*

Arizona State University-Global Launch Intensive English Program

ASU เป็นมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา ถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 100 มหาวิทยาลัยชั้นนำแรกของโลก และติด 50 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ASU เสนอหลักสูตรการศึกษาคุณภาพสูงที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะแล้ว มากกว่า 600 สาขาวิชา ทำการเรียนการสอนที่สี่วิทยาเขต ซึ่งจะแต่ละวิทยาเขตมีความแตกต่างกันออกไป วิทยาเขตทั้งสี่แห่งตั้งอยู่ในตัวเมือง Phoenix ซึ่งเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่หกของประเทศสหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัย ARIZONA STATE (ASU)

ASU เป็นมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา ถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 100 มหาวิทยาลัยชั้นนำแรกของโลก และติด 50 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ASU เสนอหลักสูตรการศึกษาคุณภาพสูงที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะแล้ว มากกว่า 600 สาขาวิชา ทำการเรียนการสอนที่สี่วิทยาเขต ซึ่งจะแต่ละวิทยาเขตมีความแตกต่างกันออกไป วิทยาเขตทั้งสี่แห่งตั้งอยู่ในตัวเมือง Phoenix ซึ่งเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่หกของประเทศสหรัฐอเมริกา

ทำไมการได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัย ARIZONA STATE ถึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุด?

 • เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลอันดับที่ 1 ที่นักศึกษาชาวต่างชาติเลือกเข้ามาทำการศึกษาด้วย - ข้อมูลจาก Institute of International Education
 • เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ในประเทศสหรัฐอเมริกา - ข้อมูลจาก U.S. Department of Education
 • เป็นสถาบันการศึกษาที่มีนวัตกรรมใหม่มากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ  - ข้อมูลจาก U.S. News and World Report
 • ผลิตบัณฑิตผู้มีคุณภาพสูงมากที่สุดเป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ - ข้อมูลจาก The Wall Street Journal
 • ผลิตนักวิชาการที่ได้รับทุนการศึกษา Fulbright มากเป็นอันดับที่ 1 - ข้อมูลจาก U.S. News and World Report

วิทยาลัยและสถาบัน:

 • ติด 25 อันดับแรก– สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะ
 • ติด 25 อันดับแรก– สาขาวิชาการพยาบาลและสุขภาพ
 • ติด 35 อันดับแรก- สถาบันสอนธุรกิจ
 • ติด 30 อันดับแรก- วิทยาลัยกฎหมาย (สถาบันสอนกฎหมายทั้งของรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ)
 • ติด 50 อันดับแรก– สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ GLOBAL LAUNCH ของมหาวิทยาลัย ARIZONA STATE

Global Launch ได้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่บรรดานักศึกษา, นักวิชาการ และผู้นำทั่วโลกในการเปลี่ยนแปลงชีวิต และโลกของพวกเขา Global Launch ของมหาวิทยาลัย Arizona State ได้ทำการสอนหลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษที่ได้รับการออกแบบมาอย่างเป็นพิเศษมามากกว่า 40 ปีแล้ว และเปิดทำการเรียนการสอนตลอดปี Global Launch ช่วยนักศึกษาให้บรรลุถึงเป้าหมายทางด้านภาษาอังกฤษ, เรียนรู้และสัมผัสกับวัฒนธรรมของชาวอเมริกัน และเตรียมความพร้อมต่อการศึกษาเชิงวิชาการในประเทศสหรัฐอเมริกา

ทำไมต้องทำการศึกษาที่ Global Launch?

 • มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม และมีจำนวนนักศึกษาถึง 22,000 คน จากมากกว่า 160 ประเทศ
 • เป็นบ้านของอาจารย์ผู้สอนผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และมีประสบการณ์ทางการสอนจากต่างประเทศมาแล้วกว่า 150 ท่าน
 • เสนอรายวิชาเลือกเฉพาะให้แก่นักศึกษามากกว่าสถาบันอื่น ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ช่วยเหลือนักศึกษาให้ได้รับการฝึกฝนทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีในทุกด้าน ในขณะที่พวกเขากำลังทำการศึกษาอยู่ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีผ่านการยอมรับเข้าทำการศึกษาอย่างมีเงื่อนไข และการลงทะเบียนศึกษาพร้อมกัน
 • มีอัตราการยอมรับเข้าศึกษาต่อที่ ASU สูง นักศึกษาของ Global Launch ส่วนใหญ่ ประสบความสำเร็จในการโอนย้ายไปศึกษาต่อที่ ASU

