การออกแบบสื่อเชิงโต้ตอบและศูนย์การเล่นอย่างจริงจัง

การออกแบบสื่อเชิงโต้ตอบและศูนย์การเล่นอย่างจริงจัง


ค้นหาหลักสูตรเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์


บทความ:


มหาวิทยาลัย Washington เมือง Bothell: การออกแบบสื่อเชิงโต้ตอบและศูนย์การเล่นอย่างจริงจัง (Interactive Media Design and Center for Serious Play)

หลักสูตรปริญญาตรีสาขาการออกแบบสื่อเชิงโต้ตอบ(The Interactive Media Design หรือ IMD) ที่มหาวิทยา Washington เมือง Bothell อำนวยความรู้ระดับแนวหน้าอย่างกว้างขวางให้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงขั้นตอนการออกแบบ การสร้าง และการประเมินผลการผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบดิจิตอล (digital applications) นักศึกษาจะได้รับความรู้ทั้งในภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และความรู้ที่สามารถนำไปใช้เพื่อการประสบความสำเร็จในการแข่งขันในโลกเศรษฐกิจยุคดิจิตอล

หลักสูตร IMD จะมุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์ในห้องสตูดิโอ การผสมผสานการศึกษาด้านวิชาการ เทคนิคการออกแบบดิจิตอล ขั้นตอนการบริหาร และวิธีการหาและวิเคราะห์ข้อมูลของระบบเมตริก (metric) นักศึกษาจะได้ออกแบบและสร้างโครงการที่ซับซ้อนโดยการดูตัวอย่างจากปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงกับบริษัทเทคโนโลยีทั้งหลาย เมื่อนักศึกษาทำโครงการเสร็จสมบูรณ์แล้วนักศึกษาสามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของแฟ้มสะสมผลงานของนักศึกษาได้ (วิชาบังคับ)

ผู้สำเร็จการศึกษาสาขา IMD เป็นที่ต้องการอย่างมากในสาขาอาชีพ ดังต่อไปนี้:

  • ศิลปินสื่อผสมและภาพเคลื่อนไหว
  • นักออกแบบเกมส์และผู้ผลิตเกมส์
  • นักผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และแบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์
  • ศิลปดิจิตอลและการผลิตสื่อ
  • สื่อสังคมและการวิเคราะห์
  • การบริหารจัดการโครงการ
  • การพัฒนาโปรแกรมสำหรับเทคโนโลยีใหม่

ศูนย์การเล่นอย่างจริงจัง (The Center for Serious Play) คือสถาบันวิจัยและทำรายงานด้านสื่อดิจิตอลของมหาวิทยาลัย Washington เมือง Bothell ศูนย์การเล่นอย่างจริงจังเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำงานวิจัยและพัฒนาไปกับมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม ศูนย์ประกอบด้วยทีมศิลปิน นักออกแบบผู้มีประสบการณ์ นักเขียน นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และนักสร้างโปรแกรมดิจิตอลด้านอื่น เช่น ด้านภาพยนต์ (film) ด้านเกมส์แบบโต้ตอบ (interactive games) ด้านแสดงภาพข้อมูล (data visualization) และด้านโปรแกรมการจับความเคลื่อนไหว (gestural motion tracking applications)

มหาวิทยาลัย Washington เมือง Bothell - University of Washington Bothell...

อย่างหนึ่งที่ศูนย์การเล่นอย่างจริงจังต้องการคือ การนำเทคโนโลยี งานสร้างสรรค์ศิลปะและการศึกษา มาช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราดีขึ้น การรวบรวมความคิดและแรงบันดาลใจจากสิ่งเหล่านี้จะสร้างเสริมประสบการณ์ด้านดิจิตอลให้แก่นักศึกษา

ทางศูนย์ได้มีการเปิดตัวงานแสดงของนักศึกษาเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยี วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และศิลปะการออกแบบบล็อก ซึ่งทุกอย่างถูกจัดทำและบริหารโดยกลุ่มนักศึกษาที่เรียกตัวเองว่า “The Next” (www.uwbnext.com) งานแสดงรวมถึงภาพยนต์ที่สร้างขึ้นโดยนักศึกษามีชื่อเรื่องว่า Virtually Physical: Design in the Digital Age

นักศึกษาไม่ได้ถูกฝึกฝนให้แข่งขันในเรื่องอาชีพด้านเทคโนโลยีอย่างเดียวเท่านั้น แต่จะถูกเตรียมความพร้อมให้เป็นผู้สร้างสรรค์แห่งโลกของเทคโนโลยีและโลกแห่งดิจิตอลด้วย

Show More

Bill Erdly, Ph.D. เป็นผู้อำนวยการของหลักสูตรอินเตอร์มีเดียและการออกแบบ Jason Pace เป็นกรรมการบริหารของศูนย์เพื่อการเล่นอย่างจริงจัง เปิดสอนหลักสูตรทั้งสองที่มหาวิทยาลัย Washington เมือง Bothell ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมือง Seattle

SUSA_img_200x55.jpg
ดาวน์โหลดนิตยสาร Study in the USA®