Royal Roads University
มหาวิทยาลัย Royal Roads

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าเล่าเรียน

  $5,000 - $25,000 ปีการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  มหาวิทยาลัย

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • หลักสูตรเด่น

  บริหารธุรกิจ, การสื่อสาร, สุขภาพและความงาม

 • สถานที่ตั้ง

  เมือง

 • ประเภทของที่พัก

  โฮมสเตย์, อพาร์ทเมนท์

 • สื่อสังคม
Royal Roads University
2005 Sooke Road
Victoria BC V9B5Y2
P: 250.391.2511
ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
 • การบัญชี
 • บริหารธุรกิจ
 • การสื่อสาร
 • ความยุติธรรมทางอาญา
 • ศึกษาศาสตร์
 • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
 • ภาพยนตร์ศึกษา
 • การเงิน
 • การจัดการทั่วไป
 • สุขภาพและความงาม
 • หลักสูตรโฮมสเตย์
 • พืชสวน
 • สุขภาพและความงาม
 • การบริหารโครงการ
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
ระดับปริญญาโทหรือเอก
 • บริหารธุรกิจ
 • การบริหารธุรกิจ
 • การวิเคราะห์ธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
 • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • การวิจัยทางด้านธุรกิจ
 • การสื่อสาร
 • ความยุติธรรมทางอาญา
 • Criminology
 • ศึกษาศาสตร์
 • สิ่งแวดล้อม/การพัฒนา
 • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
 • การจัดการทั่วไป
 • โลกศึกษาด้านศิลปะและมนุษยศาสตร์
 • สุขภาพและความงาม
 • การบริหารจัดการธุรกิจการโรงแรม
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • ฝึกงาน
 • กฎหมาย
 • Leadership
 • ศิลปศาสตร์
 • บริหารธุรกิจ
 • การบริหารโครงการ
ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
 • การบริหารธุรกิจ
 • การสื่อสาร
 • วิทยาศาสตร์โลก
 • ศึกษาศาสตร์
 • สิ่งแวดล้อม/การพัฒนา
 • ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม/จุลชีววิทยา
 • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
 • โลกศึกษาและภูมิภาคศึกษา
 • สุขภาพและความงาม
 • การบริหารจัดการธุรกิจการโรงแรม
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
โรงเรียนมัธยม / โรงเรียนกินนอน
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • หลักสูตรโฮมสเตย์
 • ทำการศึกษาไปพร้อมกับการท่องเที่ยว
 • โอนย้ายมหาวิทยาลัย
ภาคฤดูร้อน
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน