UCI Division of Continuing Education (University of California Irvine)

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่

 • ค่าเล่าเรียน

  $1,000—$5,000 ควอเตอร์

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  มหาวิทยาลัย/หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ไม่ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ไม่ใช่

 • หลักสูตรเด่น

  ภาษาอังกฤษ/ ESL, ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง, TOEFL และการเตรียมตัวสอบ

 • สถานที่ตั้ง

  นอกเมือง

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  CEA, สมาชิกของ UCIEP

 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา, โฮมสเตย์, อพาร์ทเมนท์, หอพักนักศึกษา

 • สื่อสังคม
UCI Division of Continuing Education (University of California Irvine)

UCI Division of Continuing Education
International Programs P.O. Box 6050
Irvine CA 92616-6050
P: +1 949.824.5991
ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
 • การบัญชี
 • การโฆษณา
 • การวิเคราะห์ธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
 • การสื่อสาร
 • ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง
 • ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
 • การสอนภาษาต่างประเทศ
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
 • การจัดการทั่วไป
 • หลักสูตรโฮมสเตย์
 • การบริหารจัดการธุรกิจการโรงแรม
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ฝึกงาน
 • กฎหมาย
 • การตลาด
 • การตลาดและการสื่อสาร
 • การสอนภาษาอังกฤษ
 • TESOL และการฝึกอบรมครูผู้สอน
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • TESOL และการฝึกอบรมครูผู้สอน
 • TOEFL และการเตรียมตัวสอบ