James 'Story Student Athlete Tiêu điểm: Bóng đá

James 'Story Student Athlete Tiêu điểm: Bóng đá

In our effort to bring good content to as many people as possible the text in this blog post has been machine translated so please excuse any mistakes. Thank you!

Từ Luân Đôn đến Bang New York, Sinh viên Quốc tế James Lighton đã theo đuổi ước mơ bóng đá của mình để #gccstudentSUCCESS tại   Cao đẳng cộng đồng Genesee .

Để biết thêm thông tin: Cao đẳng Cộng đồng Genesee .