ข้อมูลของหลักสูตรการศึกษา

 • หลักสูตรภาษาอังกฤษของ Global Launch มีทั้งหมดหกระดับ โดยแต่ละระดับจะทำการเรียนการสอนทั้งหมด 8 สัปดาห์ และเพื่อรักษาสถานภาพวีซ่าของนักศึกษา นักศึกษาที่ทำการศึกษาแบบเต็มเวลา (21 ชั่วโมง/สัปดาห์) จะต้องลงทะเบียนศึกษาหลักสูตรวิชาบังคับ 3 หลักสูตร และหลักสูตรวิชาเลือกอย่างน้อย 1 หลักสูตร ต่อหนึ่งภาคการศึกษา
 • นักศึกษาทุกคนจะต้องทำการทดสอบก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร IEP เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษในด้านการอ่าน, การเขียน, การฟัง, การพูด และไวยากรณ์
 • นักศึกษาสามารถลงทะเบียนทำการศึกษาในหลักสูตร 4 หรือ 8 สัปดาห์ เป็นจำนวนกี่ภาคการศึกษาก็ได้ ขึ้นอยู่กับระดับความสามารถและความสนใจของนักศึกษา
 • Global Launch ให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนทางด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา ผู้ต้องการเริ่มต้นทำการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในตอนท้ายของการศึกษาภาษาอังกฤษระดับกลาง 2 ของพวกเขา ผ่านหลักสูตร ASU-USA Pathways

 

Arizona State University

 

วิชาเลือกเฉพาะแขนง

นักศึกษาสามารถเลือกวิชาเลือกที่มีมากถึง 25 รายวิชาได้ตามระดับความสามารถและความสนใจของนักศึกษา ภายใน 4 หมวดวิชาที่มีให้เลือกดังต่อไปนี้:

 • ธุรกิจ
 • STEM (วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์)
 • การโรงแรมและการท่องเที่ยว
 • การศึกษาทั่วไป

ตัวอย่างรายวิชาเลือกทางธุรกิจ:

Arizona State University

เริ่มต้นมุ่งไปสู่ปริญญาของคุณได้เลย

 • การยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไขในระดับปริญญาตรีที่ ASU -นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การรับสมัครของ ASU อาจได้รับการยอมรับให้เข้าศึกษาได้ในขณะที่ใกล้จะสำเร็จการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ Global Launch นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจาก Global Launch และได้เกรด B หรือเกรดที่สูงกว่า ไม่จำเป็นต้องยื่นผลคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS ในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ ASU
  • ใครบ้างที่มีสิทธิ์ทำการสมัคร?
   • นักศึกษาผู้มีคุณสมบัติทางวิชาการตรงตามเกณฑ์การสมัครของหลักสูตรการศึกษาที่เขาเลือก
   • นักศึกษาผู้มีผลคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS ต่ำกว่าเกณฑ์ที่หลักสูตรระดับปริญญาของ ASU กำหนดไว้ในด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษ
 • การลงทะเบียนศึกษาพร้อมกันที่ ASU -การลงทะเบียนทำการศึกษาพร้อมกันจะช่วยให้นักศึกษาสามารถศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษของ Global Launch ไปพร้อมกับหลักสูตรวิชาการของ ASU ได้ และช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้ว่าตนเองจะต้องทำอย่างไรบ้างจึงจะประสบความสำเร็จในระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ไม่ต้องยื่นผลคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS (ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา) - นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษของ Global Launch ในระดับก้าวหน้า 2 ไม่จำเป็นต้องแสดงผลคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ ASU
 • หลักสูตร ASU-USA Pathways- นักเรียนสามารถค่อย ๆ ทำความคุ้นเคยกับระบบการศึกษาของชาวอเมริกันได้โดยการยืดการศึกษาจาก 2 เป็น 3 ภาคการศึกษา ในขณะเดียวกันทำการศึกษา 25 หน่วยกิตที่สามารถทำการโอนย้ายได้ (น้องใหม่) พวกเขาจะได้รับการสนับสนุนทางวิชาการและภาษาอังกฤษในหลักสูตร Pathways เพื่อเตรียมความพร้อมให้พวกเขาเป็นรุ่นพี่ที่แข็งแกร่งของ ASU หรือของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ใครบ้างที่มีสิทธิ์ทำการสมัคร?
   • นักศึกษาของ Global Launch ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับกลาง 2 แล้ว และได้เกรด B+ (88%) และมีเกรดเฉลี่ยจากมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 2.5 (หรือเทียบเท่า)

ที่ตั้งของสถาบัน - วิทยาเขตเมือง Temp และวิทยาเขตฝั่งตะวันตก

เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติที่สวยงามและแสงแดดของภาคตะวันตกเฉียงใต้ในประเทศสหรัฐอเมริกา วิทยาเขตเมือง Temp ของ ASU เสนอการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดและมีความเป็นกันเองแบบเมืองเล็ก เมือง Temp ถูกจัดอันดับโดย New York Times ให้เป็นหนึ่งใน 10 เมืองวิทยาลัยแรกของประเทศสหรัฐอเมริกา วิทยาเขตฝั่งตะวันตกก็เป็นอีกหนึ่งในสี่วิทยาเขต ที่เสนอผลประโยชน์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ แบบมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ พร้อมกับการได้รับความเอาใจใส่อย่างเป็นส่วนตัว และให้ความรู้สึกเหมือนกับมหาวิทยาลัยเอกชน

การเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน - ในวิทยาเขต, ในเมือง PHOENIX และนอกเหนือไปกว่านั้น

 • ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในระหว่างการทำกิจกรรมทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยที่จัดขึ้นทุกสัปดาห์ เช่น การติวหนังสือแบบตัวต่อตัว, การสนทนากันเป็นกลุ่ม, การอ่านบทละคร และการอ่านหนังสือเป็นกลุ่ม
 • นักศึกษาสามารถเข้าร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ของ Global Launch ที่ถูกจัดขึ้นตลอดปีการศึกษาได้ เช่น ทริปไป Grand Canyon หรือ Sedona, ดูการแข่งขันกีฬาระดับมืออาชีพ และงานปาร์ตี้ทางด้านวัฒนธรรมทั้งของชาวอเมริกันและชาวต่างชาติ
 • ตั้งอยู่ในเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 6 ของประเทศสหรัฐอเมริกา นักศึกษาสามารถเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในท้องถิ่น, ไปช้อปปิ้ง, ทานอาหารในร้านอาหารที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลก, ชมงานศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น และทำกิจกรรมกลางแจ้งต่าง ๆ ภายในเมือง Phoenix

ที่พักอาศัย

นักศึกษาสามารถฝึกฝนทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของตนได้ โดยการเลือกพักอาศัยในหอพักนักศึกษาที่อยู่ภายในวิทยาเขต หรือโดยการอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวอเมริกันผ่านโปรแกรมโฮมสเตย์ของ Global Launch

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

Arizona State University

* ค่าใช้จ่ายข้างบนนี้เป็นของปีการศึกษา 2016 – 2017 เท่านั้นและสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้

ภาคการศึกษาในอนาคต

ดูปฏิทินการศึกษาของเราได้ที่: https://learnenglish.asu.edu/session-dates-and-deadlines

หลักสูตรการศึกษาแบบกลุ่มและแบบที่นักศึกษากำหนดเอง

 • Global Launch ได้ขยายสมรรถภาพในการสร้างหลักสูตรการศึกษาให้แก่นักศึกษา, นักวิชาการ, ผู้ประกอบอาชีพ และหน่วยงานรัฐบาล โดยหลักสูตรถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้แต่ละกลุ่มบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตามตารางการศึกษาที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะ เราไม่เพียงแต่ทำการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่เรายังสามารถปรับแต่งการสอนภาษาอังกฤษของเราได้ด้วย รวมไปถึงการสร้างหลักสูตรการศึกษาภาษาอื่น, ออกแบบวิธีการเรียนการสอน, วิชาเลือก และแม้กระทั่งระบบการเรียนการสอนแบบไฮบริด ที่รวมไปถึงตัวเลือกในการทำการศึกษาผ่านทางออนไลน์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของนักศึกษา
 • ทำการศึกษาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพของ ASU ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน Coursera (coursera.org/asu)

หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษเปิดสอนห้าครั้งต่อหนึ่งปีการศึกษา ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง, ฤดูใบไม้ผลิ, และฤดูร้อน

ทำการสมัครวันนี้เลย!

 

ค่าเล่าเรียน

$1,000—$5,000 เซสชั่น

ข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็ว

Afiiliation icon

สมาชิกภาพ

สาธารณะ

Top Programs icon

หลักสูตรเด่น

Type of school icon

ประเภทของโรงเรียน

มหาวิทยาลัย • ขนาดของโรงเรียน

  Large
 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  Co-ed
 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  No Affiliation
 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ไม่ใช่
 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่
 • สถานที่ตั้ง

  เมือง, เล็ก/เมืองวิทยาลัย, ออนไลน์
 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  สมาชิกของ EnglishUSA
 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา, โฮมสเตย์, อพาร์ทเมนท์, หอพักนักศึกษา

แบ่งปัน
Tempe AZ
เยี่ยมชมเรา
CPCOM, Computing Commons Tempe, AZ

เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกาและวิธีการสมัครเข้าเรียน อ่านบทสัมภาษณ์นักศึกษาต่างชาติ และอื่น ๆ

สมัครรับข่าวสารล่าสุดจาก Study in the USA

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลา