โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย

โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย

ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น คำว่า”โรงเรียน”หมายถึงสถานที่ที่ผู้คนได้เรียนรู้

ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น คำว่า”โรงเรียน” หมายถึงสถานที่ที่ผู้คนได้เรียนรู้ คุณสามารถเรียกวิทยาลัยว่า”โรงเรียน” ได้ และคุณยังสามารถเรียกมหาวิทยาลัยว่า”โรงเรียน” ได้อีกด้วย รวมไปถึงสถาบันสอนภาษาอังกฤษ สถานศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป หรือสถานศึกษาในระดับมัธยมก็ยังสามารถเรียกว่า”โรงเรียน” ได้ แต่โรงเรียนในชั้นระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายนั้นจะมาก่อนวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย วิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นไม่ได้หมายถึงโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมต้นหรือชั้นมัธยมปลาย วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจะเริ่มต้นในปีการศึกษาที่สิบสามในตอนที่นักศึกษามีอายุ 17 หรือ 18 ปีขึ้นไป

วิทยาลัยสองปีนำเสนอหลักสูตรอนุปริญญา ส่วนวิทยาลัยสี่ปีหรือมหาวิทยาลัยนั้นจะเสนอหลักสูตรปริญญาตรี สถานศึกษาที่นำเสนอหลักสูตรระดับปริญญาเหล่านี้เรียกว่า “undergraduate school”

ส่วนคำว่า “มหาวิทยาลัย” นั้นหมายถึงกลุ่มโรงเรียนที่เสนอการศึกษาหลังจากระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป และนักศึกษาสามารถเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรีอย่างน้อยในหนึ่งในโรงเรียนกลุ่มนี้ได้ ส่วนโรงเรียนอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยนั้นคือ “บัณฑิตวิทยาลัย” (เรียกอีกอย่างว่า“postgraduate school”) เป็นสถานศึกษาที่นักศึกษามาเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงกว่าระดับปริญญาตรีขึ้นไป ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะนำเสนอการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และในระดับที่สูงขึ้นไป เช่น ระดับปริญญาโท (M.A.) และปริญญาเอก (Ph.D.) เป็นต้น อย่างไรก็ตามนักศึกษาสามารถทำการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้ทั้งที่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

นักศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกามักจะนิยมใช้คำว่า “วิทยาลัย” มากกว่าคำว่า “มหาวิทยาลัย” เมื่อมีการพูดถึงหลักสูตรในระดับวิทยาลัยสี่ปีและหลักสูตรในระดับปริญญาตรี พวกเขาจะพูดว่า “กำลังจะไปวิทยาลัย” หรือ “หลักสูตรระดับวิทยาลัย” เมื่อพูดถึงหลักสูตรต่างๆในการศึกษาระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย วิทยาลัยส่วนใหญ่ไม่ได้ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย แต่บางวิทยาลัยก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณของมหาวิทยาลัย (university campus) และคำว่า “campus” ก็คือตึกของสถานศึกษาซึ่งรวมถึงบริเวณรอบตึกด้วย

วิทยาลัยบางแห่งเสนอการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในบางสาขาวิชา แต่ส่วนใหญ่แล้วมหาวิทยาลัยจะเป็นสถานที่ที่ทำการสอนหลักสูตรในระดับนี้ ซึ่งทำให้ชาวอเมริกันบางคนใช้คำว่า “มหาวิทยาลัย” ไม่ใช่ “วิทยาลัย” เมื่อพูดถึงการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป

Show More

SUSA_img_200x55.jpg
ดาวน์โหลดนิตยสาร Study in the USA®