College of the Desert
วิทยาลัย College of the Desert

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าเล่าเรียน

  $15,000—$20,000 ภาคการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ไม่ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • หลักสูตรเด่น

  บริหารธุรกิจ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, การบริหารจัดการธุรกิจการโรงแรม

 • สถานที่ตั้ง

  นอกเมือง

 • ประเภทของที่พัก

  โฮมสเตย์, อพาร์ทเมนท์

 • สื่อสังคม
College of the Desert
International Education Program 43-500 Monterey Avenue
Palm Desert CA 92260
P: 760.776.7205
ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
 • การบัญชี
 • เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 • มานุษยวิทยา
 • ประวัติศาสตร์ศิลป์วิทยา
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • บริหารธุรกิจ
 • เคมี
 • การพัฒนาเด็ก
 • การสื่อสาร
 • องค์ประกอบศิลป์
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • การบริหารงานก่อสร้าง
 • ความยุติธรรมทางอาญา
 • การทำครัว
 • เศรษฐศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • การสอนภาษาต่างประเทศ
 • การจัดการทั่วไป
 • ภูมิศาสตร์
 • ธรณีวิทยา
 • ประวัติศาสตร์
 • พืชสวน
 • สุขภาพและความงาม
 • การบริหารจัดการธุรกิจการโรงแรม
 • ชีววิทยามนุษย์
 • วารสารศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
 • ศิลปศาสตร์
 • คณิตศาสตร์
 • จุลชีววิทยาและอณูพันธุศาสตร์
 • ดนตรี
 • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
 • การพยาบาล
 • วิทยาศาสตร์โภชนาการ
 • ปรัชญา
 • ฟิสิกส์
 • ชีววิทยาพืช
 • รัฐศาสตร์
 • จิตวิทยา
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมวิทยา
 • กีฬา
 • ศิลปะจากห้องวาด
 • การละคร
 • อาชีวศึกษา
วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี
 • การบัญชี
 • เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 • มานุษยวิทยา
 • ประวัติศาสตร์ศิลป์วิทยา
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • บริหารธุรกิจ
 • เคมี
 • การพัฒนาเด็ก
 • การสื่อสาร
 • องค์ประกอบศิลป์
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • การบริหารงานก่อสร้าง
 • ความยุติธรรมทางอาญา
 • การทำครัว
 • เศรษฐศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • การสอนภาษาต่างประเทศ
 • การจัดการทั่วไป
 • ภูมิศาสตร์
 • ธรณีวิทยา
 • ประวัติศาสตร์
 • พืชสวน
 • สุขภาพและความงาม
 • การบริหารจัดการธุรกิจการโรงแรม
 • ชีววิทยามนุษย์
 • วารสารศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
 • ศิลปศาสตร์
 • คณิตศาสตร์
 • จุลชีววิทยาและอณูพันธุศาสตร์
 • ดนตรี
 • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
 • การพยาบาล
 • วิทยาศาสตร์โภชนาการ
 • ปรัชญา
 • ฟิสิกส์
 • ชีววิทยาพืช
 • รัฐศาสตร์
 • จิตวิทยา
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมวิทยา
 • กีฬา
 • ศิลปะจากห้องวาด
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • การละคร
 • โอนย้ายมหาวิทยาลัย
 • อาชีวศึกษา
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • TOEFL and University Preparation
ภาคฤดูร้อน
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL