The Bolles School
โรงเรียน Bolles School

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่

 • ค่าเล่าเรียน

  $50,000—$60,000 ปีการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  เอกชน

 • ประเภทของโรงเรียน

  โรงเรียนมัธยม / โรงเรียนกินนอน

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ไม่ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ไม่ใช่

 • หลักสูตรยอดฮิต

  ภาษาอังกฤษ/ ESL, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์

 • สถานที่ตั้ง

  เมือง

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  SACS

 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา

 • คะแนนสอบ

  ACT Eng: 19+

 • สื่อสังคม
The Bolles School
7400 San Jose Boulevard
Jacksonville FL 32217
P: 904.256.5030
โรงเรียนมัธยม / โรงเรียนกินนอน
 • ศิลปะ
 • ศิลปะ/ค่ายดนตรี/หลักสูตรต่างๆ
 • ชีววิทยา
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ทำการศึกษาไปพร้อมกับการท่องเที่ยว
 • ค่ายฤดูร้อน/หลักสูตรต่างๆ
 • หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยภาคฤดูร้อน
ภาคฤดูร้อน
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • ดนตรี
 • การกีฬา
 • ทำการศึกษาไปพร้อมกับการท่องเที่ยว
 • ค่ายฤดูร้อน/หลักสูตรต่างๆ
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยภาคฤดูร้อน
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
 • ภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน (อายุ 10-17 ปี)
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • Intensive English as a Second Language
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน