบบวีดีโอเกมส์
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • Intensive English as a Second Language
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน