AACSB


Florida

University of Tampa

มหาวิทยาลัย Tampa เป็นที่รู้จักกันดีในด้านความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและประสบการณ์ทางการศึกษา มหาวิทยาลัย Tampa (UT) เสนอการศึกษาที่ท้าทายผสมผสานกับการเรียนรู้ในโลกแห่งความเป็นจริงมากกว่า 200 สาขาวิชา UT เป็นมหาวิทยาลั ...

 • ระดับปริญญาโทหรือเอก
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ

Illinois

Illinois Institute of Technology

การจัดอันดับวิทยาลัยที่ดีที่สุด (Best Colleges) ของ U.S. News & World Report ปีค.ศ. 2019 ได้ยกให้สถาบัน Illinois Institute of Technology (Illinois Tech) อยู่อันดับที่ 96 ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และอันดับที่ 30 ของสถาบันการศึกษาท ...

 • ระดับปริญญาโทหรือเอก
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
 • ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
 • โรงเรียนมัธยม / โรงเรียนกินนอน
 • ภาคฤดูร้อน
 • Online

New York

Pace University

มหาวิทยาลัย Pace ซึ่งได้รับการจัดอันดับโดย Opportunity Insights แห่งมหาวิทยาลัย Harvard ให้เป็นวิทยาลัยเอกชนสี่ปีอันดับที่ 1 ของประเทศสำหรับความคล่องตัวทางเศรษฐกิจระดับสูง ให้การศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงแก่นักเรียนที่มีความหลากหลาย ทั้ ...

 • ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
 • ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
 • ภาคฤดูร้อน
 • ระดับปริญญาโทหรือเอก
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ

Wisconsin

University of Wisconsin, Whitewater

มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Wisconsin เมือง Whitewater (UWW) เป็นผู้นำด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษามาเป็นเวลานานกว่า 150 ปี ตั้งอยู่ไม่ไกลจากใจกลางเมืองใหญ่หลายเมือง (เช่น เมือง Chicago เมือง Milwaukee เมือง Madison และเมือง Rockford) โดยใช้เวลาข ...

 • ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
 • วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ภาคฤดูร้อน

บริการต่างๆของนักศึกษา