Gặp Như từ Việt Nam

Gặp Như từ Việt Nam

In our effort to bring good content to as many people as possible the text in this blog post has been machine translated so please excuse any mistakes. Thank you!

Hãy nghe câu chuyện của cô ấy tại sao cô ấy quyết định theo học tại Cao đẳng Trung tâm Florida .

Sinh viên quốc tế tại College of Central Florida đánh giá cao quy mô lớp học nhỏ, dạy kèm miễn phí và tư vấn học tập trực tiếp. CF cung cấp hơn 150 lộ trình học tập, bao gồm cả bằng cao đẳng hai năm và bằng tú tài bốn năm. Sinh viên tốt nghiệp bằng cao đẳng (2 + 2) được đảm bảo nhận chuyển tiếp vào một trường đại học tiểu bang ở Florida.

Để biết thêm thông tin: College of Central Florida